Mekaniska, elektroniska, digitala låssystem

Mekaniska låssystem

Mekaniska låssystem är det enklaste sättet att skydda byggnader. De kan användas i bostäder, skolor, sjukhus eller företag och dessa låssystem använder låscylindrar och dörrlås för att skydda personer och egendom. Vanliga mekaniska låssystem finns i olika varianter. Säkerheten hos enskilda varianter kan kompletteras med olika funktioner.

Tack vare dessa olika varianter är det möjligt att ta fram organisationsstrukturer med olika tillträdesbehörigheter. På så sätt kan man utifrån byggnad eller persongrupp bestämma vem som ska ha tillträde till vilket område. Det förutsätter än väl genomtänkt planering och struktur som underlag för installation av det mekaniska låssystemet. Beroende på struktur måste användaren besluta sig för en bestämd typ av mekaniskt låssystem.

Låssystem

Typer av mekaniska låssystem

När det gäller mekaniska låssystem skiljer man mellan konventionella låssystem och system med vändbara nycklar. Den konventionella tekniken använder sig av tandade nycklar. Åtskillnaden av låsstift möjliggör här en uppdelning i olika urskiljningsgrupper (hierarkinivåer). En ytterligare variant av nycklar med försänkningar som används i system med vändbara nycklar erbjuder ytterligare alternativ. Därigenom kan över- och underordnade nycklar läggas till i det mekaniska låssystemet.

 

Användning av mekaniska låssystem

Små och medelstora företag, bostadsfastigheter och offentliga inrättningar använder fortfarande mekaniska låssystem idag. Dessa låssystem används framför allt i miljöer där nya nycklar lämnas ut relativt sällan. Antal nyckelägare och omsättningen på dem bör ligga på så låg nivå som möjligt när det gäller mekaniska låssystem.

 

Nackdelar med mekaniska låssystem

Mekaniskt låssystem

Som tidigare nämnts är den största nackdelen med mekaniska system den låga flexibiliteten. Så snart det sker en förändring vad gäller nyckelägare eller om strukturen i tillträdesbehörigheterna måste anpassas når mekaniska låssystem snart gränsen för sin kapacitet. I överskådliga företag eller inrättningar är det förhållandevis enkelt att byta ut mekaniska cylindrar. Om många nycklar är i omlopp eller om byggnadskomplexen är stora stiger kostnaderna snabbt och arbetsinsatsen ökar.

Elektroniskt låssystem – digitalt låssystem

När man pratar om elektroniska låssystem nämner man ofta digitala låssystem i samma andetag. Båda systemen bygger på samma teknik: Alla digitala system arbetar efter samma princip, oavsett om det är ett enkelt elektriskt låssystem till bostadsinfarten eller ett avancerat digital system på universitetet: Låscylindrar i kombination med programstyrd teknik. Vad gäller skalbarheten har de Bildtext: Låssystem Bildtext: Mekaniskt låssystem tekniska möjligheterna i princip inga gränser utan det går att skapa mycket komplexa låshierarkier och behörighetsstrukturer.

 

Digitala låssystem

Ett digitalt låssystem erbjuder både hög komfort och säkerhet. Särskilt privata bostäder, flerbostadshus och företag tjänar på att använda digitala låssystem. Företag använder ofta systemen eftersom de avsevärt underlättar administration och distribution av nycklar. Vidare har ett digitalt låssystem fördelen att det alltid går att fastställa vem som befinner sig i byggnaden och vem som inte gör det. Tillträdesbehörigheten till de olika områden kan styras utan problem. Därmed kan man på ett användarvänligt vis ange vilka grupper av individer som ska ha tillträdet till vilka områden. På så sätt är det exempelvis möjligt att enkelt skilja på medarbetare, leverantörer och gäster.

 

Komponenter i elektroniska och digitala låssystem

De grundläggande komponenterna i ett digitalt låssystem kan delas in i följande områden: Dörrkomponenter, identifikationsmedier och programvara.

 • Dörrkomponenter
  Hit hör en låscylinder som har utvecklats särskilt för elektroniska låssystem. Till dörrkomponenterna hör vidare en läsenhet som använder RFID-teknik och kan installeras i de mest skilda former (som lässtationer, mobila enheter osv). Dessa komponenter ansluts till interna nätverk för att kommunicera.
 • Identifikationsmedium
  Mediet i ett digitalt låssystem registreras och identifieras av läsenheten. Även här finns det olika typer, till exempel transpondrar eller smarta kort. Identifikationsmediet kan använda passiv, aktiv och semipassiv teknik. Alla har dock en egenskap gemensamt: De fungerar utan undantag beröringsfritt vilket reducerar medieslitaget till ett minimum
 • Programvara
  Datautbytet mellan identifikationsmedium och dörrkomponenter måste registreras och administreras. Här kommer en programvarulösning in på spelplanen som administrerar informationsprocessen och styr hårdvarukomponenterna. Detta möjliggör exempelvis att man bekvämt kan ändra tillträdesbehörigheter eller byta ut transpondrar med några få klick.

