Integritetspolicy

Integritetspolicy från SimonsVoss Technologies GmbH för webbplatsen
www.simons-voss.com

Integritetspolicy SimonsVoss/Allegion:

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för webbplatsen www.simons-voss.com i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (DSGVO) är:

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastraße 4
85774 Unterföhring

Telefon +49 (0)89 99228-0
marketing-simonsvoss@allegion.com
www.simons-voss.com

Kontaktperson för dataskyddsfrågor:
Externt utsedd dataskyddsombud: Dr Sebastian Kraska (email@iitr.de)
 

I denna integritetspolicy beskriver vi vilka personuppgifter SimonsVoss Technologies GmbH (”Allegion”, ”vi” eller ”oss”) samlar in om dig, direkt eller genom agenter, samt hur vi använder, offentliggör och överför denna information. Denna policy gäller för personuppgifter som vi inhämtar från dig: (1) via internet, exempelvis genom denna webbplats, våra program och plattformar där denna policy finns anslagen (gemensamt ”webbplatsen”) och (2) utan uppkoppling när du interagerar med oss som kund, leverantör eller person med intresse.

Information som du lämnar utan uppkoppling samlas in av relevant Allegion-aktör. Se Internationell överföring och lagring utomlands av personuppgifter för ytterligare information.

Genom att lämna information till oss bekräftar du dina uppgifter, inklusive personuppgifter. Genom att lämna dina uppgifter till oss godkänner du att dina uppgifter, inklusive personuppgifter, samlas in, används och vidareförmedlas enligt vad som beskrivs i denna policy. För besökare på vår webbplats ingår denna policy genom hänvisning i våra tjänstevillkor.

För personuppgifter som regleras av Allmänna databeskyddsförordningen finns en lista över Allegion-enheter som styr dina personuppgifter här.


1. Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Uppgifter som vi samlar in

Vi samlar in information direkt från dig, från externa parter och automatiskt genom ditt användande av webbplatsen eller någon tjänst hos Allegion. I den utsträckning lagen tillåter eller med ditt samtycke kan vi kombinera all information som vi samlar in om dig från olika källor.

Information som vi inhämtar direkt från dig. Vi inhämtar information direkt från dig när du lämnar in ett registreringskort, begär information från oss, kontaktar oss eller på annat sätt använder våra produkter och tjänster. Vilka uppgifter vi inhämtar varierar beroende på ditt interagerande med oss, men kan innefatta namn, befattning, postadress, faktureringsadress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress, betalningsuppgifter (inkl. kontonummer eller kortnummer för kredit- eller betalkort) och köphistorik. Vi inhämtar även alla andra uppgifter som du väljer att lämna till oss genom vår webbplats eller utan uppkoppling (t.ex. registreringsinformation om du registrerar någon av våra produkter eller registrerar stöldskydd, svar på frågeenkäter eller undersökningar eller uppgifter som du lämnar i ett lotteri eller tävling).

Du måste inte lämna några personuppgifter till oss men att inte göra det kan betyda att du inte kan utnyttja vissa erbjudanden (t.ex. registrering av ditt lås).

Uppgifter som vi inhämtar om dig från externa parter. Vi kan också inhämta uppgifter om dig från externa parter. Vi kan exempelvis inhämta användarnamn, namn eller e-postadress från sociala medieplattformar om du interagerar med oss via sociala medier.

Uppgifter som vi samlar in automatiskt. Vi samlar in uppgifter, inklusive personuppgifter, automatiskt genom cookie-filer, webbfyrar och andra metoder när du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster. Uppgifter som vi inhämtar automatiskt innefattar, men är inte begränsade till, domännamn; typ av webbläsare och operativsystem; visade webbsidor; klickade länkar; internetprotokoll (IP-nummer); hur länge du besökt vår webbsida eller använt våra tjänster och hänvisande URL eller webbsida som ledde dig till vår webbplats. I den utsträckning lagen medger eller med ditt samtycke kan vi kombinera all information som vi samlar in om dig från olika källor. Se Cookie-filer och spårningsmekanismer nedan för mer information.

Användning av Dina uppgifter

Vi använder dina uppgifter, inklusive personuppgifter, för följande syften:

 • Att leverera våra produkter och tjänster till dig. Vi använder dina uppgifter för att leverera våra produkter och tjänster till dig; för att motta, bekräfta, behandla och leverera beställningar och returer; för att behandla betalningar; för garanti, teknisk support eller andra liknande syften och för att upprätta och underhålla kundregister.
 • Syften för leverantörshantering. Vi använder dina uppgifter för att upprätta och underhålla leverantörskonton, leverera efterfrågade produkter och tjänster och för att vidta andra åtgärder i samband med leverantörshantering. Uppgifter som vi inhämtar från våra leverantörer används även för syften som uppges i detta avsnitt.
 • Kundtjänst. Vi använder dina uppgifter för kundtjänstsyften, inklusive garantihantering, teknisk support eller andra liknande syften; för att besvara dina frågor och för andra syften för vilka du kontaktar oss.
 • Kommunikation. Vi använder dina uppgifter för att kommunicera med dig, inklusive att besvara frågor för att ge hjälp. Vi kan kommunicera med dig på olika sätt, exempelvis post, e-post, telefon och/eller textmeddelanden.  
 • Administration. Vi använder dina uppgifter för administrativa syften, exempelvis för att hantera vårt lager; för att lära oss mer om hur vår webbplats besöks och används; för att delge information och rapporter till investerare, möjliga samarbetsparter, tjänsteleverantörer, lagstiftare och andra; för att upprätta och underhålla säkerhet, motverka brott och bedrägeri och andra tjänster för att skydda våra kunder, användare, leverantörer, oss och allmänheten; för att verkställa denna policy, våra villkor och andra policyer.
 • Forskning och utveckling. Vi använder dina uppgifter för forskning och utvecklingssyften, exempelvis att förbättra vår webbplats, våra produkter, tjänster och kunders upplevelser; för att lära mer om kund- och användardemografi och för andra forskningsrelaterade och analytiska syften.
 • Lagefterlevnad. Vi använder dina uppgifter för att efterleva tillämpliga lagliga skyldigheter, så som att svara på stämning eller domstolsorder.
 • Skydd av oss och andra. Vi använder dina uppgifter om vår uppfattning är att det är nödvändigt för att utreda, motverka eller vidta åtgärder beträffande olagliga aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som involverar möjliga hot mot någon persons säkerhet eller överträdelser av våra villkor eller denna policy.
 • Marknadsföring. Vi använder dina uppgifter när det krävs enligt lag, i den utsträckning det medges enligt lag eller med ditt medgivande (där så krävs enligt lag) för marknadsförings- och kampanjsyften, inklusive via e-post. Vi kan till exempel använda dina uppgifter, så som en e-postadress, för att skicka nyheter och nyhetsbrev, specialerbjudanden och kampanjer eller för att av annat skäl kontakta dig om produkter, tjänster eller information som vi tror du kan ha intresse av. Vi kan även använda dina uppgifter för att använda för reklam för våra tjänster på externa parters webbplatser eller andra utrymmen.

Vidareförmedling

Vi kan vidareförmedla dina uppgifter, inklusive personuppgifter, enligt följande:

 • Användare av vår webbplats. Användarnamn och all information som du uppger på vår webbplats, inklusive utan begränsning till bilder, kommentarer och text, kan tillgängliggöras för andra användare på webbplatsen och göras publikt tillgängliga efter uppläggning
 • Samarbetsparter och dotterbolag. Vi kan vidareförmedla dina uppgifter till varje nuvarande eller framtida samarbetspart eller dotterbolag för syften som beskrivs ovan i Användning av personuppgifter. Vi kan exempelvis vidareförmedla Dina uppgifter till någon av våra aktörer i USA för lagringssyften.
 • Tjänsteleverantörer. Vi kan vidareförmedla personuppgifter till externa leverantörer, tjänsteleverantörer, konsulter eller ombud för att de ska kunna utföra sitt arbete på vårt uppdrag. Dessa tjänsteleverantörer kan exempelvis hjälpa oss att administrera webbplatsen, behandla ansökningar om anställning eller behandla betalningar.
 • Andra externa parter. Vi kan vidareförmedla dina uppgifter till externa parter utan ägaranknytning, så som grossister, distributörer, kampanjparter och andra företag som vi har relationer med gällande marknadsföring eller annat för deras marknadsföring. I den utsträckning det medges enligt lag eller med ditt medgivande kan sådana externa parter använda dina uppgifter för sin marknadsföring, för exempelvis marknadsföring av deras produkter och tjänster som de tror du kan ha intresse av.

Vi kan även vidareförmedla dina uppgifter, inklusive personuppgifter, enligt följande:

 • Affärsöverföringar. Vi kan vidareförmedla dina uppgifter till annan aktör i samband med, och i förhandlingar gällande, ett förvärv eller samgående, försäljning eller överföring av en verksamhetsenhet eller tillgångar, konkursförfarande eller som ett led i varje annan liknande överföring.
 • Svar på rättslig förhandling. Vi kan vidareförmedla dina uppgifter för att följa lagen, en rättsförhandling, domstolsorder eller annan rättslig process, exempelvis för att besvara en stämning eller annan juridisk myndighetsförfrågan.     
 • Skydd av oss och andra. Vi kan vidareförmedla dina uppgifter om vår uppfattning är att det är nödvändigt för att utreda, motverka eller vidta åtgärder beträffande olagliga aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som involverar möjliga hot mot någon persons säkerhet eller överträdelser av våra villkor eller denna policy.
 • Aggregerad och anonymiserad information. Vi kan vidareförmedla aggregerad eller anonymiserad information om dig till externa parter för marknadsförings-, reklam-, undersöknings- eller liknande syften.

Cookie-filer och spårningsmekanismer  

Vi och våra tjänsteleverantörer använder cookie-filer, spårningspixlar och andra spårningsmekanismer för att spåra information om ditt användande av vår webbplats och tjänsterna som är tillgängliga på vår webbplats. Vi eller våra tjänsteleverantörer kan kombinera denna information med annan information om dig som vi har mottagit.

Cookie-filer. En cookie är en textsträng med information som en webbplats överför till webbläsarens cookie-fil på en dators hårddisk för att lagra information om användaren. En cookie-fil innehåller vanligen domännamnet som cookien har kommit ifrån, cookiens ”livstid” och ett värde, vanligen ett slumpgenererat unikt nummer. Detta ger oss möjlighet att leverera en bättre besöksupplevelse när du besöker vår webbplats och att förbättra webbplatsen, produkterna och tjänsterna. Vi använder i första hand cookie-filer för följande syften:

 • När de är nödvändiga för webbplatsens funktion.
 • För att sammanställa anonym, aggregerad statistik som vi använder för att förstå hur användarna använder vår webbplats och för att vi ska kunna förbättra webbplatsens struktur.

GIF, pixeltaggar och andra tekniker. Clear GIF är små grafikelement inbäddade på webbplatsen med en unik identifierare och fungerar på liknande sätt som cookie-filer. Vi eller våra tjänsteleverantörer kan använda Clear GIF (även kända som webbfyrar, webbuggar eller pixeltaggar) i anslutning till vår webbplats för att spåra besökarnas aktiviteter på vår webbplats, och för att vi ska kunna sammanställa statistik om användandet av webbplatsen. Vi eller våra tjänsteleverantörer kan även använda Clear GIF i HTML-e-post till våra användare, för att vi ska kunna spåra svarsfrekvens på e-post, följa upp när vår e-post läses och spåra om vår e-post vidarebefordras.

Externa parters analys. Vi använder automatiserade anordningar och program för att utvärdera användningen av vår webbplats och våra tjänster. Vi använder dessa verktyg för att kunna förbättra våra tjänster, prestanda och användarupplevelser. Dessa anordningar och program kan utnyttja cookie-filer och andra spårningstekniker för sina ändamål

Se vår policy om cookie-filer [infoga hyperlänk] för ytterligare information om vårt användande av cookie-filer, din möjlighet att acceptera eller avvisa cookie-filer och relaterad information.


Intressebaserad reklam

Vi anlitar externa parter, så som nätverksannonsörer för att presentera reklam på vår webbplats och på externa parters webbplatser eller andra media (t.ex. sociala nätverk). Det gör att vi och dessa externa parter kan rikta reklam till dig om produkter och tjänster som du kan vara intresserad av. Externa annonsnätverksleverantörer, annonsörer, sponsorer och/eller trafikmätningstjänster kan använda cookie-filer, JavaScript, webbfyrar (inklusive Clear GIF), Flash LSO:er och andra spårningstekniker för att mäta sina annonsers effektivitet och för att personanpassa reklaminnehåll för dig. Dessa tredjeparts-cookie-filer och andra tekniker regleras av varje tredje parts specifika sekretesspolicy, andra än denna. Vi kan tillhandahålla dessa tredjepartsannonsörer uppgifter, inklusive personuppgifter, om dig.

Användare i USA kan välja bort många tredjeparts annonsnätverk. Du kan exempelvis besöka ”Digital Advertising Alliance” (DAA) Konsumentvalssida för information om bortval av intressebaserad reklam och deras alternativ beträffande att få information som används av DAA-företag. Du kan även besöka ”Network Advertising initiative” (NAI) sida Konsumenters avvisande för information om bortval av intressebaserad reklam och deras alternativ beträffande att få information som används av NAI-medlemmar.

Användare i Kanada kan besöka ”Digital Advertising Alliance of Canada” (DAAC) sida Bortvalsverktyg för att välja bort vissa tredjeparts annonsnätverks intressebaserade reklam. Ytterligare information vinns på DAAC:s webbplats på youradchoices.ca.

Användare i EU kan besöka ”European Interactive Advertising Alliance” (EDAA) webbplats Dina val online och välja deras land för att läsa mer om intressebaserad reklam och hur man väljer bort i sitt eget land. Exempelvis användare i Frankrike kan besöka webbplatsen Contrôler ses cookies website för att välja bort vissa tredjeparts annonsnätverks intressebaserade reklam och hitta ytterligare information på www.youronlinechoices.com/fr.

Bortval av ett eller flera listade företag på DAA, NAI, DAAC eller de olika EDAA-webbplatserna gör att valda företag väljs bort för leverans av intressebaserat innehåll eller annonser till dig, men det gör inte att du inte längre tar emot reklam på vår eller andra webbplatser. Du kan fortfarande få annonser exempelvis baserat på den specifika webbplats du visar (dvs. innehållsbaserad reklam). Om din webbläsare är inställd på att avvisa cookie-filer när du gör bortval på DAA, NAI, DAAC och/eller EDAA webbplatser kan ditt bortval bli utan effekt. Observera att du, om du använder flera enheter, måste göra bortvalen på varje enhet för sig.


Spåra inte avslöjande

För närvarande identifierar inte våra system begäran ”spåra inte” i webbläsaren. Du kan avaktivera viss spårning enligt beskrivning ovan i vårt avsnitt Cookie-filer och spårningsmekanismer (t.ex. genom att avaktivera cookie-filer). Se denna resurs för mer information om ”spåra inte”-signaler.


Länkar till externa parter

Vår webbplats kan innehålla länkar till externa parters webbplatser. Varje besök på och användning av sådana länkade webbplatser regleras inte av denna Policy utan av respektive sekretesspolicy för de externa parternas webbplatser. Vi åtar oss inte något ansvar för informationsrutiner för sådana externa parters webbplatser.


Internationella överföringar och lagring utomlands av personuppgifter

Vi kan använda, vidareförmedla, behandla, överföra eller lagra personuppgifter utanför det land där de inhämtades, exempelvis till USA och andra länder vilket innebär att samma skyddsnivå för personuppgifter som i det land där du bor inte kan garanteras.

Det finns även situationer då personuppgifter överförs till extern tjänsteleverantör (i USA och/eller andra länder, inklusive länder där Allegion är verksamt eller har kontor) för att tjänsterna ska kunna levereras till Allegion, exempelvis behandling av betalningar, webbtjänstleverantör och andra tjänster som krävs enligt lag. Allegion anlitar externa tjänsteleverantörer för att behandla personuppgifter för tjänsterelaterade och administrativa syften. Sådana tjänsteleverantörer är lokaliserade i USA och på andra platser där Allegion bedriver verksamhet. När Allegion anlitar ett annat företag för utförande av funktioner av denna typ, krävs av sådan tredje part att personuppgifterna skyddas och ingen rätt beviljas företaget att använda personuppgifterna för något annat syfte.


Säkerhet för personuppgifter

Vi har vidtagit åtgärder för att skydda mot otillåten eller olaglig behandling av personuppgifter, otillåten eller oavsiktlig åtkomst av personuppgifter och oavsiktlig eller olaglig förlust eller destruktion av personuppgifter. Vi har dock inte möjlighet att ge garantier mot någon förlust, missbruk, otillåten åtkomst, otillåten vidareförmedling, förvanskning eller destruktion av personuppgifter eller otillåten form av behandling.

Användare ska skydda alla inloggningsuppgifter som har registrerats för användning av vår webbplats och är ansvariga för allt missbruk eller otillåten användning av vår webbplats med hjälp av användarens inloggningsuppgifter. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (exempelvis om du upplever att säkerheten för något konto som du kan ha hos oss har angripits) ber vi dig att omedelbart meddela oss med kontaktuppgifterna nedan.


Bevarande av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge vi har rimligt lagligt eller kommersiellt behov av dem, varefter vi kommer att förstöra dem genom nu tillgängliga säkra destruktionsmetoder.


Dina rättigheter och valmöjligheter

 • Dina rättigheter. Du delger oss dina personuppgifter frivilligt. Beroende på domstolsområde kan du ha rätt att, genom kontaktuppgifter nedan, när som helst tillgå personuppgifter om dig som Allegion förfogar över, begära att vi slutar använda eller vidareförmedla dina personuppgifter, begära att vi uppdaterar, kompletterar eller raderar dina personuppgifter och att återkalla alla tidigare medgivanden vad gäller dina personuppgifter. Du kan begära sådana åtgärder genom att kontakta din landsspecifika nationella dataskyddsansvarig eller lokal sekretesschef enligt kontaktuppgifter i Kontakta oss nedan.
 • Dina valmöjligheter Du kan alltid välja att inte delge information, även om den kan verka behövas för att vissa tjänster ska kunna utnyttjas.
 • Bortval av cookie-filer. Se vår policy om cookie-filer [infoga hyperlänk] för mer information om blockering eller avaktivering av cookie-filer.
 • Bortval av marknadsföringsmeddelanden. Vi kan skicka dig e-postmeddelanden för marknadsföring om du begär att motta information från oss. Du kan begära att inte längre bli tillsänd e-postmeddelanden för marknadsföring genom att klicka på länken i e-postmeddelandet. Observera att vi, om du väljer bort mottagande av e-post för marknadsföring från oss, kan fortsätta att göra utskick till dig för andra syften (t.ex. för att besvara dina frågor eller tjänsterelaterade syften). Du kan annars välja bort mottagande av marknadsföringsmeddelanden från oss genom att kontakta oss på postadressen som anges i avsnittet Kontakta oss nedan.

Särskild information för konsumenter i Kalifornien

Bosatta i Kalifornien kan begära en förteckning över vissa externa parter där vi har tagit upp vissa personuppgifter för deras egna marknadsföringssyften. Du kan göra en förfrågan per kalenderår. Bekräfta i din begäran att du är bosatt i Kalifornien och lämna en aktuell adress i Kalifornien att skicka svaret till. Du kan begära denna information skriftligen med kontaktuppgifter i avsnittet Kontakta oss nedan. Svaret kan ta upp till trettio (30) dagar.


Arbetssökande

Du kan ansöka om anställning på vår webbplats. Om du gör det kommer vi att inhämta namn, kontaktuppgifter, personnummer, arbetserfarenhet, cv och annan arbets- eller ansökningsrelaterad information. Vi inhämtar även annan information (t.ex. demografisk information) som du väljer att delge oss via vår webbplats. Rekryteringsportalen på vår webbplats drivs i USA där skyddsnivån kan vara en annan än i ditt hemland. Rekryteringsportalen kan innehålla ytterligare sekretessmeddelanden som gäller.

Om du ansöker till en ledig tjänst i ett visst företag, och vi bedömer att dina kvalifikationer är lämpliga för en annan plats i det företaget eller ett dotterföretag, kan vi vidareförmedla dina uppgifter till sådan annan avdelning och/eller dotterbolag. Vi använder informationen som du lämnar till oss via denna portal för syftet att handlägga din ansökan. Om det krävs enligt lag, eller för att på lämpligt sätt skydda våra rättigheter och intressen, kan vi vidareförmedla dina uppgifter till lagverkställande myndigheter och andra externa parter enligt vad som anges i avsnittet om vidareförmedling ovan. Vi använder inte dina uppgifter för marknadsföringssyften.

Se även ovan vad gäller dina rättigheter och valmöjligheter liksom möjligheten att tillgå och korrigera dina uppgifter.

Om du blir anställd på Allegion kommer vi enligt gällande lag att meddela dig om hur vi använder dina personuppgifter.


Ändringar av denna policy

Vi kan ändra denna policy från tid till annan, så återkom regelbundet för att kontrollera det. Vi upplyser om alla ändringar av denna policy på vår webbplats. Om vi gör några ändringar av denna policy som påverkar våra rutiner materiellt med hänsyn till personuppgifter som vi tidigare har inhämtat från dig, strävar vi efter att meddela dig på förhand om sådan förändring genom att upplysa om förändringen på vår webbplats eller via e-post till dig. Din fortsatta användning av vår webbplats, köp av våra produkter eller tjänster eller delgivande av mer information utgör ditt bekräftande av vår uppdaterade policy.


Kontakta oss

Kontakta oss på dataprivacy@allegion.com om du har några frågor eller funderingar angående denna policy, personuppgifterna vi har om dig, behöver hjälp med hantering av dina val eller andra frågor, kommentarer eller klagomål angående våra sekretessrutiner. Meddelanden som du skickar till oss överförs till och behandlas i USA. För en förteckning över Allegion-aktörer som förfogar över eller behandlar dina personuppgifter, se denna sida, kontakta oss på dataprivacy@allegion.com

Ytterligare rättigheter (från den 25 maj 2018)

Från och med den 25 maj 2018, om dina personuppgifter omfattas av Europeiska unionens allmänna databeskrivningsförordning, har du också följande ytterligare rättigheter:

 • Dataportabilitet - i den utsträckning som vi hänvisar till det faktum att bearbetning är nödvändig för utförandet av ett kontrakt som du är part till som rättslig grund för bearbetning, och att personuppgifter bearbetas automatiskt, har du rätt att få all sådan personlig information som du har lämnat till Allegion i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, samt att vi måste skicka det till en annan styrenhet där detta är tekniskt genomförbart
 • Rätt till begränsning av bearbetning - du har rätt att begränsa vår bearbetning av dina personuppgifter där:
  : : du bestrider att personuppgifterna stämmer tills vi har vidtagit tillräckliga åtgärder för att korrigera dem eller verifiera att de stämmer;
  : : behandlingen är olaglig men du inte vill att vi ska radera data;
  : : vi inte längre behöver personuppgifterna för bearbetningens ändamål, men du behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller
  : : du har invänt mot bearbetning motiverad av berättigade intresseskäl (se nedan) i avvaktan på verifiering av om Allegion har tvingande legitima skäl att fortsätta bearbetningen.

Om personuppgifter utsätts för begränsningar på detta sätt kommer vi bara att bearbeta dem med ditt samtycke eller för fastställande, övning eller försvar av rättsliga anspråk.

 • Rätt till invändning mot bearbetning motiverad av berättigade intresseskäl - i den utsträckning som vi hänvisar till legitimt intresse att bearbeta data har du rätt att invända mot sådan behandling, och vi måste avbryta sådan behandling om vi inte heller kan visa tvingande legitima skäl för bearbetningen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller där vi behöver bearbeta data för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Där vi hänvisar till legitimt intresse som underlag för bearbetning tror vi vanligtvis att vi kan visa sådana tvingande legitima skäl, men vi kommer att överväga varje enskilt fall för sig.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, särskilt i din bosättningsstat, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot Europeiska unionens allmänna databeskrivningsförordning.

För ytterligare information om dina rättigheter, eller för att utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta dataprivacy@allegion.com .


2. Användning av Google Analytics

På den här webbplatsen används Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, små textfiler som sparas på din dator för att vi ska kunna analysera hur du använder webbplatsen. Informationen som skapas genom dessa cookies om hur du använder webbplatsen överförs i regel till en av Googles servrar i USA där den lagras. Om IP-anonymiseringen är aktiv på denna webbplats, kommer Google dock först att korta av din IP-adress inom EU-länderna och andra avtalsländer i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA där den kortas av. I uppdrag av webbplatsens operatör använder Google dessa uppgifter för att utvärdera hur du använder webbplatsen, skapa rapporter om användarnas aktiviteter och erbjuda ytterligare tjänster som har med användningen av webbplatsen och internet att göra åt webbsideoperatören. Den IP-adress som din webbläsare överför inom ramen för Google Analytics sammanförs aldrig med andra uppgifter hos Google. Du kan blockera lagringen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Tänk dock på att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut.

Du kan dessutom hindra att de uppgifter som genereras via cookies och som gäller din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) överförs och bearbetas av Google, genom att ladda ned och installera pluginprogrammet för din webbläsare som du hittar under följande länk. Mot bakgrund av diskussionen om användning av analysverktyg med fullständiga IP-adresser, vill vi uppmärksamma dig på att den här webbplatsen använder Google Analytics med utökningen ”_anonymizeIp()”. Detta innebär att IP-adresser bearbetas i nedkortat format så att de inte kan kopplas till en specifik individ.

Särskilt för webbläsare på mobila enheter kan du klicka på denna länk för att i fortsättningen genom en så kallad ”opt-out-cookies” förhindra att Google Analytics samlar in uppgifter anonymiserat.


3. Google AdWords Conversion Tracking

På den här webbplatsen används Google AdWords Conversion Tracking, en webbanalystjänster från Google Inc. (”Google”). Google AdWords Conversion Tracking använder också cookies som sparas på din dator för att vi ska kunna analysera hur du använder webbplatsen. Informationen som skapas genom dessa cookies om hur du använder webbplatsen överförs till en av Googles servrar i USA där den lagras. Google använder sedan informationen för att analysera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten till dem som står bakom webbplatsen samt ta fram ytterligare tjänster kopplade till användningen av webbplatsen och Internet. Google kan även vidarebefordra dessa uppgifter till tredje part, såvida detta krävs enligt lag eller såvida den tredje parten bearbetar uppgifterna på uppdrag av Google. Google kommer aldrig att sammanföra uppgifterna med andra uppgifter hos Google. Du kan förhindra användningen av cookies genom att anpassa inställningarna i din webbläsare.


4. Ytterligare information och kontakt

Kontakta oss om du har frågor om denna dataskyddspolicy. Kontaktuppgifter finns på sidan Kontakt. u kan är som helst kontrollera vilka av dina uppgifter som vi lagrar hos oss. Du kan få mer information, radera eller korrigera dina uppgifter och även ge oss tips och förslag genom att skicka e-post (marketing-simonsvoss@allegion.com) eller post till oss.