Säkerhetsdörr

Det är självklart att en dörr ska ge säkerhet och bland annat skydda mot inbrott. Därutöver finns det även dörrar som behöver erbjuda ett högre skydd. Dessa så kallade säkerhetsdörrar finns i olika utföranden, exempelvis som branddörrar, skottsäkra dörrar och strålskyddsdörrar.

Innehåll:

 Vad är en säkerhetsdörr?

I princip kan man betrakta varje låsbar dörr som en säkerhetsdörr i ordets bokstavliga bemärkelse. Det finns dock flera nivåer. Dels handlar det om vad den ska skydda mot (alltså exempelvis brand, skott, strålning), dels finns det även olika motståndsklasser (RC = Resistance Class). Klasserna enligt DIN EN 1627 sträcker sig från RC1 till RC6, från en dörr som skyddar mot fysiskt våld (vandalism) upp till en dörr som motstår 20 minuters bearbetning med elverktyg.

För ytterdörrar i privatbostäder räcker oftast en säkerhetsstandard mellan RC2 och RC4. Den som är osäker vilken standard som bör användas i bostaden kan fråga sitt försäkringsbolag eller kontakta polismyndigheten.

Det är viktigt att en säkerhetsdörr är tillverkad av mycket robusta material. Dörrbladet måste vara knäckhållfast och minst 45 millimeter tjockt, karmen måste vara fast förankrad i underlaget och får inte medge några håligheter samt dörrband och gångjärn bör helst befinna sig på insidan. Dessutom bör handtagen skruvas från insidan och dörren ska ha ett tillhållarlås.

 

 Vilka typer av säkerhetsdörrar finns det? 

Det finns inte bara en typ av säkerhetsdörrar, vilket redan de olika motståndsklasserna och beteckningarna visar. De definieras snarare genom sitt användningsområde. Därför handlar det i det följande om branddörrar, skottsäkra dörrar, strålskyddsdörrar och inbrottshämmande dörrar.

 

❯ Brandörrar 

Branddörrar, även kallade brandskyddsdörrar eller brandskyddsstängare, används för att hindra bränder från att sprida sig mellan utrymmen. De hör alltså till det så kallade förebyggande brandskyddet.

I tyska delstater är branddörrar definierade i lagstiftningen och föreskrivs för uppdelning av korridorer som är mer än 30 meter långa. Dessa dörrar måste uppfylla bestämda kriterier som i Tyskland regleras i DIN 4102-5. Ett viktigt kriterium är brandmotståndsklassen som anger hur länge en dörr håller stånd mot brand. T30 kallas exempelvis en dörr som klarar 30 minuter och klassas som brandhämmande, T90 klassas som en brandbeständig dörr.

Branddörrar måste vara självstängande och får inte ställas upp med kilar eller andra hjälpmedel. Dessutom kan de vara röktäta vilket är bra i händelse av brand eftersom rökens spridning i en byggnad då kan begränsas. Röktätheten säkerställs genom en särskild omslutande tätning.

För att en dörr officiellt ska klassas som branddörr måste den i Tyskland inspekteras och godkännas som sådan av Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt). Detta godkännande gäller i fem år och kan därefter eventuellt förlängas på begäran. Godkännandet framgår av en skylt på dörren.

 

❯ Skottsäkra dörrar

Det kan möjligen låta lite brutalt och är i den privata miljön kanske inte det första man tänker på när det gäller dörrar. I industriella och kommersiella miljöer är skottsäkra dörrar däremot av stor vikt. Inte bara på manöverplatser och allmänt i militära miljöer utan även i många andra sammanhang bör dörrarna vara skottsäkra.

Det gäller bland annat polis- och domstolsbyggnader, men eftersom beväpnade intrång eller till och med attentat rent teoretiskt även är möjliga på andra platser har exempelvis även banker och forskningsinrättningar samt hotell och konferenslokaler ett förhöjt säkerhetsbehov och kan också behöva dörrar som skyddar mot beskjutning.

När det gäller säkerhet och kategorisering av dörrar utgår man bland annat från vapentyp (t.ex. gevär eller handeldvapen) och skjutklass. Grundläggande riktlinjer är DIN EN 1522/1523 provningsriktlinjerna från tyska VPAM (förening för provningscentra för skyddande material och konstruktioner). Dessutom finns tilläggen S och NS för ”splitter” och ”splitterfri”.

Även om man framför allt tänker på stål när det gäller materialet kan även glas, aluminium, trä, fiberkomposit och många andra material användas.

 

❯ Strålskyddsdörrar 

Den som har varit hos läkaren och blivit röntgad har säkert lagt märke till de säkerhetsåtgärder som vidtas. Det handlar inte bara om att man får den egna kroppen täckt under den korta tagningen utan det finns även särskilda dörrar och personalen lämnar dessutom rummet under tagningen. Skydd mot strålning är viktigt och strålskyddsdörrar ska förutom att skydda mot röntgenstrålning även skydda mot gamma- och elektronstrålning.

Karmarna kan vara av trä, stål eller aluminium med blyinlägg. Strålskyddsdörrarna är ofta av stål eftersom detta material skärmar av strålarna särskilt bra. Dessutom kan de förstärkas inifrån med exempelvis bly för att förhöja strålskyddet. Här bör även nämnas att det även finns strålskyddsdörrar av trä eller trämaterial.

Blytjockleken i dörren bestäms av DIN 6384 baserat på blybalans eller dämpningsgrad. Ytterligare relevanta rättsliga underlag i Tyskland är AtG (Atomgesetz), StrVG (Strahlenschutzvorsorgegesetz), RöV (Röntgenverordnung) och StrlSchV (Strahlenschutzverordnung).

 

❯ Inbrottshämmande dörrar 

När det gäller inbrottshämmande dörrar återkommer vi på nytt till de ovan nämnda motståndsklasserna. Som tidigare nämnts räcker en motståndsklass mellan RC2 och RC4 som inbrottsskydd på det privata området, men eftersom detta handlar om inbrott generellt kan det löna sig att titta närmare på de olika klasserna:

 

Klass

RC1                                                                   

RC2                                                                   

RC3                                                                                                                          

RC4                                                                                                                         

RC5                                                                                                                        

RC6                                                                                                                         

Tid

 -                                                                                        

Upp till 3 minuter                                                                                      

Upp till 5 minuter                                                                                      

Upp till 10 minuter                                                                                                                                                                                

Upp till 15 minuter                                                                                                                                                                               

Upp till 20 minuter                                                                                                                                                                               

Verktyg

Fysiskt välde, i övrigt inga verktyg

Enkla verktyg såsom skruvmejsel och kil

Dessutom t.ex. ytterligare skruvmejsel och kofot

Såg- och slagverktyg såsom exempelvis hammare och mejsel, eventuellt batteriborrmaskin

Ytterligare elverktyg såsom borrmaskin, sticksåg eller vinkelslip

Som RC5, men dörren måste klara åverkan under längre tid

Säkerhetsklasser från RC4 och högre används framför allt när säkerhetskraven är höga, exempelvis i kommersiella inrättningar, banker och inom kritisk infrastruktur.

Inbrottsskyddet kan förstärkas ytterligare genom åtgärder såsom fler regelskyddskontakter och lås, men detta påverkar inte motståndsklassen. Dessutom är det naturligtvis mycket viktigt komma ihåg – även i en försäkringsteknisk aspekt – att inbrottsskyddet bara kan fungera fullt ut om alla lås är ordentligt förreglade och man själv inte utgör någon svag punkt i detta.

 

▶ Hur underbygger man säkerheten?

Vid sidan av att använda lämpliga dörrar med motsvarande säkerhet kan man vidta åtgärder för att öka säkerheten ytterligare genom att så att säga göra det svårare att passera säkerhetsdörren. Man kommer kanske fram till att det inte räcker med enbart en nyckel utan att det dessutom behövs digitala alternativ.

Man kan till exempel använda fysiska ID-kort, nyckeltaggar eller liknande som komplement till nyckeln. Även användning av videoövervakningssystem och/eller snabbtelefoner är ett bra komplement. På så sätt skapar men en ytterligare säkerhetsnivå genom att man dels ser och hör vem som befinner sig vid dörren, dels kan ta kontakt med personen i fråga. Särskilt videoövervakning kan vara en mycket användbar lösning även i större byggnader och på företag, eftersom olika områden kan övervakas och ett intelligent system även kan följa misstänkta rörelser.

Även användning av ett nyckelfritt tillträdessystem sörjer för ökad säkerhet, till exempel installation av ett digitalt låssystem som även har flera andra fördelar. Tillträdesbehörigheter kan styras centralt, misstänkta tillträdesförsök kan loggas och inte minst innebär en borttappad nyckel (eller i detta fall: ett borttappat identifikationsmedium) ingen risk, eftersom den enkelt kan avaktiveras i systemet.

 

 Hur kan SimonsVoss hjälpa till?

Om du är intresserad av att installera ett digitalt tillträdeskontrollsystem och vänder dig till SimonsVoss har du hamnat rätt. Med ett system från SimonsVoss drar du nytta av alla fördelar med ett digitalt låssystem: enkel installation och hantering, enkel tilldelning av tillträdesbehörigheter (och lika enkelt återkallande av dem), spårbarhet och mycket mer. Dessutom behöver du inte nödvändigtvis installera hela systemet på en gång, utan kan börja med de viktigaste låsen och sedan bygga ut tillträdeskontrollen successivt. Detta är även möjligt när systemet är i drift och innebär därför inte några avbräck på grund av störningar under installationen.

 

Kontakta oss direkt och gör dina dörrar ännu säkrare!

Låt oss ta steget in i en värld utan nyckel tillsammans!

Ordna din återuppringning här: