Brandlarmsystem

Vad händer egentligen när ett brandlarm börjar ljuda? Vem avgör om det är ett falsklarm eller om det föreligger akut fara? Hur styrs hissar och andra brandskyddskomponenter i ett stort byggnadskomplex? Ett brandlarmsystem hanterar komplexa förlopp när det föreligger brandfara.

Vad gör ett brandlarmsystem?

Brandlarmsystem hör till kategorin säkerhetslarmsystem och används till förebyggande brandskydd. Ett brandlarmsystem omfattar flera element och komponenter för att skydda mot och begränsa bränder. Hit hör bland annat sensorer (rök- och brandlarm), automatiskt släckmedel (sprinklersystem och rökutsugningssystem). Hjärtat i ett brandlarmsystem är den så kallade brandlarmcentralen.

Ett brandlarmsystem kan kompletteras med belysning längs utrymningsvägar, brandkårsnyckeldepå eller -skåp samt jalusistyrning.

 

Aktivering av brandlarmsystem

I en akut nödsituation eller vid brand aktiveras ett larm. Brandkåren informeras omedelbart per telefon eller radiokommunikation. I samband med detta informeras ofta ytterligare ansvariga via brandlarmsystemet genom sms eller samtal.

 

Hur fungerar ett brandlarmsystem?

Brandlarmsystemet fastställer baserat på olika parametrar hos brandlarmen om det föreligger en brand och avgör vilken omfattning reaktionen ska ha. Följande parametrar kan bland annat referenskälla:

 • Förhärskande rökutveckling

 • Temperatur i ett utrymme

 • Uppstående flammor

 • Reaktion från installerade brandsläckningssystem

Vad är en brandlarmcentral?

Brandlarmcentralen är den viktigaste komponenten i ett brandlarmsystem. Brandlarmsystemet samlar in alla inkommande signaler och information från alla övervaknings- och branddetekteringssystem som finns i byggnaden Den insamlade informationen analyseras och bedöms i brandlarmsystemet. Resultatet av denna bedömning används som underlag för att styra de nödvändiga åtgärderna.

Ofta innehåller brandlarmcentralen den centrala styrenheten och ett så kallat brandkårsmanöverfält. Om dessa element monteras separat placeras manöverfältet och ytterligare komponenter i en brandinformationscentral.

 

Brandlarmcentralens åtgärder

De grundläggande åtgärderna och reaktionerna hos en brandlarmcentral kan delas in i följande kategorier: Meddela, larma, styra, informera

 

Meddela

I första skedet meddelas detektering av eld, pyrande brand och uppseendeväckande värmeutveckling. Även uppkomst av synliga och osynliga rökaerosoler omfattas av brandlarmsystemets meddelandefunktion.

Larma

En av de viktigaste åtgärderna är att larma ansvarig brandkår och eventuella interna säkerhetspersoner. Personer som befinner sig i byggnaden nås också av larmet från brandlarmsystemet.

Styra

Brandlarmsystemet styr olika brandskyddskomponenter. Hit hör exempelvis larmanordningar, släckningssystem, maskiner, elektriska redskap, rök- och värmeutsugning och brandskyddsdörrar/- spjäll.

Informera

Bedömningen av den analyserade informationen kan styras på olika vägar via brandlarmcentralen. Till de vanliga informationsvarianterna hör utmatning på ett manöverfält, en skrivare eller via en installerad situationsplan.

Konkreta exempel på åtgärder i en brandlarmcentral

 • Detektering av potentiell brandfara och aktivering av ett internt larm för att kontrollera om larmet skett av misstag eller är ett falsklarm innan larmet skickas vidare till brandkåren.
 • Direkt vidarebefordran och larm av en brandsignal till brandkårens larmcentral
 • Styrning och kontroll av hissar
 • Aktivering av ett internt larm i byggnaden med anvisning om utrymning via utrymningsvägar
 • Stängning av brandskyddsisolering samt öppning av rökbortledningsutrustning för att förhindra ytterligare brandutveckling
 • Aktivering av installerade släckningsanordningar i byggnaden
 • Öppning av dörrar för att möjliggöra utrymningsvägar och räddningsvägar

Vad händer vid aktivering av ett brandlarmsystem?

Så snart ett brandlarmsystem aktiveras kan brandkårspersonal ta sig in i byggnaden. Brandkåren kan se det aktiverade larmet från brandlarmsystemet via en brandlarmtablå. Brandkårspersonalen använder ett manöverfält för att styra brandlarmsystemet.

Om en brandlarmtablå används är varje larmenhet utmärkt med en lysdiod på en byggnadsritning. I en box finns kartpresentationer som brandkårspersonalen kan ta med sig. Genom dessa element i brandlarmsystemet kan brandkåren snabbt hitta platsen och planera den snabbaste tillträdesvägen. Beroende på byggnadens storlek kan brandkåren eventuellt begära en kartpresentationsskrivare vid installation av brandlarmsystemet. Den möjliggör i nödfall utskrift av kartpresentationer på plats.

 

Var används ett brandlarmsystem?

Brandlarmsystem installeras i regel i byggnader och komplex där det föreligger stor fara i händelse av brand. Det gäller bland annat skolor, företagsbyggnader, flygplatser, sjukhus, tågstationer, kontorskomplex, universitet, fabrikshallar och äldreboenden.

 

Är ett brandlarmsystem obligatoriskt?

Byggnadslagstiftningen föreskriver montering av ett brandlarmsystem inom ramen för särskilda byggregler. Förutsättning är dessutom att systemet är direktkopplat till brandkåren. Byggnadsinspektionen kan vid behov kräva installation av ett brandlarmsystem. Dessutom kan ett brandlarmsystem medföra lägre försäkringspremier.

Kategorier av brandlarmsystem

Vid kategorisering av brandlarmsystem används följande skyddsklasser:

Kategori 1: Fullständigt skydd av hela byggnadskomplexet

Kategori 2: Delskydd av ett eller flera enskilda brandavsnitt

Kategori 3: Skydd av utrymnings- och räddningsvägar i en byggnad

Kategori 4: Inredningsskydd för exempelvis värdefulla föremål

 

Fördelar med brandlarmsystem

Fördelar med ett brandlarmsystem är att bränder snabbt kan upptäckas. Oberoende av att personer är närvarande kan nödvändiga åtgärder vidtas snabbt och effektivt. De larmade personerna kan genom snabbt ingripande bekämpa brand redan när den är på väg att bryta ut och förhindra en allvarlig utgång. I särskilt känsliga områden såsom skolor, sjukhus eller hotell används brandlarmsystem för att skydda personer och larmar omedelbart personer som befinner sig i byggnaden. Även falsklarm och avsiktlig aktivering av larm måste emellertid också beaktas av brandlarmsystem för att undvika felaktiga meddelanden.

Nackdelar med brandlarmsystem

Brandlarmsystem kritiseras dock även ofta. En orsak till det är att äldre system ofta inte längre motsvarar aktuella tekniska krav. Dessutom krävs en viss fackkunskap för att använda systemet, vilket bara utbildad personal besitter. I en farlig situation kan manövreringsfel få förödande konsekvenser. Det är därmed inte 100 procent säkert att dörrar öppnas så att personer kan sätta sig i säkerhet. Det kan även bli ett problem för utryckningspersonal att ta sig till källan för larmet vid manövreringsfel eller föråldrad teknik.

Lösning: Brandlarmsystem i kombination med digitala tillträdessystem

En kombination av brandlarmsystem och digitalt tillträdessystem erbjuder det bästa av två världar för att utesluta mänskliga handhavandefel och tillämpa en friktionsfri nödfallsplan. Tillträdessystem från SimonsVoss möjliggör blixtsnabb tillgång till brandlarmcentral och brandlarmsystem.

Onlineanslutning: av SimonsVoss-system erbjuder högsta säkerhetsstandard i händelse av brand. Så snart ett brandlarm aktiveras skickas signalen vidare till brandlarmsystemet. Systemet informerar inte bara brandkåren utan dessutom alla tillträdeskomponenter. Den intelligenta SimonsVosstekniken öppnar omedelbart alla dörrar så att personer direkt kan sätta sig i säkerhet. Samtidigt får brandkåren tillgång till samtliga områden utan att förlora dyrbar tid på att studera tillträdesvägar.

Onlinetillträdessystemet ger dock inte bara skydd i händelse av brand. Även i övriga nödsituationer erbjuder system från SimonsVoss enastående skyddsfunktioner vid dörrövervakning, exempelvis spärr av dörrar vid hotfulla situationer eller automatiska meddelande vid störningar och faror.

 

Tillträde till alla områden även möjligt offline

Om inget onlinenätverk finns installerat erbjuder ett digitalt tillträdessystem från SimonsVoss ändå möjlighet att ge utryckningspersonal omedelbart tillträde till alla områden. En brandkårsnyckeldepå kan monteras på en känd plats i byggnaden. Säker förvaring är även möjlig utomhus i ett brandkårssäkerhetsskåp. I varje fall bör denna plats vara så nära brandlarmsystemet som möjligt. Vid ett larm hämtar utryckningspersonalen transpondern från depån eller skåpet och får därmed tillträde till alla dörrar i byggnadskomplexet och kan ta sig direkt till brandhärden.

SimonsVoss är din specialist på digitala låssystem i kombination med brandlarmsystem

Med digitala tillträdessystem från SimonsVoss skyddar du byggnaden med intelligenta, digitala låskomponenter som kan anslutas direkt till de integrerade säkerhetssystemen. Den oslagbara kombinationen av brandlarmsystem eller brandlarmcentraler och SimonsVoss-systemen garanterar säkerhet på högsta nivå. Det ständiga skyddet av personer och snabb åtkomst till en möjlig brandhärd höjer säkerhetsnivån i byggnaden många gånger om.

 

Ta steget in i en KEYLESS World och skydda personer och byggnader bekvämt och varaktigt med
kvalitet Made in Germany!

Snälla ring mig: