Typer av dörrlås

Varje dag använder vi dörrlås som en central säkerhetsfaktor i våra lägenheter och hus. Här presenterar vi i detalj de åtta vanligaste dörrlåstyperna med deras respektive funktionsegenskaper.

Innehåll:

▶ Vilket dörrlås till vilken dörr?

Dörrlås är en viktig del av säkerheten i lägenheter och hus, och vi använder dem i princip dagligen. Det finns många olika slags lås som skiljer sig kraftigt åt vad gäller konstruktion och funktionssätt.

Några av de vanligaste typerna av dörrlås är instickslås, rörramslås och hänglås. Här är instickslås det mest använda låset i dörrar till hus och lägenheter. Rörramslås används huvudsakligen till portar, medan hänglås är lämpliga till bod- och skåpdörrar.

I digitaliseringens tidsålder spelar dock även digitala identifikationsmedier en allt viktigare roll, eftersom de har många fördelar jämfört med manuella lås. Det står klart att mångfalden av låstyper är lika varierad som deras funktionssätt och utseenden.

Här följer en mer ingående presentation av de åtta vanligaste låstyperna samt deras specifika fördelar och användningsområden som ger dig en bättre översikt över de olika dörrlåstyperna.

 

▶ En översikt över de åtta vanligaste dörrlåstyperna

❯ Instickslås

Instickslåset är en vanlig låsmodell som monteras i stumma dörrar, falsdörrar eller rörramsdörrar och som använder olika låsverk beroende på konstruktion, bland annat tillhållarlås, nyckelaxlås och profilcylinderlås.

Låset monteras i en låsficka i dörrbladet och består av flera delar, bland annat låshus, låsskydd och fall. Utvändigt hos den här dörrlåstypen syns endast tryckesfall och regelblock. Låset skruvas fast i dörren via den så kallade låsstolpen, en lodrätt metallist. Låsning sker genom att dörren stängs och nyckeln vrids om i låshuset, där mekanismen ofta kombineras med dörrhandtag. Låset är integrerat i dörrbladet och kräver en ursparning som kan leda till materialförsvagning i området runt låsfickan.

Ofta används instickslåset som en okomplicerad låsanordning i hus- och lägenhetsdörrar men kan även användas i andra sammanhang utomhus.

Vid sidan av den enkla monteringen har det dessutom fördelen att vara relativt säkert mot inbrott, eftersom det inte utan vidare kan skruvas bort. Hos vissa modeller finns även tillhållarlås som innebär att flera reglar griper in i slutblecket och därmed försvårar uppbrytning och uppborrning. Det är dessutom möjligt att installera ett dyrk- eller borrskydd.

Nackdelen med instickslåset är emellertid risken för nyckelförlust, eftersom hela låset i värsta fall måste bytas och dessutom går att manipulera och öppna med enkla verktyg.

 

❯ Rörramslås

Rörramslåset har en liknande uppbyggnad som förutnämnda instickslås men erbjuder en avsevärt robustare konstruktion och används framför allt i metallramsdörrar och portar men även i branddörrar och dörrar med allmänt höga krav på säkerhet.

I grunden handlar ett rörramslås om ett instickslås som monteras i ramens profilrör och är konstruerat enkom för montering i rörramsdörrar. Det består av ett låshus, fall, regel och slutbleck, men har till skillnad från instickslåset ett mycket mindre monteringsdjup så att det får plats i rörramen.

Rörramslås är mycket vanliga i Tyskland och används i regel till lägenheter, kontor och offentliga byggnader. Fördelen är den platssparande konstruktionen som även ger mycket hög säkerhet mot inbrott och erbjuder flexibla användningsmöjligheter, bland annat i brand- och ljudisoleringsdörrar. Liksom hos instickslåset innebär en nyckelförlust att hela låset måste bytas ut, och installationen av ett rörramslås är mycket besvärligt och kräver speciella verktyg och kunskaper.

❯ Profilcylinderlås

Ett profilcylinderlås är den mest spridda låscylindertypen som normalt används i husdörrar, lägenhetsdörrar och kontorsdörrar samt därutöver i flera andra sammanhang.

Utöver huset med en vridbar cylinderkärna invändigt består profilcylinderlåset av en låsbit, kärnstift och stiftfjädrar. I den vridbara cylinderkärnan finns små metallstift som trycks med fjädrar nedifrån och uppåt i låsgången och på så sätt blockerar den. Den kan bara vridas om med en nyckel som har motsvarande profil. Låsbiten, en spak på cylinderkärnan, vrids med och griper in i låsmekaniken så att fall och regel dras tillbaka.

Till profilcylindern hör ett bestämt antal nycklar som alla uppvisar samma låsning, och dessutom möjliggör profilcylindern funktionen hos lås och spärrmekanism. Medan låset påverkar själva låsningen har låscylindern funktionen att den driver regeln och skyddar låsmekanismen mot otillåtna öppningsförsök och främmande nycklar.

Därutöver uppvisar den ett stort antal fördelar som gör den populär. Profilcylinderlås erbjuder olika säkerhetsgrader som sträcker sig från vanliga säkerhetscylindrar till sådana med elektroniska skyddselement och armering. Därmed garanteras hög säkerhet mot inbrottsförsök. Dessutom är den lätt att byta ut och kan utan problem (till exempel vid nyckelförlust) ersättas med en ny cylinder, utan att hela låset måste bytas.

 

❯ Hänglås

Ett hänglås är ett lås som används för enkel låsning och som inte kräver montering. Det hängs helt enkelt med en U-formad bygel på en ledhasp som döljer de egna fästskruvshuvudena.

I princip består låset av bygel, låscylinder och hölje där bygeln utgör låsets rörliga del som trycks in i höljet vid låsning. Låscylindern är den del av låset där nyckeln sätts i för att låsa upp bygeln igen. Höljet omsluter låsmekanismen och skyddar den mot skador, manipulation och väderpåverkan. Som alternativ till de vanliga nycklarna finns det även konstruktioner med sifferlås eller digitala hänglåsvarianter.

Hänglås finns i olika storlek och tjocklek, och dessutom erbjuder de stor flexibilitet och enkel hantering tack vare sin konstruktion. De kan användas på olika platser, till exempel källardörrar, skåp, verktygslådor, trädgårdsgrindar, kistor och mycket annat.

På grund av den jämförelsevis enkla konstruktionen finns det emellertid en rad nackdelar som framför allt gäller säkerheten. Ett hänglås kan till skillnad från ett fast monterat lås relativt enkelt brytas upp med en tång, bultsax eller liknande verktyg och erbjuder därmed endast ett begränsat skydd mot inbrott och stöld. Dessutom kan en nyckelförlust bli ett betydande problem eftersom profilcylindern inte kan bytas. Därutöver måste man vid köp alltid se till att låset håller god kvalitet eftersom lågprislås ofta inte är väderbeständiga utan riskerar att rosta. Ett hänglås kan även vara otympligt och därigenom besvärligt att hantera.   

 

❯ Skruvlås

Skruvlåset är en låstyp som skruvas fast på baksidan av en dörr eller låda i stället för att monteras i en ursparning. Det används ofta till mindre dörrar, lådor, trädgårdsportar och möbler, eftersom det är enkelt att installera och inte kräver några specialverktyg.

Låset består av ett slutbleck, en regel och en låscylinder, där regeln manövreras och griper in i slutblecket när en passande nyckel vrids om i låscylindern för att låsa dörren. Mekaniken döljs därvid av ett låshus. Till skillnad från det redan nämnda instickslåset behöver skruvlåset ingen ursparning i dörren och är även avsevärt enklare att montera. Skruvlås är i regel tillverkade av förzinkad metall och är lämpliga för dörrar och portar utomhus, eftersom de är motståndskraftiga mot väderpåverkan.

De har emellertid några väsentliga nackdelar. De erbjuder sämre säkerhet jämfört med andra låstyper och är sämre rustade mot manipulation och inbrott. Monteringen passar heller inte för alla dörrar, eftersom den kräver ett kraftigt material och dessutom skadar dörrens yta på grund av att hål måste borras för montering.

 

❯ Cirkelregellås

Ett cirkelregellås är ett speciallås utformat för skjutdörrar och finns i tre varianter: nyckelax-, profilcylinder- och WC-lås. Eftersom en rak regel i ett standardlås inte skulle låsa en skjutdörr korrekt krävs en böjd cirkel- eller hakregel. Dessutom kan cirkelregellåset förses med ett lämpligt handtag som passar till skjutdörrar som går in i väggen.

Skjutdörrar med tillhörande lås är framför allt fördelaktiga i vardagsrum och på kontor, eftersom de sparar plats, är enkla att hantera och gör att rummet ser större ut. Användningsmöjligheterna är stora och dörren kan skjutas längs med eller in i väggen och ger därmed ett visuellt elegant intryck.

De är dock inte särskilt säkra mot inbrott och är helt och hållet olämpliga som entrédörrar. När skjutdörrar går längs med väggen måste dörrbladet löpa på en styrskena för att det överhuvudtaget ska gå att stänga. Det kan störa helhetsintrycket.

 

❯ Nyckelaxlås

Ett omtyckt dörrlås av enklare modell är nyckelaxlåset som framför allt används i innerdörrar. De tillhörande nycklarna kan ha nyckelax i mycket varierande utformning. Både nyckelaxets form och nyckelhålet kan vara böjda eller svängda på olika sätt.

Låscylindern är därvid den centrala delen i nyckelaxlåset. Den består av olika delar, till exempel hölje, kärna och låsstift. Invändigt finns även en regel som vid manövrering av låset skjuts ut och hakar i slutblecket för att låsa dörren. De invändiga låsstiften öppnas och stängs med en passande nyckel.

Låset har en spärr i form av en platta framför låskanalen där bara en nyckel med motsvarande profil kan sättas i. I Tyskland finns det totalt 64 olika profiler för nyckelaxlås.

När det gäller säkerheten bör man ta sig i akt eftersom nyckelaxlås relativt enkelt kan dyrkas upp, och därför lämpar de sig uteslutande för innerdörrar utan säkerhetskrav. 

 

❯ WC-lås / Badrumslås

Ett lås med det sannolikt vanligaste användningsområdet som nog de flesta har använt är det enkla WC- eller badrumslåset, som kan signalera status med färgerna rött och grönt, eller texten Ledigt respektive Upptaget. WC-låset används för att låsa toalettdörren på offentliga platser eller i hemmet och ger användarna en privat sfär. Låset är utrustat med ett WC-beslag, det vill säga ett vred på insidan och ibland en liten knopp med en fördjupning på utsidan. Beroende på modell kan en vrid- eller skjutregel användas.

Sammantaget har låset ett tämligen enkelt utförande, man låser genom att vrida en gång och det behövs ingen nyckel.

Regeln låses genom att man vrider vredet eller knoppen och på så sätt förflyttar ett fyrkantstift. Regeln hakar i avsedd ursparning eller dörrkarmens slutbleck. I nödfall går det att öppna låset från utsidan med ett lämpligt verktyg i skåran.

Namnet kan kanske antyda att låset uteslutande är avsett för WC-utrymmen. Tack vare den enkla hanteringen och praktiska funktionen kan det dock användas även i omklädningsrum eftersom det inte krävs någon hög säkerhetsstandard.

 

▶ Vad är det som gör SimonsVoss annorlunda? 

Alla hittills nämnda dörrlås har en sak gemensamt: De kräver antingen en nyckel för låsning och upplåsning, måste monteras i dörrbladet vilket kan leda till materialförsvagning och uppvisar delvis en mycket låg säkerhetsstandard.

Som pionjär inom digital låsteknik har SimonsVoss gjort det till sin uppgift att ta itu med de problem som vanliga, manuella nycklar för med sig och tagit fram ett produktsortiment som erbjuder en mängd fördelar. Vad är det då som skiljer digital låsteknik från andra lås?

Till digitala låscylindrar behöver man inga skårade nycklar utan låser och låser upp dem genom att använda ett digitalt identifikationsmedium (exempelvis transpondrar, SmartCards , SmartTags) som skickar en signal till låsanordningen och därmed fungerar utan direkt kontakt med låset. Det möjliggör inte bara enkel och snabb användning, utan även flexibel och oproblematisk hantering vid förlust av ett identifikationsmedium.

När det gäller vanliga lås innebär en nyckelförlust en stor insats för att byta ut de olika låscylindrarna. I företag med många medarbetare kan det leda till höga kostnader och mycket extraarbete. Om däremot ett digitalt identifikationsmedium går förlorat kan det helt enkelt avaktiveras med ett musklick, utan att dörrens funktionalitet begränsas. Det är dessutom möjligt att när som helst ändra användningsbehörigheter, så att ett enda medium ger åtkomst till en, flera eller alla dörrar beroende på behörighet.

Lika enkel som användningen är även installationen av den digitala låscylindern. Tack vare utbyggbara komponenter kan den anpassas till alla dörrtyper och behöver bara den plats som krävs för montering av själva låscylindern. Till skillnad från exempelvis instickslåset behövs inga borrhål eller ursparningar i dörrbladet. De digitala låslösningarna lämpar sig därmed särskilt för små och stora företag samt för offentliga inrättningar som behöver hög flexibilitet kombinerat med höga säkerhetskrav.

 

Har du frågor om våra digitala lås? 

Kontakta oss gärna så hittar vi en individuell låslösning även för ditt företag.

Låt oss tillsammans ta steget in i en värld utan nycklar!

Ordna din återuppringning här: