Patienten och människan i fokus Säkerhet inom hälsa- och sjukvård 

Antalet patienter som behöver bästa möjliga omvårdnad ökar.

Det ständigt ökande kostnadstrycket inom hälso- och sjukvården utgör dock en allt större utmaning. Samtidigt råder allt högre krav på säkerhet, dokumentation och kvalitetssäkring på sjukhus och kliniker.

Ett digitalt låssystem utgör ett viktigt bidrag när det gäller att uppfylla såväl kraven på patientsäkerhet som på kostnadseffektivitet inom hälso- och sjukvården.

Helhetslösningen: System 3060 

gesundheitswesen-personal-krankenhaus-aerzte-795x588

Kraven:

 • Många besökare, olika medarbetare, servicepersonal, ...
 • Allt högre krav på säkerhet, dokumentation och kvalitet
 • Många känsliga områden:
  Apotek, labb, operationssalar, forskningsavdelningar, stationer, teknik, ....

Det är en komplicerad uppgift att styra den intensiva verksamheten, skydda känsliga områden mot obehöriga och hantera tillträdeszoner- och tider på ett säkert sätt.

Dessutom tillkommer den svåra balansen mellan att erbjuda tillräckligt skydd för människor, utrustning och läkemedelsförråd och rörelsefrihet för sjukvårdspersonal och servicepersonal.

Lösning:

System 3060 uppfyller kraven som hälso- och sjukvården ställer på ett modernt låssystem:

 • Tillträdeskontroll med samtidig, automatiserad dokumentation
 • Bättre hygien tack vare beröringsfri teknik
 • Kvalitetssäkring genom automatisk loggning och automatiska processer
 • Aktiv säkerhet genom avbildning av känsliga utrymmen (till exempel drift- och förvaltningsutrymmen, apotek, labb, ...)
 • Passiv säkerhet genom att försvåra stöld och missbruk (till exempel bedövningsmedel eller hjälplösa personer)
 • Låga kostnader tack vare hållbarhet, lång livslängd, mycket låg energiförbrukning, framåt- och bakåtkompatibilitet, anslutning till externa system, ...
gesundheitswesen-aerzte-op-915x647

Säkerhet inom hälsa- och sjukvård

 

Ambulansinfart/bommar/parkeringsgarage
 

 • Enkel tilldelning av tillträdesbehörigheter för infarter, parkeringsplatser och parkeringsgarage med ett musklick
 • Bomöppning: Infart för gäster och ambulanser
 • Kombination med befintligt biljettsystem möjlig

Huvud- och sidoingångar
 

 • Programmerbart system via nätverket eller online från valfri plats i världen
 • Automatisk öppning av huvudentréer för alla
 • Individuella tillträdesbehörigheter tack vare behörigt identifikationsmedium, även utanför öppettider

Hissar
 

 • Individuella tillträdesbehörigheter för enskilda våningsplan
 • Fastställande vem som får åka till olika våningsplan

Skydd mot stöld
 

 • Alltid säkert låsta: Stationer och kontorsutrymmen
 • Aldrig mer höga kostnader och säkerhetsproblem vid förlust eller stöld av en nyckel
 • Förlorade identifikationsmedier kan spärras och omprogrammeras på några få sekunder

Dörr med DoorMonitoring
 

 • Trådlös onlinedörrövervakning för känsliga utrymmen
 • Registrerar, loggar och meddelar all dörrstatus med hjälp av sensorer – dörrar som är öppna, stängda, låsta, öppna för länge
  • Larmar säkerhetspersonal vid kritiska händelser

Ingen oro för borttappade nycklar
 

 • Facility Manager skapar en ersättningstransponder
 • Medarbetaren hämtar den
 • Den förlorade transpondern spärras automatiskt när ersättningstranspondern används i låssystemet för första gången

Hall med skyddsfunktion
 

 • Central aktivering av skyddsfunktioner (till exempel nödaktivering, skottlarmsfunktion)
 • Upplåsning av dörrar vid brandlarm/nödsamtal (till exempel i ett äldreboende, i en paniksituation)
 • Avaktivering av samtliga lås

Säkerhetsskåp
 
 

 • Skydd av läkemedels-, arkiv- och klädskåp mot att öppnas av obehöriga
 • Digitala skjutstångslås och möbellås för montering i svängdörrar, kontorsskåp och lådor
 • Alla låsaktiveringar loggas

Läkare, vårdpersonal, leverantörer
 
 

 • Tidsinställt tillträde till drift- och förvaltningsutrymmen
 • Skapa grupper med olika behörigheter för läkare, vårdpersonal, leverantörer och städpersonal
 • Bara en transponder i stället för många nycklar

Nätverksanslutning: Online eller virtuellt
 

 • Onlineanslutning:
  Ändring av tillträdesbehörigheter och utförande av funktioner i realtid från valfri plats i världen.
 • Virtuellt nätverk:
  Programmering och ändring av tillträdesbehörigheter via gateways till identifikationsmedierna på plats

Facility Management​​​​​​

 

 • Central installation och hantering av samtliga System 3060-komponenter med Locking System Management-programmet
 • Fungerar även i flera byggnader och på flera platser inklusive personalbostäder
 • Facility Management-stöd tack vare omfattande rapportfunktioner och tidsstyrda behörigheter

Checklista 

Vår checklista visar hur digital låsteknik kan användas inom hälso- och sjukvård.

Vilka områden ska skyddas? 
Vilka personer behöver tillträde? 
Hur kan hanteringen underlättas?
Vilka krav ställs på programvaran? 
Hur ska personer identifiera sig? 
Vilka typer av infarter finns och vilka funktioner har de? 

Hämta vårt kostnadsfria Whitepaper om digital tillträdeskontroll inom hälso- och sjukvården

Läs mer om vilka åtgärder du måste vidta för att övergång till digital tillträdeskontroll ska lyckas, vad digital tillträdeskontroll innebär och vilka hjälpmedel som står till buds vid införandet.

Vi önskar dig stort lycka till med projektet!

Fälten markerade med (*) är obligatoriska.

Broschyrer 

Hämta vår kostnadsfria broschyr om användning av System 3060 i hälso- och sjukvårdsinrättningar.

Universitetskliniken i München: 
Komplett säker.

Läs mer

Universitetskliniken med anläggningar både i centrum och i stadsdelen Großhadern sysselsätter omkring 9 000 personer. System 3060 från SimonsVoss hjälper personalen i arbetet.

Akilleshäl tillträdeskontroll
Varje år vårdas och behandlas omkring 90 000 patienter stationärt och 400 000 patienter ambulant på universitetskliniken i München. 28 kliniker, nio institut och sex avdelningar är fördelade på mer än 280 000 kvadratmeter. Nästan dygnet runt passerar patienter, besökare, leverantörer samt medarbetare och tjänsteleverantörer sjukhusets portar. Det omfattande skyddet av utrustning, byggnader och människor har en central betydelse för de ansvariga och utgör en stor utmaning – men med System 3060 sköts det på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.
En speciell funktion är utrymnings- och brandskyddsdörrarna, som är utrustade med passande specialcylindrar. Tack vare antipanikcylindern är man alltid absolut säker, till exempel om brand bryter ut. Personalen kan ta sig ut, men ingen kommer in. Även i säkerhetskritiska områden upprätthålls säkerheten. I den psykiatriska avdelningen till exempel installerades suicidsäkra låscylindrar med koniska vred där det inte går att fästa rep eller linor.

Rehabcentrum Lübben: 
Ett enhetligt koncept.

Läs mer

Rehabcentret Lübben är en specialistklinik med ett brett utbud av medicinska tjänster. Olika patienter behandlas av olika specialister. En gemensam säkerhetsåtgärd för alla inblandade är System 3060 från SimonsVoss.

Helhetsstrategi
Centret består av en strålformad byggnad med administrationsavdelning, behandlingsenheter och bostadsområden med 230 rum. Med System 3060 har man äntligen kunna utforma passerkontrollen på ett flexibelt sätt. Ytterligare en fördel: systemet är extremt skalbart och växer i takt med de krav som ställs på det. Det är ett stort plus för en befintlig byggnad som en klinik med ständigt växande krav såsom uthyrning av rum till utomstående personer eller byte av byggnad.

Dessutom var det av brandskyddsskäl inte tillåtet av genomföra ändringar på dörrarna. Inga problem med ett system från SimonsVoss. Installation sker nämligen snabbt och helt kabelfritt.

Ronald McDonald: 
Ett hjärta för barn.

Läs mer

Barnstiftelsen Ronald McDonald House Charities underhåller 300 hus världen över, bland annat ett i nederländska Valkenburg. Det digitala låssystemet 3060 med passerkontroll ser till att föräldrarna till de barn som behandlas i intilliggande rehabcentrum får en så behaglig vistelse som möjligt.

Ett tillfälligt hem
Gemenskapsrum, sex hemtrevliga gästrum för föräldrar och åtta lägenheter för anhöriga fungerar som tillfälligt hem åt barnens familjer. Till detta kommer upp till 80 volontärer, som tar hand om stora och små gäster. För att det ständigt växande antalet besökare ska kunna hanteras enkelt och säkert utrustades huvudbyggnaden och alla gästrum med digitala cylindrar. Gäster kommer nämligen endast in i respektive lägenhet genom entrén samt har tillgång till olika gemenskapsrum som bibliotek, vardagsrum och kök.
Eftersom de boende i huset ständigt växlar är det viktigt att alla tillträden protokollförs. Därför är alla cylindrar utrustade med tillträdesloggning. Från en central plats kan man hela tiden övervaka på datorn vilka personer som har haft tillträde till vilka lokaler. Det kompletterar komforten med en hög säkerhetsnivå.