Branschlösningar
från SimonsVoss

Våra låssystem med passerkontroll kan anpassas mycket flexibelt och exakt till dina behov. Våra lösningar lämpar sig för så gott som alla byggnadsstorlekar och branscher i fråga om teknologi, individualitet och design.

Finansväsen

Säkerheten går först, inte minst i finansväsen. Banker ställer mycket höga säkerhetskrav på låssystem och tillträdeskontroll. Under öppettider är besökartrafiken hög, men även utan för kontorstid är säkerheten en viktig fråga.

Det gäller att skydda känsliga kunduppgifter, olika persongrupper behöver tillträdesbehörighet vid olika tider och alla har individuell behörighet. Dessutom består kreditinstitut ofta ett vidsträckt nätverk av filialer med central förvaltningsenhet. En intelligent, digital systemlösning är kostnadseffektiv, bekväm och säker.

Mer om denna bransch

utbildningsinstitutioner

På skolor, universitet och institutioner finns det flera hundra människor som kommer och går under dagen. På utbildningsinstitutionerna kan det därför vara svårt att ha översikt över vem som får vistas var och när.

För att garantera en god säkerhet krävs en intelligent och enkel lösning i form av ett digitalt låssystem. Speciellt på universitet finns det också ett behov av att studenter ska kunna få tillgång på kvällstid för att studera. Därför är det avgörande med ett bra låssystem. Det är ofta äldre byggnader som utgör ramarna för våra skolor och utbildningar i Danmark. Det skulle därför vara en dyr lösning att behöva ändra eller eftermontera gamla byggnader med traditionella lås – av den anledningen är det uppenbart med en digital dörrlåsning på utbildningsinstitutioner.

Här på sidan kan du bli klokare på varför system 3060 – ett digitalt låssystem från SimonsVoss – är en genial lösning att integrera på skolor och universitet.

Mer om denna bransch

Försäkringsbolag

Vid ett försäkringsbolag ställs speciellt höga krav på tillträdeskontrollen – här finns mängder av känsliga uppgifter som endast ska vara tillgängliga för verksamhetsstället i fråga. Dessutom besöks lokalerna av allmänheten, och den trafik måste styras så att säkerheten alltid beaktas.

Likaså måste man beakta de olika avdelningarna i ett försäkringsbolag. Utöver handläggning av försäkringsärenden finns det till exempel en bokföringsavdelning, en juridisk avdelning och en personalavdelning. Även här måste tillträdesbehörigheterna tilldelas så att var och en har rätt behörigheter med avseende på sitt uppgiftsområde.

Mer om denna bransch

Industri

Industriföretag står idag inför stora utmaningar. Man måste inte bara ta hänsyn till den ökande sammankopplingen utan även till allt fler regler och bestämmelser. Vid sidan av förändrade regler för hantering av personuppgifter finns det även branschspecifika bestämmelser som till exempel HACCP-principerna inom livsmedelsindustrin och GMP-regelverket inom läkemedelsindustrin.

Utöver detta tillkommer strukturen inom det egna företaget som när som helst kan förändras, tillfälliga projektteam, hierarkiska strukturer eller anslutning av befintliga byggnadskomplex. Här kan ett digitalt låssystem förenkla mycket i tider av globalisering och digitalisering.

Mer om denna bransch

Hälsovård

Antalet patienter som behöver bästa möjliga omvårdnad ökar.

Det ständigt ökande kostnadstrycket inom hälso- och sjukvården utgör dock en allt större utmaning. Samtidigt råder allt högre krav på säkerhet, dokumentation och kvalitetssäkring på sjukhus och kliniker.

Ett digitalt låssystem utgör ett viktigt bidrag när det gäller att uppfylla såväl kraven på patientsäkerhet som på kostnadseffektivitet inom hälso- och sjukvården.

Mer om denna bransch

Små kontor & hotell

Vill du veta vem som går in och ut genom dörren och när? Den digitala låstekniken är inte bara praktisk för systemägaren utan även bekväm för användarna, till och med i mindre objekt med upp till 20 dörrar. Till de många fördelarna hör låga administrationskostnader, funktioner som DoorMonitoring och Key4Friends och prisbelönt design. Allt självklart made in Germany.

Mer om denna bransch

Offentliga Myndigheter

Myndigheter, ämbetsverk, förvaltningar. Det handlar om byggnader som oftast är öppna för allmänheten och där många människor är i rörelse. Samtidigt måste de anställda kunna arbeta ostört och skyddat. För tillträdeskontrollen innebär detta: Man måste ta fram en plan som i minsta detalj definierar tillträdesbehörigheterna.

Här handlar det om att skydda känsliga uppgifter, ge olika persongrupper tillträde vid olika tider och även kunna reagera flexibelt på ändrade förutsättningar. Dessutom är sig myndigheter av det är slaget ofta utspridda på olika byggnader. En intelligent, digital systemlösning är kostnadseffektiv, bekväm och säker.

Mer om denna bransch

Seniorboenden

I seniorboenden, äldreboenden och vårdhem är många människor i rörelse varje dag. Boende, besökare och vårdpersonal men även hantverkare och städpersonal måste hanteras. Alla måste kunna röra sig fritt utan att det inkräktar på de boendes privata sfär. Enligt gällande lagstiftning måste rumsdörrar vara låsbara men i nödfall kunna öppnas utifrån.

Dessutom tillkommer områden dit bara vissa personer har tillträde, till exempel vårdstationer och särskilt känsliga områden som läkemedelsförråd. Ett digitalt låssystem kan underlätta mycket när det gäller att behålla överblicken.

Mer om denna bransch

Små Verksamheter

Företag måste inte vara stora för att verksamheten ska bli intensiv. Även i mindre verksamheter såsom agenturer och kontor, apotek eller caféer kan trafiken snabbt bli livlig. Å ena sidan rör sig naturligtvis medarbetarna i lokalerna, å andra sidan finns kunder, gäster och externa leverantörer som behöver åtkomst till lokalerna.

Händelseförloppen är komplexa, eftersom enskilda personer kan ha mycket olika tillträdesbehörigheter. Det finns utrymmen som endast är avsedda för utvalda medarbetare, till exempel kontorsrum, och utrymmen dit alla måste ha tillträde, till exempel materialförråd. Andra utrymmen såsom serverrum och arkiv räknas möjligtvis som särskilt känsliga områden och är endast tillgängliga för enskilda medarbetare.

Mer om denna bransch

Delningsekonomi

Mer om denna bransch