Multifunktionsbyggnader

Olika verksamheter under samma tak innebär korta avstånd, bidrar till att göra platsen attraktiv och har även många andra fördelar. I en byggnad där många funktioner samsas är det dock viktigt att beakta vissa saker avseende säkerhet och tillträdeskontroll.

Innehåll:

▶ Definition: Vad är en multifunktionsbyggnad?

I många fall förknippas en byggnad med ett specifikt användningsområde. Man bor i ett bostadshus, handlar varor i ett varuhus, uträttar bankärenden i banklokalen och träffar läkaren på läkarmottagningen. Varje byggnad har så att säga sin egen funktion. Men redan här kan man fråga sig om vissa byggnader eventuellt har fler än en funktion.

I varuhuset finns ofta olika avdelningar och inte sällan en restaurang. Även i läkarhuset kan olika mottagningar finnas under samma tak, och därför kan man ställa sig frågan: Handlar det kanske om en multifunktionsbyggnad även här?

I en multifunktionsbyggnad samsas emellertid inte bara verksamheter som innehållsmässigt ligger nära varandra, utan det kan handla om helt olika inriktningar. På så sätt kan alla nyss nämnda verksamheter, exempelvis bostäder, butiker, bankkontor och läkarmottagningar samlas i en och samma multifunktionella byggnad.

 

▶ Multifunktionsbyggnadens fördelar

Det innebär många fördelar när butiker och bostäder finns under samma tak, och dessutom ytterligare verksamheter såsom läkare och träningslokaler ryms där. Byggnader med blandad verksamhet av den här typen hittar man ofta i centrala lägen, men ibland uppstår nya centra även utanför tätorterna. Sådana byggnader är attraktiva tack vare korta avstånd och det faktum att man hittar allt under ett och samma tack. Dessutom brukar det ofta även finnas skolor, kontor och andra viktiga verksamheter i närheten.

Detta gör byggnaden intressant även för investerare eftersom risken minskar genom kombinationen av verksamheter. Om en verksamhet i byggnaden inte är lönsam kan det ofta kompenseras via de övriga. Om det exempelvis går trögt i butikerna så kan man alltid falla tillbaka på bostäderna.

Även ur hållbarhetsperspektiv är en multifunktionsbyggnad en fördel eftersom de befintliga resurserna utnyttjas gemensamt i en och samma byggnad. Tack vare korta avstånd minskar exempelvis biltrafiken och därmed avgasutsläppen, och även underhållskostnader fördelas på ett bättre sätt.

 

▶ Hur kan en multifunktionsbyggnad användas?

Man måste naturligtvis komma ihåg: Det finns inte bara en och samma typ av multifunktionsbyggnad. Även typen av verksamheter i multifunktionella byggnadskomplex skiljer sig åt. 

 

Handel och bostäder

Den variant av multifunktionsbyggnad som man kanske först kommer att tänka på är den redan nämnda byggnaden med butiker och bostäder i ett. Här får de nämnda fördelarna gott genomslag, exempelvis genom korta avstånd från bostaden till affären. Kunderna befinner sig så att säga direkt i butiken och om de glömmer något är det inte särskilt besvärligt att ta en liten omväg.

 

Arenor

Även arenor kan vara multifunktionsbyggnader. Stora idrottsanläggningar har exempelvis VIP-loger som inte bara används för att titta på matcher utan även för möten och företagsevent. En ytterligare möjlighet och funktion hittar man i Mercedes-Benz Arena i Stuttgart: Bredvid den egentliga fotbollsstadion finns en ytterligare sporthall, SCHARRena, inbäddad i läktarsektionen. Det är en sporthall med separat ingång för exempelvis volleyboll och basket med plats för 2 000 besökare.

 

Verkstäder

Även verkstäder kan integreras på ett bra sätt i en multifunktionsbyggnad och skapa ett mervärde där. Alla berörda drar nytta av detta. Om det till exempel finns en cykelverkstad i huset är det lätt att få en reparation gjord. På så sätt kan problem med kort varsel finna en snabb lösning. Det är även praktiskt att samla olika verkstäder i samma byggnad eftersom de kan ge varandra ömsesidigt stöd. Den som saknar ett verktyg eller material kan be en grannverksamhet om assistans.

 

Flergenerationsboende med kafé

Eftersom ”flergenerationsboende” inte är något skyddat begrepp kan olika typer av byggnader avses som dock har det underliggande konceptet gemensamt: Människor i olika generationer bor tillsammans under ett och samma tak. På så sätt kan uthyrning ske riktat till både äldre och yngre målgrupper som bor grannar i byggnaden. I idealfallet kan de olika generationerna dra ömsesidig nytta av varandras kunskaper men även av att det sannolikt alltid finns någon i byggnaden som kan ta emot hantverkare, paketleveranser och annat.

Om det dessutom finns ett kafé i flergenerationsbyggnaden kan utbytet mellan de boende intensifieras ytterligare. Det finns en praktisk träffpunkt som även personer som inte bor i huset kan besöka.

 

Kontorskollektiv 

I ett kontorskollektiv sitter personer med olika yrken tillsammans vilket skapar en öppen atmosfär. Användarna kan inspirera varandra genom utbyten, exempelvis när de träffas i det gemensamma pentryt. Ett kontorskollektiv i en multifunktionsbyggnad kan bidra till ökad öppenhet och gör det enkelt gå ut och äta och uträtta snabba ärenden på lunchen eller efter jobbet hos andra verksamheter som kanske finns i byggnaden.

I vissa storstäder kombineras kontorskollektiv ofta med ett boendekoncept som innebär att digitala nomader hyr in sig vecko- eller månadsvis på ett hotelliknande boende. Därmed kan de inte bara dela arbetsplats med andra utan bor samtidigt i samma byggnad.

 

▶ Säkerhet i multifunktionsbyggnaden

Säkerheten är en viktig fråga i varje byggnad, så även i en multifunktionsbyggnad. Vid sidan av frågor som rör allmän säkerhet, såsom utrymningsvägar och brandskydd, är tillträdeskontrollen en viktig aspekt, särskilt när det gäller byggnader med många olika verksamheter.

 

Allmänt om tillträdelseskontroll

Ju större en byggnad är och ju fler personer som använder den desto svårare och komplexare är regleringen av tillträdeskontrollen. Tillträde genom en huvudentré har alla användare gemensamt. Utöver detta måste man differentiera vilka användare som bör respektive måste ha tillträde till vilka områden. Vid sidan av den hyrda ytan kan den kommersiella verksamheten även ha ytterligare utrymmen: Finns det lagerutrymmen? Finns det gemensamma lokaler, såsom omklädningsrum eller hygienutrymmen? Om medarbetare är anställda i ett område som används kommersiellt: Ska de även ha tillträdesbehörighet till alla utrymmen eller bara till vissa?  

Frågor av det här slaget gäller inte bara kommersiella lokaler utan även bostäder. Även här kan det finnas gemensamma utrymmen, till exempel parkeringsgarage och träningslokaler.

 

Hur kan digital låsteknik vara till hjälp?

Vid ett omfattande och komplext skeende som det nyss beskrivna kan man föreställa sig att en nyckelknippa snabbt tilltar i storlek och att tilldelning av tillträdesbehörigheter blir en arbetsam process. Här kan digital låsteknik vara till hjälp. Med ett digitalt tillträdeskontrollsystem kan alla behörigheter för en person samlas på ett digitalt identifikationsmedium, till exempel en transponder eller ett SmartCard. Den stora nyckelknippan är därmed ett minne blott.  

Även i händelse av förlust innebär digital låsteknik en stor fördel. Om man tappar bort en fysisk nyckel eller en hel nyckelknippa till ett stort byggnadskomplex kan det snabbt bli en kostsam historia. Ett digitalt låsmedium kan däremot enkelt spärras i det tillhörande systemet, och därmed är säkerheten är återställd.

 

Är du intresserad av intelligenta tillträdeskontrollsystem och behöver framtidssäker tillträdeskontroll i en multifunktionsbyggnad? Vi hjälper dig gärna. Ring eller mejla oss. 

Låt oss ta steget in i en värld utan nyckel tillsammans!

Ordna din återuppringning här: