Digitala låssystem för serviceboenden.  

I seniorboenden, äldreboenden och vårdhem är många människor i rörelse varje dag. Boende, besökare och vårdpersonal men även hantverkare och städpersonal måste hanteras. Alla måste kunna röra sig fritt utan att det inkräktar på de boendes privata sfär. Enligt gällande lagstiftning måste rumsdörrar vara låsbara men i nödfall kunna öppnas utifrån.

Dessutom tillkommer områden dit bara vissa personer har tillträde, till exempel vårdstationer och särskilt känsliga områden som läkemedelsförråd. Ett digitalt låssystem kan underlätta mycket när det gäller att behålla överblicken.


Helhetslösningen: System 3060
 

Kraven:

 • Huvudingången är öppen för alla enbart under besökstider
 • Ge läkare och vårdpersonal, hantverkare och städpersonal tidsstyrt tillträde till service- och förvaltningsutrymmen.
 • Skydd mot stölder i boenden, vårdstationer samt förvaltnings- och serviceutrymmen.

Som vi ser är pågår en mycket dynamisk verksamhet i seniorboenden och det är mycket att ta hänsyn till och mycket som också snabbt kan förändras. Därför är det bra att kunna reagera snabbt och flexibelt.

Vid sidan av den rumsliga aspekten tillkommer även en tidsmässig: Genom att befogenheter och kompetenser ser olika ut behöver olika personer tillträdesbehörighet vid olika tider. Med ett vanligt låssystem är dessa krav knappas möjliga att hantera.

Lösning:

System 3060 uppfyller alla krav som seniorboenden ställer på ett modernt låssystem:

 • Tillträdeskontroll med samtidig, automatiserad dokumentation
 • Bättre hygien tack vare beröringsfri teknik
 • Kvalitetssäkring genom automatisk loggning och automatiska processer
 • Aktiv säkerhet genom avbildning av känsliga områden (till exempel läkemedelsskåp)
 • Passiv säkerhet genom att försvåra stöld och missbruk
 • Låga kostnader tack vare hållbarhet, lång livslängd, mycket låg energiförbrukning, framåt- och bakåtkompatibilitet, anslutning till externa system, ...

Ingen oro för borttappade nycklar

 

Ingen oro för borttappade nycklar
 

 • Facility Manager skapar en ersättningstransponder
 • Medarbetaren hämtar den
 • Den förlorade transpondern spärras automatiskt när ersättningstranspondern används i låssystemet för första gången

Skydd mot stöld
 

 • Alltid säkert låsta: Bostadsutrymmen, vårdstationer, förvaltnings- och serviceutrymmen
 • Aldrig mer höga kostnader och säkerhetsproblem vid förlust eller stöld av en nyckel
 • Förlorade identifikationsmedier kan spärras och omprogrammeras på några få sekunder

Säkerhetsskåp

 

 • Skydda medicin-, arkiv- och klädskåp med digitala halvcylindrar mot att öppnas av obehöriga.
 • Alla låsaktiveringar loggas

Facility Management​​​​​​
 

 • Central installation och hantering av samtliga System 3060-komponenter med Locking System Management-programmet
 • Fungerar även i flera byggnader och på flera platser
 • Facility Management-stöd tack vare omfattande rapportfunktioner och tidsstyrda behörigheter

Dörr med DoorMonitoring

 

 • Trådlös onlinedörrövervakning för känsliga utrymmen
 • Registrerar, loggar och meddelar all dörrstatus med hjälp av sensorer – dörrar som är öppna, stängda, låsta, öppna för länge
 • Larmar säkerhetspersonal vid kritiska händelsern

Vårdpersonal, leverantörer
 

 • Tidsinställt tillträde till drift- och förvaltningsutrymmen
 • Skapa grupper med olika behörigheter för läkare, vårdpersonal, leverantörer och städpersonal
 • En transponder i stället för många nycklar

Skydda brandfarliga utrymmen
 

 • Bättre skydd för t.ex. pannrum, olje-/pelletsförråd, hissmaskinrum
 • Kan anslutas till brandlarmssystem

Huvud- och sidoingångar

 

 • Programmerbart system via nätverket eller online från valfri plats i världen  
 • Automatisk öppning av huvudentréer för alla
 • Individuella tillträdesbehörigheter tack vare behörigt identifikationsmedium, även utanför öppettider

Bommar och parkeringsgarage
 

 • Enkel tilldelning av infartsbehörigheter med ett musklick
 • Manövrering av bommar, rullportar och hissar
 • Kombination med befintligt biljettsystem möjlig

Nätverksanslutning: Online eller virtuellt

 

 • Onlineanslutning:
  Ändring av tillträdesbehörigheter och utförande av funktioner i realtid från valfri plats i världen.
 • Virtuellt nätverk:
  Programmering och ändring av tillträdesbehörigheter via gateways till identifikationsmedierna på plats

Checklista


Vår checklista visar hur digital låsteknik kan användas inom seniorboenden.

Vilka områden ska skyddas? 
Vilka personer behöver tillträde?
Hur kan hanteringen underlättas?
Vilka krav ställs på programvaran? 
Hur ska personer identifiera sig?
Vilka typer av infarter finns och vilka funktioner har de?

Hämta vårt kostnadsfria white paper om digital tillträdeskontroll i seniorboenden.

Läs mer om vilka åtgärder du måste vidta för att övergång till digital tillträdeskontroll ska lyckas, vad digital tillträdeskontroll innebär och vilka hjälpmedel som står till buds vid införandet.

Vi önskar dig stort lycka till med projektet!

Fälten markerade med (*) är obligatoriska.