RFID digital låsning

Vad är RFID?

Förkortningen RFID står för Radio Frequency Identification. RFID är en teknik som de flesta människor stöter på till vardags utan att veta om det. RFID-system gör det möjligt att avläsa och spara data kontaktfritt. Dataöverföringen sker genom en radiosignal så att mediet kan registreras utan att man behöver se eller röra vid det.

 

Utveckling av RFID

RFID-systemen utvecklades redan på 1960-talet. På det tiden slog tekniken inte igenom på grund av höga materialkostnader (chippriser). Tio år senare började tekniken användas för att skydda mot varustölder. Därefter följde system för märkning av djur. I slutet av 1900-talet lyckades RFID-tekniken slå igenom eftersom kostnaderna för RFID-transpondrar sjönk och utvecklingen gick framåt. Inte bara företag investerar idag i beröringsfria system utan även privatpersoner använder RFID-tekniken i hemmet. Användningsområdena finns inom de mest skilda branscher och områden, exempelvis digitala tillträdessystem och kontantfri betalning.

 

Vilka komponenter ingår i ett RFID-system?

I princip består RFID-system av en läsare (RFID-reader), ett identifikationsmedium (RFIDtransponder/tagg) och en programvara i bakgrunden (backend).

RFID-läsare
Den information som finns lagrat på identifikationsmediet avläses av läsaren. Det kan ske på olika sätt. Det finns bland annat fasta läsare som avläsningsstationer vid portar eller dörrar, men även mobila varianter i storlek som en smartphone.

RFID-transpondrar finns i följande kategorier:

– Passiva RFID-transpondrar får energi till dataöverföring genom RFID-läsarens elektromagnetiska fält. De har en räckvidd på ett par meter.

– Aktiva RFID-transpondrar har en egen energikälla (batteri) och kan överföra data på avstånd upp till 100 meter.

– Semipassiva transpondrar har en integrerad energikälla för egen försörjning men behöver ändå en extern strömkälla för att svara.

Transpondrar kan lagra olika typer av information beroende på användningsområde. Minnesstorlekar finns från ett 1-bitarsminne (t.ex. för varuskydd) upp till 8 kilobyte (t.ex. för säkerhetsloggar).

Programvara
RFID-programvaran styr datautbytet mellan de båda hårdvarukomponenterna och administrerar informationsprocesser. I regel finns en databas ”backend” med den nödvändiga informationen.

Hur fungerar RFID-teknik?

Transpondern fungerar som systemets databärare och innehåller ett mikrochip och ett kopplingselement. Om det handlar om en passiv transponder är den helt i viloläge. Så snart den kommer inom läsenhetens räckvidd reagerar identifikationsmediet för att registreras. Båda enheterna stämmer av mot varandra och när de är inom varandras räckvidd kan signaler skickas och ta emot.

Konkret genererar läsaren ett elektromagnetiskt fält som tas emot av transponderantennen och skickas vidare till mikrochipset. Magnetfältet förmedlar kommandot för identifikation och kontroll av den sparade informationen på transpondern (t.ex. serienummer). Transpondern identifierar enheten och dess kommando så att den information som krävs överförs till magnetfältet och kan registreras av läsaren. Denna identifikationsprocess sker på några sekunder.

Fördelar med RFID-system

Den största fördelen med RFID-tekniken är nog beröringsfri identifiering vilket möjliggör kontaktfri kommunikation mellan sändare och mottagare. I många fall sker skanning med streckkod vilket kan vara arbetsamt. Idag är det dock möjligt med blixtsnabb identifikation inom en radie på upp till hundra meter och tekniken kan tränga igenom flera material. Därmed kan inte bara föremål registreras inom några sekunder utan även djur och människor. En ytterligare fördel är identifikationsmediets beskaffenhet. Form och storlek på mikrochipset med antenn kan anpassas individuellt efter behoven och integreras i produkten. Vanliga transpondrar är dessutom väderbeständiga. Även vid kraftig väderpåverkan är de resistenta och går alltid att läsa av. Inom logistiken erbjuder så kallad bulkavläsning dessutom ett avsevärt mervärde när det gäller att registrera flera databärare eller taggar på några sekunder. Även när det gäller att ge personer tillträde till byggnader och områden erbjuder identifiering med RFID-teknik en stor fördel, eftersom nycklar kan ersättas med individuellt programmerade transpondrar.

Tack vare robusta materialegenskaper lämpar sig RFID-tekniken utmärkt för industri och produktion. På så sätt kan exempelvis individuella produktionssteg markeras för att avbilda processer. Taggar används även för märkning av komponenter, material och reservdelar för att dessa ska kunna identifieras individuellt. Genom denna identifikation är det möjligt att hitta delar som inte är original.

Inom logistikområdet utrustas containrar med chip vilket underlättar märkning och avläsning oerhört. På så sätt blir det möjligt att bekvämt identifiera innehållet i olika containrar i hamnar eller vid tullkontroller. Även lagersystem drar nytta av RFID-teknik. Här kan hundratals produkter skannas samtidigt och processer inom produktions- och logistikkedjor optimeras. Det gäller särskilt Bildtext: ”RFID-teknik” intelligenta lagersystem där automatiserade förlopp tar hand om påfyllning av lagerhyllor. Dessutom kan man få information om aktuellt varulager på några sekunder.

Även i det dagliga livet använda RFID-system redan. Exempelvis är pass utrustade med ett RFID-chip där ett digitalt passfoto och fingeravtryck är lagrade. Vid kontaktfri betalning använder vi ett betalkort med integrerat RFID-chip som innehåller vår kontoinformation. I kassa måste det bara läsas av. Även detta kan snart höra till det förgångna. Vissa stormarknader har redan försett sitt sortiment med taggar. Artiklarna behöver inte längre skannas in var för sig utan hela kundkorgen registreras i kassan och kan betalas utan personal.

Ytterligare ett viktigt användningsområde för RFID-teknik är digital låsning.

 

Digitala låsning tack vare RFID-teknik

Digital låsning med RFID erbjuder en mångfald möjligheter när det gäller att realisera tillträdeskontroller utan nycklar. Tack vare kontaktlös digital låsning erhåller personer eller grupper tillträde till bestämda byggnader, utrymmen eller områden.

 

Man kan säga att det finns två system för digital låsning:

Digital låsning i onlinedrift är ansluten till en central dator. Det möjliggör omedelbar kontroll och uppdatering av tillträdesbehörigheter. Om ett tillträdesmedium (transponder eller keycard) försvinner kan det spärras och ersättas med en knapptryckning.

Offlinesystem har däremot ingen kontinuerlig anslutning till centralen. I detta fall lagras en lista med behöriga personer. Vid skanning sker en kontroll om identifieringen motsvarar en post i listan, Vid överensstämmelse godkänns tillträde. Vid digital låsning med offlinesystem måste transpondrarna programmeras separat och uppdateras i tillträdeslistan.

 

Tack vare digitala lås kan säkerhetsområden i företag eller entréer till offentliga inrättningar skyddas. Personal använder transpondrar eller nyckelkort för att öppna dörrar. Det är dock inte bara dörrar som kan öppnas med digitala lås. Tillträde även till hissar, skåp, nyckelförvaring eller brandkårsnyckeldepåer kan garanteras. Dessutom är det alltid möjligt att fastställa vem som har haft tillträde till en plats och vid vilken tidpunkt. Loggningen registrera även icke tillåtna tillträden eller hur länge tillträdet varade. På så sätt går det att fastställa hur länge en grupp personer har uppehållit sig i byggnaden.

 

Digital låsning med tillträdessystem från en specialist

SimonsVoss, pionjär för RFID-styrd, kabellös låsteknik erbjuder systemlösningar för medelstora och stora företag samt offentliga inrättningar. Digitala tillträdessystem ersätter mekaniska nycklar med digitala transpondrar, pinkodsknappsatser eller smartphones. Mekaniska cylindrar ersätts med högkvalitativa digitala låscylindrar utan kablar eller borrning.

Tack vare intelligenta funktioner från specialisten inom digitala lås får du bland annat möjlighet att övervaka dörrstatus och statusändringar. Information från händelsehanteraren kan skickas som pushmeddelanden via mejl eller direkt till mobilen

Det går även att dela ut temporära tillträdesbehörigheter till gäster, leverantörer eller kunder. RFIDtranspondrar från SimonsVoss har en egen energikälla och klarar upp till 400 000 aktiveringar.

 

Fördelar med digitala lås från SimonsVoss

  • Moderna trådlösa nycklar i form av transpondrar, pinkodsknappsatser eller SmartCards.

  • Smidiga låsprocesser tack vare tidsscheman och loggning

  • Aldrig mer frustration över borttappade nycklar eftersom transpondrar enkelt kan spärras

  • Enkel montering och övergång till digitala cylindrar utan kablar och borrning

  • Intuitiv webbapp och programmering samt användarvänlig konfiguration

  • Utmärkt ekonomi på grund av kostnadseffektiva och underhållsfattiga system

  • Full flexibilitet och webbadministration möjliggör platsoberoende hantering

  • Hjälp och service från serviceteam och återförsäljare.

I låssystemen från SimonsVoss förenas intelligenta funktioner med hög kvalitet och prisbelönt ”Made in Germany”-design. SimonsVoss är en innovativ systemleverantör som sätter värde på skalbara system, hög säkerhet, tillförlitliga komponenter, effektiv programvara och enkel användning. Därför betraktas SimonsVoss som teknikledande inom digitala låssystem. Mod till innovation, hållbart tänkande och handlande samt uppskattning av våra medarbetare och samarbetspartner är nyckeln till vår framgång inom området tillträdeskontroll Made in Germany.

 

Ta steget in i en Keyless World från specialisten för digitala lås med RFID-teknik.

Snälla ring mig: