Digitala låssystem på institutioner med hemtjänst

I äldreboenden och på vårdhem finns det många olika behov som måste beaktas. Först och främst är det helt avgörande att de boende är skyddade och känner sig trygga. Dessutom finns det både vårdpersonal, städpersonal och besökare som måste ha tillgång. Boende på äldrecenter är oftast försvagade antingen fysiskt eller psykiskt.

Av den anledningen måste det alltid vara möjligt att låsa upp dörrar både inifrån och utifrån, så att personalen snabbt kan komma in om något skulle inträffa. Dessutom finns det också områden där det är viktigt att endast vissa anställda har tillgång. Det gäller till exempel medicinlager, där ett digitalt låssystem verkligen kommer till sin rätt.

Komplettlösning: System 3060

Krav:

 • // Huvudingången kan endast öppnas automatiskt för alla under besökstiden
 •  
 • // Läkare och vårdpersonal, hantverkare och städpersonal till drift- och administrationslokaler tilldelas tidsberoende åtkomst
 •  
 • // Skydd mot stöld i bostadsenheter, vårdområden, administrations- och driftlokaler
 •  

Som framgår är äldrecenter mycket dynamiska, där många faktorer måste beaktas och mycket snabbt kan förändras. Det är därför användbart att kunna reagera snabbt och flexibelt.

Förutom det rumsliga aspekten finns också den tidsmässiga aspekten: 

På grund av de olika befogenheterna och kompetenserna måste olika personer ha åtkomst vid olika tidpunkter. Med ett traditionellt låssystem kan dessa krav knappast hanteras.

Lösningen:

System 3060 uppfyller alla krav som äldrecenter ställer på ett modernt låssystem:

 • // Åtkomstkontroll och samtidigt automatiserad dokumentation
 •  
 • // Ökning av hygienstandarden tack vare beröringsfri teknik
 •  
 • // Kvalitetssäkring tack vare automatisk protokollering och automatiska processer
 •  
 • // Aktiv säkerhet tack vare visning av känsliga områden (t.ex. medicinskåp)
 •  
 • // Passiv säkerhet tack vare avskräckning mot stöld och missbruk
 •  
 • // Låga kostnader tack vare hållbarhet, lång livslängd, minimal strömförbrukning

 

Säkerhet i äldrecenter

Ett digitalt låssystem bidrar i hög grad till att skapa flexibilitet på äldrecenter och ökar samtidigt säkerheten på alla fronter.

Nedan kan du få insikt i de funktioner och fördelar som System 3060 medför.

 

Aldrig mer rädd för nyckelförlust
 

 • Facility Manager skapar en extra transponder
 • Den anställde hämtar detta
 • Den förlorade transpondern blockeras automatiskt när reservtranspondern används för första gången i låssystemet

   

Skydd av lokaler med särskild brandrisk​​
 

 • Bättre skydd, t.ex. för pannrum, eldningsolja/pelletsförråd, hissmaskinrum
 • Gränssnitt för brandlarm är möjligt

Bommar och parkeringshus
 

 • Enkel tilldelning av företrädesrätt med ett musklick
 • Koppling av bommar, rullportar och hissar
 • Kombination med befintliga biljettsystem möjlig   

Vårdpersonal, tjänsteleverantörer
 

 • Tidsberoende tillgång till drift- och administrationslokaler
 • Skapande av persongrupper med olika rättigheter för läkare, vårdpersonal, tjänsteleverantörer och städhjälp
 • Endast en transponder istället för många nycklar
   

Säkerhetsskåp​​

 

 • Skydda medicin-, arkiv- och omklädningsskåp med digitala halvcylindrar mot obehörigt öppnande.
 • Alla låsprocesser loggas

Dörrövervakning och administration
 

 • Online dörrövervakning utan kablar för känsliga rum
 • Registrerar, registrerar och rapporterar alla sensorstyrda dörrförhållanden: om den är öppen, stängd, låst, öppen för länge
 • Varnar säkerhetspersonal vid kritiska incidenter
   

Skydd mot stöld
 

 • Alltid säkert låsta: Boendeenheter, vårdområden, administration och operationssalar
 • Inga fler höga kostnader och säkerhetsproblem om en nyckel tappas bort eller blir stulen
 • Förlorade identifieringsmedia kan blockeras och omprogrammeras inom några sekunder
   

Huvud- och sidoingång

 

 • Programmerbart system via nätverket eller online var som helst i världen
 • Automatisk öppning av huvudentréer för alla personer
 • Individuell åtkomsträtt tack vare legitimt identifieringsmedium, även utanför öppettider

Facility Management​​​​​​
 

 • Centralt arrangemang och styrning av alla System 3060-komponenter med LSM-mjukvaran
 • Även vid flera byggnader och platser
 • Facility management-stöd tack vare omfattande rapportering och tidsstyrd åtkomst

   

Cheklista:

Vår cheklista visar hur digital låsteknik kan användas inom seniorboenden.

Vilka områden ska skyddas?
Vilka personer behöver tillträde?
Hur kan hanteringen underlättas? 
Vilka krav ställs på programvaran? 
Hur ska personer identifiera sig?
Vilka typer av infarter finns och vilka funktioner har de?

Gratis broschyr om digital åtkomstkontroll i äldreboenden

Lär dig mer om hur ett digitalt låssystem kan lösa de olika behoven som måste beaktas på institutioner med hemtjänst.

Fälten markerade med (*) måste fyllas i.