Låssystem

Det låter egentligen ganska enkelt: När man pratar om låssystem kan alla föreställa sig ungefär vad det handlar om. Men ett låssystem är inte bara ett låssystem. Vi visar vilka typer det finns, vad som skiljer dem åt och hur du hittar rätt system för dina individuella säkerhetsbehov.

Indhold:
 

Låssystemet – definition och konkreta exempel

• Vilka typer av låssystem finns det?

• Skillnader mellan mekaniska, mekatroniska och digitala låssystem

• Vad betyder ”likalåsande” och ”enkellåsande”?

• Hur monterar och konfigurerar man ett låssystem?

• Hur planerar man ett låssystem?

• Hur säkra är låssystem?

• Var används låssystem?

• Låssystem för särskilda branscher och byggnadstyper

• Digitala låssystem

låssystemEtt låssystem – vad är det egentligen?

Även om alla förmodligen vet vad ett låssystem är kan det ändå vara en god idé att ta en närmare titt på vad som egentligen utmärker det. Hur definierar man ett låssystem, när lönar det sig att skaffa ett och vilka konkreta exempel finns det?

 

Definition: Låssystem


När det gäller större hus och byggnadskomplex skulle nyckelknippan bli tämligen stor om det skulle krävas en separat nyckel för varje dörr. Med ett företag som exempel: huvudentré, eget konto, materiallager, konferensrum... I detta scenario skulle du redan ha fyra olika nycklar. Alla som har tillträde till samma rum får också fyra nycklar. Så uppstår vid sidan av den egna, ständigt växande nyckelknippan snart även ett svåröverskådligt arbete när det handlar om tilldelning av låsbehörigheter. 

Här kommer låssystem väl till pass. I låssystemet kombineras flera låscylindrar i en nyckel så att varje nyckel (och dess innehavare) tilldelas en individuell låsbehörighet. Därmed är ett låssystem bekvämare och erbjuder dessutom högre säkerhet och flexibilitet vid tilldelning av tillträdesbehörigheter. 

Det är utmärkt bland annat för
❯ stora företag
❯ kontorskomplex
❯ offentliga inrättningar
❯ flerfamiljshus

Det finns låssystem i ”vanlig” variant med mekaniska nycklar, men det finns även elektroniska låssystem där man i stället för ”riktiga” nycklar (i ordets mest konkreta bemärkelse) använder digitala identifikationsmedier såsom transpondrar eller kort (så kallade SmartCards), alltså inga nycklar alls i den meningen. Kostnaderna är visserligen högre initialt, men i löpande drift betalar sig den här investeringen över tid.

 

 

När lönar sig ett (elektroniskt) låssystem för dig?


Den generella frågan när ett låssystem skulle löna sig låter sig egentligen snabbt besvaras: Om du känner igen dig i ovanstående situationer kan du absolut räkna dig till målgruppen. 

Som vi har nämnt finns det även möjlighet att skaffa ett elektroniskt låssystem i stället för ett mekaniskt. Det är överlägset den vanliga varianten på många sätt. Varför får du veta i den här texten. Vi börjar med att titta på när ett elektroniskt system skulle kunna löna sig för dig. 

Principiellt är mycket nedlagt arbete vad gäller fastighetsförvaltning alltid en punkt som talar för att man bör fundera på ett elektroniskt låssystem. I synnerhet när flexibilitet är viktigt och det är nödvändigt att med kort varsel ändra tillträdesbehörigheter, göra kompletteringar och liknande. Om man dessutom vill ha möjlighet att tidsbegränsa behörigheter talar även detta för ett elektroniskt låssystem. 

Om du funderar på ett låssystem generellt så är det mycket som talar för den elektroniska varianten. Det börjar redan i händelse av en nyckelförlust, vilket innebär mycket krångel när det gäller en mekanisk nyckel men är åtgärdat med ett par klick i ett elektroniskt låssystem. Dessutom kan systemet byggas ut, tillträden kan dokumenteras i Locking System Management-programmet och det går snabbt att reagera på händelser. 

Dessutom: Om du bestämmer dig för ett digitalt låssystem behöver du inte installera det i hela byggnaden på en gång. Du kan börja i liten skala och sedan komplettera undan för undan. Här har du full flexibilitet och kan själv bestämma tempot.

Dessutom är det möjligt att ansluta till redan befintliga system. Om du redan använder taggar exempelvis som betalningsmedel i matsalen eller liknande finns möjlighet att integrera det här chipet i ett digitalt styrt tillträdeskontrollsystem.

 

Så här fungerar ett låssystem – två exempel

❯ Exempel: Universitet

Inrättningar inom utbildningsväsendet är bra exempel på användning av (elektroniska) låssystem, eftersom det ofta handlar om vidsträckta områden med många människor i rörelse. Universitetet i Leeds med nio olika fakulteter som i sin tur är underdelade i enheter har ett 40 hektar stort campus med 39 byggnader.

Här möts många olika grupper av människor – och då blir det många individer. I tillträdesbehörigheterna för ungefär 37 000 studenter och 9 000 anställda kan man tydligt ange att de bara ska ha tillträde till de fakulteter och utrymmen som deras ämnen omfattar. När nya personer tillkommer kan de integreras i systemet direkt. Om en person senare kommer fram till att den aktuella ämneskombinationen inte passar och vill byta utbildningsinriktning kan tillträdesbehörigheterna enkelt anpassas efter nya fakulteter och ämneskombinationer.

På ett sådant universitet är även andra personer aktiva utöver studenter och medarbetare. Även externa leverantörer behöver emellanåt tillträdesbehörighet. Städpersonal behöver exempelvis tillträde till lokalerna vid rätt tider (när ingen undervisning pågår i lokalerna i fråga). Även denna personal kan få individuella tillträdesbehörigheter i ett låssystem.

 

❯ Exempel: Litet företag

Naturligtvis är inte alla byggnader i storleksordningen av ett universitet. Därför vill vi gärna berätta hur allt kan fungera i ett system som är ett par nummer mindre. Tänk dig att du är chef och leder ett litet företag.

Du har hyrt en liten företagslokal som har totalt sex dörrar. Eftersom du är chef bör du kunna öppna alla tillgängliga dörrar. Dina medarbetare ska däremot bara ha tillgång till sitt kontor och till materialutrymmet. Till ditt kontor har bara du och den anlitade städpersonen tillträde.

Eftersom du inte vill ha en nyckelknippa med sex nycklar och behöva fundera på vilken nyckel som hör till vilken dörr lämpar sig användning av en tillträdeskontroll för få dörrar, till exempel systemet MobileKey. Då behöver du bara en nyckel och kan även förse dina medarbetare och städpersonalen med en nyckel var som ger dem tillträde till de dörrar som du har gett dem individuell behörighet till.

Vilka typer av låssystem finns det?

Hierarkiskt låssystem

Om man använder ett hierarkiskt låssystem i ett företag är det också enkelt att förklara: Företagshierarkin återspeglar även hur det hierarkiska låssystemet är programmerat. På så sätt kan varje medarbetare ha en nyckel till sitt kontor eftersom det ligger inom ansvarsramen. Ett större ansvarsområde leder därmed kanske till att medarbetaren får fler tillträdesbehörigheter. En avdelningschef kan alltså ha nycklar till samtliga dörrar på avdelningen medan vd eller ägare har tillgång till centralnyckeln för hela företaget. 

I det hierarkiska låssystemet finns det ytterligare en differentieringsnivå när det gäller huvudnyckeln. De sistnämnda exemplet (avdelningschefen kan öppna avdelningen, vd:n kan öppna allt) fungerar strängt taget bara om man använder en låssystem med generalhuvudnyckel. Om man ”bara” använder ett system med huvudnyckel kan man inte göra en sådan differentiering: Huvudnyckelsystemet har bara en överordnad nivå (vilket i det nämnda fallet skulle kunna betyda att vd:n har en överordnad nyckel och alla medarbetare en nyckel till sin dörr) medan ett låssystem med generalhuvudnyckel kan använda flera nivåer.

 

Centrallåssystem

Den som bor eller har bott i ett flerfamiljshus känner förmodligen till centrallåssystemet och vet att det förenklar livet i ett flerfamiljshus avsevärt inom flera områden. Principen är enkel: Varje boende i huset har en egen nyckel till sin lägenhet och kan även använda denna nyckel till huvudentrén samt till gemensamma utrymmen såsom källare, teknikrum, parkeringsgarage och trädgårdsgrind.

Föregående stycke beskriver det vanliga centrallåssystemet, men vi vill även nämna centrallåssystemet med överordnad nyckeln. Generellt fungerar det precis som det ”normala” centrallåssystemet, förutom att det även finns den nämnda ”överordnade nyckeln”, alltså en centralnyckel till samtliga dörrar.

Vilka tekniker används i låsprocessen? 

Inte bara typerna av låssystem skiljer sig åt, även tekniken som används ser olika ut vad gäller funktionssättet och de låsmedier som används. Här kan nämnas det mekaniska, det mekatroniska och det digitala låssystemet. 

Mekaniskt låssystem

Det mekaniska låssystemet är det enklaste (och därmed även de mest spridda) sättet att skydda byggnader, från en liten lägenhet till ett stort företag. Genom den stora spridningen garanteras tillgängligheten och installation kan enkelt utföras av en fackman.

Tillträde medges genom utdelning av nycklar till behöriga personer. Vem som ska ha tillträde till vilka områden bör planeras och struktureras i förväg i den utsträckning det är möjligt, eftersom det mekaniska låssystemet är ett ytterst slutet system, med andra ord: Flexibiliteten är ytterst låg. Vid ändrade förhållanden vad gäller nyckelinnehavare eller tillträdesstruktur når systemet snabbt sina gränser. Dessutom är ett sådant byte förknippat med mycket arbete. Ju större byggnaden är desto svårare blir det att behålla överblicken.

Mekaniska nycklar används som låsmedier. Här skiljer man på om det handlar om ett låssystem med konventionella nycklar eller med vändbara nycklar. Dessa nycklar fungerar på olika sätt. 

❯ Konventionellt låssystem: låsning sker med tandade nycklar. Nycklarna skiljer sig åt genom åtskillnaden av låsstift. 

❯ System med vändbara nycklar: nycklarna har försänkningar. På så sätt kan man tillverka över- och underordnade nycklar.

Mekatroniskt låssystem

Det utmärkande kännetecknet för ett mekaniskt låssystem framgår redan av namnet. Här kombineras egenskaperna i ett mekaniskt låssystem med dem i ett elektroniskt. De redan beskrivna egenskaperna i det mekaniska låssystemet kompletteras här så att säga digitalt. Det innebär: Det räcker inte enbart med antingen ett digitalt eller mekaniskt låsmedium. Vid tillträde måste man först ”legitimera” sig elektroniskt som behörig innan man kan använda den mekaniska nyckeln.

Nackdelen med detta är att planering och montering är förknippat med mer arbete och även högre kostnader. Man måste dock beakta fördelen med den avsevärt högre säkerheten. Dessutom erbjuder ett mekatroniskt system även många fördelar, till exempel avsevärt högre flexibilitet. Det är mycket enklare att anpassa låsbehörigheter, och inte heller ett borttappat låsmedium ställer till problem eftersom det enkelt kan spärras i systemet och därmed inte utgör någon säkerhetsrisk. Härtill kommer att systemen enkelt kan byggas ut om nya utrymmen, byggnader eller tillträdesbehöriga tillkommer.

Tillträdesmedier: 
❯ Mekaniska nycklar
❯ SmartCards (digitala)
❯ Transpondrar (digitala)
❯ RFID-chip (digitala)
❯ Knappsatser för flerställiga koder (digitala)

Digitala låssystem

Det digitala låssystemet är ett helt elektroniskt system som fungerar helt utan mekaniska nycklar. Det helt digitala låssystemet erbjuder därmed hög säkerhet och lämpar sig särskilt väl i byggnader/byggnadskomplex med många nycklar och lås. Även i den egna lägenheten och andra småskaliga miljöer kan man använda ett digitalt låssystem, till exempel med anpassade lösningar som MobileKey.

Vad som vid första anblicken kan verka vara en nackdel är de relativt höga kostnaderna som anskaffning och installation av ett digitalt låssystem medför. Det är dock relativt om man tänker på att ett låssystem är en långsiktig investering som in princip inte kräver några underhållskostnader i löpande drift. Därmed betalar sig investeringen på sikt.

Digitala låssystem erbjuder användaren många fördelar. Systemets flexibilitet är praktisk. Tillträdesbehörigheter kan delas ut och vid behov även återkallas med några få klick i den tillhörande programvaran. På så sätt kan man snabbt korrigera låsschemat om någon på företaget får fler befogenheter eller behöver vikariera för en kollega. Det går också snabbt att spärra ett låsmedium, till exempel om en medarbetare som slutar glömmer att lämna tillbaka det.

Framför allt det senare är en stor fördel i det digitala låssystemet, eftersom det är lätt hänt att ett låsmedium på ett eller annat sätt försvinner. Orsakerna kan vara förlust eller stöld. I ett mekaniskt låssystem är detta direkt förenat med en känsla av osäkerhet och innebär framför allt mycket arbete och höga kostnader. I stora system kan det snabbt bli mycket dyrt, särskilt vid förlust av huvudnyckeln. I ett digitalt system kan dock mediet enkelt spärras varvid säkerheten omedelbart återställs.

Ytterligare fördelar i ett digitala låssystem: Tillträdesbehörigheter kan begränsas tidsmässigt. Om exempelvis städpersonal enbart ska ha tillträdesbehörighet kvällstid kan men programmera identifikationsmediet så att det bara fungerar mellan klockan 19 och 22. Dessutom är det möjligt att logga tillträdesförsök i systemet och se till att obehöriga tillträdesförsök omedelbart anmäls till ansvariga.

 
Vad betyder ”likalåsande” och ”enkellåsande”? 


Vid sidan av de redan nämnda typerna av låssystem finns det ett ytterligare kännetecken som skiljer dem åt, nämligen att de kan vara likalåsande eller enkellåsande. Den här skillnaden är näst intill självförklarande när man tillämpar den på låssystem.

Den likalåsande varianten kan man använda en och samma nyckel till flera lås. Det är något som de flesta som bor i lägenhet säkert känner igen. Ofta räcker det med en enda nyckel för att komma in i huset, lägenheten, garaget osv.

Den enkellåsande varianten använder en nyckel för respektive cylinder. Om man överför detta till lägenhetsexemplet skulle man behöva olika nycklar till huset, lägenheten och garaget eftersom varje nyckel bara fungerar i en cylinder.

Tar man en noggrannare titt på detta blir det tydligt att det enkellåsande systemet knappast kan betraktas som ett låssystem, eftersom ett viktigt kännetecken för ett sådant system är att ett låsmedium kan användas till flera cylindrar. Man kan egentligen bara prata om ett låssystem i egentlig mening när det gäller likalåsande system.

Om man tillämpar detta på elektroniska låssystem är de alltid likalåsande, eftersom ett digitalt identifikationsmedium allt kan programmeras så att det ger flera tillträdesbehörigheter (även om man naturligtvis kan programmera det för ett enda lås om så önskas). Systemet kan när som helst anpassas så att det inte enbart är likalåsande utan dessutom även mycket flexibelt.


 

Hur monterar och konfigurerar man ett låssystem? 


Hur ett låssystem monteras och konfigureras beror alltid på vilken typ av system det gäller. Följande har dock alla system gemensamt: Montering och konfiguration bör alltid utföras av utbildad fackpersonal.

I ett mekaniskt låssystem är konfigurationen redan avklarad i och med montering. Därför är det även här viktigt att före montering veta vilka tillträdesbehörigheter som ska delas ut, eftersom man fastställer vem som får låsa vilket lås i och med montering av cylindrarna i dörrarna. Cylindern monteras genom att man först sätter i nyckeln i låset och därefter skjuter in cylindern i dörren. Den skruvas fast med cylinderskruven och sedan är monteringen klar.

Om man utgår enbart från cylindrarna sker monteringen på liknande sätt även i mekatroniska och digitala låssystem, även om man naturligtvis inte kan sätta i en nyckel i de digitala cylindrarna. Här måste man dessutom – beroende på monterad cylinder – beakta på vilken sida av dörren som elektronikknoppen sitter. Det går i allmänhet inte att ge några allmängiltiga monteringsanvisningar för mekatroniska och digitala låssystem, även om mycket sker på liknande sätt.

Konfiguration av mekatroniska och digitala låssystem är avsevärt flexiblare än i mekaniska låssystem, där konfigurationen sker vid montering och därefter knappast kan ändras.

Men hur konfigureras låssystemet egentligen? Här beskrivs den typ av digitala låssystem där identifikationsmedier och cylindrar kan programmeras på olika sätt.

Generellt sett är det möjligt att programmera de enskilda låsen och identifikationsmedierna i ett system med hjälp av en programmeringsenhet. I ett litet system med ett överskådligt antal cylindrar kan det vara praktiskt, men i ett större system sker konfigurationen bäst med en särskilt programvara.

 

Hur planerar man ett låssystem? 

Den grundläggande frågan vid planering av ett låssystem är: Vem ska ha vilka tillträdesbehörigheter? En viktig punkt i planeringen är alltså hur låsschemat ska se ut. Särskilt när det handlar om ett mekaniskt låssystem bör man beakta detta, eftersom det kräver mycket arbete att göra ändringar i efterhand när systemet väl är monterat.

Som tidigare nämnts är det enklare att göra ändringar i digitala låssystem även efter montering, men man måste ändå fastställa hur tilldelningen av tillträdesbehörigheter ska ske ut senast vid den första konfigurationen. Det åskådliggör man bäst i en matris där man kan ”kryssa för” vilken nyckel (eller vilket identifikationsmedium) som hör till vilket lås (eller vilken cylinder).

Trots flexibiliteten i ett digitalt system är det även här en god idé att i förväg fastställa på vilka platser särskilda funktioner behövs vid sidan av ren låsning. När det gäller brandskydd bör man exempelvis fastställa i förväg var nöd- och farofunktioner är viktiga (det gäller även eventuella brandkårsinsatser).

 

Hur säkra är låssystem? 

Så länge som man har koll på alla befintliga nycklar föreligger ingen förhöjd säkerhetsrisk i ett låssystem. En borttappad nyckel i ett mekaniskt låssystem innebär dock att en allvarlig säkerhetslucka uppstår. En ren förlust är irriterande nog och leder till en känsla av osäkerhet, medan en stöld är ännu obehagligare. I båda fallen blir det inte bara en nervpärs utan kan även snabbt bli dyrt om många lås och cylindrar måste bytas ut. 

Men hur ser det ut om man lånar ut en nyckel (exempelvis till grannen som ska vattna blommorna under semestern eller till en regelbundet återkommande städhjälp)? Skulle dessa personer i teorin kunna göra en nyckelkopia? Det är normalt svårt eftersom nyckelservice bara får göra kopior om ett säkerhetskort kan uppvisas. Det här kortet har ofta samma storlek som ett bankkort och måste visas upp i samband med att man beställer en nyckelkopia hos nyckelservice. Först då har nyckelservice rätt att ordna med en nyckelkopia. 

Tänk dock på: Inte ens detta kort ger hundraprocentig säkerhet. Det kan vara möjligt att kopiera nycklar trots att säkerhetskort krävs. Idag är det fullt möjlig att skanna in nycklar till låssystem och göra kopior. Därmed kan under vissa omständigheter osäkerhet uppstå även med säkerhetskort. 

Ett digitalt låssystem är avsevärt mycket säkrare, även utan säkerhetskort. Om en nyckel försvinner eller blir stulen kan den enkelt spärras i låssystemet så att den ursprungliga säkerheten snabbt kan återställas. Det skonar såväl nerver som plånbok.

 
Var används låssystem? 

Som vi tidigare har sett: Platserna för användning av låssystem kan se mycket olika ut. Det gäller såväl typen av byggnader som användningsområden i olika branscher och miljöer.

 

Olika typer av byggnader

Från små enfamiljshus till stora bostadskomplex: Användning av ett låssystem kan löna sig i alla situationer.

Låt oss titta på enfamiljshuset. Även om det inte är många inblandade kan även den här miljön snabbt bli oöverskådlig. Det finns ofta en stor mängd lås: ytterdörr, källare, förvaringsrum, brevlåda och kanske ett trädgårdshus. Om nu inte alla ska ha tillträde till alla utrymmen, barnen får kanske inte gå ner i källaren, blir det snabbt komplicerat. En låssystem kan hjälpa. Det finns mobila varianter som har en stor fördel genom sin flexibilitet, till exempel MobileKey från SimonsVoss.

Vi har även nämnt kontorsbyggnader. Det spelar ingen roll vilken storleksordning vi pratar om: Ett låssystem är i princip alltid att rekommendera. Eftersom medarbetare kommer och går på ett företag, befogenheter ändras och det kort sagt är mycket som pågår är användning av ett digitalt låssystem en mycket god idé.

Vid sidan av enfamiljshus präglas stadsmiljöer ofta av större bostadskomplex. Användning av ett låssystem lönar sig såväl för de boende som för bostadsförvaltningen. Dels handlar det om uppenbara tillträden, till exempel till huset och den egna bostaden, dels om eventuella tillträden till parkeringshus, tvättstuga, träningslokaler och andra utrymmen. Det rekommenderas att styra tillträden till de olika utrymmena via en central lösning för att behålla överblicken över vilka tillträdesbehörigheter som delas ut. Och inte minst handlar det naturligtvis om säkerheten.

 

Nyttan för olika branscher

Ett låssystem är tämligen universellt. Med universellt menar vi: Det kan användas inom de mest skilda områden och innebär fördelar i alla situationer. 

 

 Hälso- och sjukvård

Särskilt inom hälso- och sjukvård är det viktigt att vara omsorgsfull med lås- och tillträdesbehörigheter. På sjukhus möts exempelvis många olika persongrupper, från specialistläkare till ekonomiansvariga och patienter. Det finns många olika avdelningar dit var och en å ena sidan ska ha rätt tillträdesbehörighet och å andra sidan kanske inte ska ha tillträde till känsliga eller skyddade utrymmen. I ovannämnda roller är det exempelvis viktigt att ekonomiavdelningen inte har åtkomst till patientjournaler. Det behöver inte handla om ett stort sjukhus utan även på en vanlig husläkarpraktik finns det olika typer av medarbetare, och därför kan det vara praktiskt att använda ett låssystem även här för att låta tillträdesbehörigheterna återspegla de olika rollerna.

 Försäkringar

Stort eller litet försäkringsbolag: Inom den här branschen är diskretion ytterst viktig, eftersom kunderna lämnar många uppgifter gällande försäkringar – såväl när försäkringen tecknas som vid ett försäkringsärende. Om man tittar på ett stort försäkringsbolag som hanterar olika typer av försäkringar under samma tak kan det vara bra att skilja avdelningar åt så att de bara har tillgång till kunduppgifter inom sitt område. Den som arbetar med privata sjukförsäkringar ska exempelvis inte ha tillgång till arkivet med försäkringar inom rättsskydd. Och om det skulle vara nödvändigt kan den berörda medarbetaren begära att få det. Det senare är enkelt ordnat om man använder ett elektroniskt system för tillträdeskontroll, eftersom tillträde kan sparas på identifikationsmediet under en begränsad tid och därefter återkallas igen.

 

 Bank och finans

Företag inom finansväsendet hanterar också känsliga uppgifter, och kunderna vill känna sig säkra på vem de anförtror sina känsliga uppgifter. Högsta säkerhet är en förutsättning inom bank- och finansväsendet. Av den orsaken är ett låssystem viktigt för att uppfylla de högre kraven på säkerhet. Vid sidan av huvudentrén behöver medarbetare tillträde till sina kontor för att administrera kunderna som de har ansvar för. Däremot krävs dock inget tillträde till andra medarbetares kontor (såvida det exempelvis inte handlar om att företräda en kollega i semestertider). Det är även bara utvalda medarbetare som ska ha tillgång till utrymmen där det finns kontanter. Ett låssystem underlättar avsevärt kontrollen av alla dessa områden.

 Industri

Kemi, metall, fordon... Det finns industriföretag inom en mängd områden. Men ett har de gemensamt: Det är viktigt att garantera säkra processer. Här har ett låssystem en viktig funktion för att säkerställa att tillträden regleras så att största möjliga säkerhet i processerna råder. Även hos industriföretag finns det många områden som sträcker sig från produktion till marknadsföring och försäljning. Särskilt produktion är ett område som bara behöriga medarbetare ska ha tillträde till för att undvika faror som kan uppstå om obehöriga kommer i kontakt med maskiner och produktionsutrustning. Även utanför produktionen finns det material som måste skyddas på de olika avdelningarna, allt från marknadsstrategier till försäljningsunderlag.

 

 Läkemedelsbranschen

Särskilt inom läkemedelsbranschen där missbrukspotentialen är hög står säkerhetsaspekten högt upp på prioriteringslistan. Forskning, tillverkning, kvalitetssäkring och distribution till försäljning måste – även när det gäller Good Manufacturing Practice (GMP, på svenska: god tillverkningssed) – ske under rena och säkra förutsättningar i utrymmen dit endast behörig personal har tillträde. Det handlar dels om att säkerställa att hela processen följer gällande föreskrifter, dels om att se till att inget hamnar i orätta händer. Det gäller alltså en miljö som svårligen låter sig överblickas utan ett låssystem. Användning av digital tillträdeskontroll har fördelen att obehöriga tillträdesförsök kan loggas, vilket ökar säkerheten ytterligare.

 Äldreboenden

På äldreboenden och vårdhem gäller det att hitta rätt balans mellan vården av de boende och deras privata sfär. När det gäller bostäderna måste man tänka på följande: Dörrar måste gå att låsa inifrån men i nödfall – och endast då – måste det vara möjligt att öppna dörrarna utifrån. Dessutom finns det en mängd känsliga områden, bland annat vårdstationer och läkemedelsförråd, dit bara behöriga personer ska ha tillträde. Användning av ett låssystem är absolut nödvändigt för att skapa överblick över alla dessa olika nivåer i tillträdeskontrollen.

 Sport och kultur

Visserligen är sportanläggningar och kulturinrättningar vid första anblicken två helt olika företeelser, men ett har de gemensamt: I båda fall befinner sig människor som disponerar utrymmen under en bestämd tid och där i många fall även andra aktiviteter pågår. Särskilt stora hallar och arenor har komplex logistik som inte börjar i det egentliga utrymmet utan redan vid infarten, exempelvis genom bommar. Dessutom gäller ofta tillträdesbehörigheterna under en kort tid. Allt detta är utmaningar som man på ett bra sätt kan hantera med ett låssystem.

 
Vilket låssystem är rätt för dig?

Du vill skaffa ett låssystem men vet inte vilket som passar dig bäst? Vi som jobbar på SimonsVoss är experter på elektroniska låssystem av hög kvalitet och är rätt kontaktpunkt och tillverkare för dig. Vi finns i Unterföhring nära München! När du beställer från oss får du kvalitet Made in Germany. 

Kontakta oss så analyserar vi dina behov tillsammans med dig och tittar på kostnaderna för ett låssystem. Vi går igenom vilken typ av byggnad det handlar om, hur många dörrar det gäller och vilka funktioner de ska utrustas med, vad man ska tänka på och vilka ytterligare frågor som finns.

Boka ett möte med oss redan idag!