Användningsområden för elektroniska låssystem

Vid anskaffning av ett elektroniskt låssystem spelar användarnas krav en viktig roll. Privathushåll har därvid andra förutsättningar och krav än en skola när det gäller att skydda personer och värdefulla inventarier. Trots detta tjänar alla branscher på digitala låssystem eftersom de kan anpassas efter individuella behov.

 

Större företag och offentliga inrättningar måste ha så flexibla tillträdesbehörigheter som möjligt eftersom vid sidan av egna medarbetare även extern personal (till exempel leverantörer eller räddningstjänst) måste beredas tillträde. Även inrättningar som skolor, sjukhus och universitet tjänar på att använda nyckelfria system eftersom det är större omsättning på nycklar i dessa miljöer. Ett elektroniskt låssystem möjliggör detta problemfritt och bekvämt. En ytterligare fördel är den blixtsnabba reaktionen på ett förlorat identifikationsmedium.

Säkerheten i bostadsfastigheter i det privata området kan även tillgodoses med ett mindre digitalt låssystem. Det här systemet kan utökas och kompletteras efter behov så att hela flerfamiljshus eller flerbostadshus kan hanteras inom ramen för ett digitalt låssystem. Byggnadskomplex inom bostadsföreningar kan administreras centralt och övervakas online tack vare elektroniska låssystem.

Även hotellanläggningar uppskattar fördelarna med digitala låssystem. Tidigare öppnades hotelldörrar ofta med magnetkort som tenderade att lätt bli utslitna eller avmagnetiseras. Idag kan de öppnas beröringsfritt och effektivt med ett SmartCard. Personalen kan utan problem distribuera, spärra eller ersätta ett identifikationsmedium utan att behöva hjälp från tekniker.

Alla anläggningar har dessutom möjlighet att använda en smartphone som nyckel, oavsett om det gäller företag, offentliga inrättningar, privatbostäder eller hotell. Via en smartphone-app skickas tillträdesdata till läsenheten i fråga och tillträde aktiveras om motsvarande tillträdesbehörighet finns.

Elektroniskt låssystem

Fördelar med digitala låssystem

 • Ytterligare säkerhet
  Digitala låssystem erbjuder säkerhet på högsta nivå. Tack vare den digitala låscylinder och ett identifikationsmedium kan byggnader utrustas med högsta säkerhetsnivå. Även vid externa intrångsförsök förhindras obehörigt tillträde eftersom cylindern dessutom har en mekanisk säkerhetsfunktion.
 • Ytterligare komfort
  Dörrar öppnas med ett framtidsinriktat identifikationsmedium. Det innebär att det digitala låssystemet använder ett RFID-medium som ersätter en vanlig nyckel. Dörrarna öppnas bekvämt och beröringsfritt.
 • Ytterligare kontroll
  Behövs gruppering av personer som bara har tillträde till vissa områden? Inga problem – i digitala låssystem kan tillträdesbehörigheter konfigureras och styras individuellt. Man kan enkelt programmera om befintliga behörigheter utan att tillträdesmediet behöver bytas ut.
 • Ytterligare extrafunktioner
  Elektroniska låssystem kan byggas ut efter önskemål. De kan utan problem kopplas till andra digitala system och anläggningar. Man kan exempelvis ansluta ett brandlarm- eller larmsystem som löser ut direkt i händelse av fara.
 • Kostnadseffektivt
  Om en nyckel försvinner i ett vanligt system måste samtliga cylindrar bytas ut och nya nyckeluppsättningar delas ut. Dessa kostnader kan snabbt rusa iväg till mångsiffriga belopp i ett flerbostadshus eller vid en stor personalstyrka. Om ett identifikationsmedium i ett digitalt låssystem försvinner kan mediet enkelt spärras och bytas ut så att säkerheten i byggnaden omedelbart återställs.

Digitala låssystem från experten

För mer än 20 år sedan uppstod den revolutionerande idén om digitala låssystem hos pionjären inom låsteknik. SimonsVoss är specialist inom området och strävar sedan decennier mot den tekniska visionen om en nyckelfri värld.

Det hör till visionärens vardag att enkelt ersätta mekaniska komponenter med moderna, digitala låssystem. Bytet sker okomplicerat, snabbt och kabelfritt. Alla låssystem från SimonsVoss har en modulär konstruktion. Det innebär att alla SimonsVosskomponenter kan kombineras med varandra och kompletteras i efterhand. Dessutom är alla system framåt- och bakåtkompatibla. Det möjliggör enkel och i princip underhållsfri teknik som uppfyller högsta krav på design och kvalitet hos samtliga komponenter.

Tanken om att revolutionera den digitala låstekniken driver SimonsVoss framåt än idag, ständigt med högsta säkerhetskrav i åtanke och en strävan att utveckla innovativa lösningar.

 

Bli en del av en värld utan nycklar och ta steget in i en #Keyless World med kvalitet Made in Germany

Snälla ring mig: