Säkerhetsanvisningarna


 Tack för att du har väljer eller planerar att installera ett avancerat digitalt låssystem från SimonsVoss Technologies GmbH.

 

Allmänt sett är varje låssystem en del av byggnaden och bör därför kontrolleras och underhållas för att bibehålla sitt värde och sin funktionalitet.

 

Normalt sett hänför sig underhålls- och säkerhetsanvisningarna till korrekt funktionalitet hos dörren. En förutsättning för att dörren ska fungera som avsett är att de nödvändiga låskomponenterna är korrekt monterade i eller vid dörren. Därutöver finns det även andra komponenter som påverkar såväl funktionaliteten som säkerheten. Hit hör bland annat instickslås, slutbleck, dörrstängare och gångjärnsbeslag. Därför måste man beakta alla underhålls- och säkerhetsanvisningar för dörrlösningen som helhet.

 

När det gäller underhålls- och säkerhetsanvisningar för komponenter från andra tillverkare rekommenderar vi att du tar kontakt med respektive tillverkare eller återförsäljare. För särskilda dörrar, bland annat brandskyddsdörrar, måste man ta hänsyn till särskild dokumentation.

 

Beakta även våra produktspecifika varnings- och säkerhetsanvisningar i dokumentationen som medföljer leveransen.

 

Allmänna underhålls- och säkerhetsanvisningar för SimonsVoss-låskomponenter:

Enligt SS-EN 179 och SS-EN 1125 ska föreskrivna underhållsintervall följas (minst en gång per månad). Härvid ska man kontrollera att samtliga låskomponenter är i gott och funktionsdugligt skick. Antipanikcylindrar samt andra cylinderutföranden omfattas inte av standarderna SS-EN 179 och 1125 och får därför endast monteras i lås som är uttryckligen godkända av låstillverkaren.

 

Vid användning av det digitala dörrbeslaget SmartHandle ska varianten FH användas på brandskydds- och/eller rökskyddsdörrar, nödutgångar enligt SS-EN 179 eller i kombination med paniklås enligt SS-EN 1125.

 

Särskilda anvisningar för det trådlösa SimonsVoss-nätverket (WaveNet) med skyddsfunktioner:

WaveNet-routern erbjuder ytterligare säkerhet i samspel med de säkerhetsåtgärder som alltid krävs i byggnader. Vi vill påpeka att skyddsfunktionerna från SimonsVoss endast är en beståndsdel av ett möjligt säkerhetskoncept. En teknisk riskhanterare (Certified Security Manager eller liknande) bör ta fram och analysera ett motsvarande koncept. Detta definierar även de kontrollintervall som ska följas. SimonsVoss Technologies rekommenderar en fullständig funktionskontroll var fjärde vecka av alla komponenter som ingår i skyddsfunktionerna (router, LockNodes, lås, programvara).

 

Mer information om skyddsfunktioner finns i den aktuella WaveNet-handboken.