Brandalarmanlæg

Hvad sker der egentlig, når en brandalarm udsender et alarmsignal? Hvem beslutter, om der foreligger en fejlalarm eller et akut nødstilfælde? Hvordan styres elevatorer og andre brandsikringskomponenter i et stort bygningskompleks? Et brandalarmanlæg styrer komplekse processer, så snart brandfaren forsinkes.

Hvad udgør et brandalarmanlæg?

Brandalarmanlæg hører til familien af såkaldte farealarmanlæg og tjener til forebyggede brandsikring. Et brandalarmanlæg omfatter flere elementer og komponenter til beskyttelse og begrænsning af brande. Det omfatter blandt andet sensorer (røg- og brandalarmer), automatiserede slukningsmidler (sprinkleranlæg og/eller røgudsugningssystemer). Den såkaldte brandalarmcentral er hjertet i brandalarmen.

Flugtvejsbelysning, brandmandsnøgledepoter og -skabe eller styringer til skodder kan integreres som udvidelser i et brandalarmanlæg.

 

Aktivering af brandalarmanlæg

I akutte nødstilfælde eller ved brand aktiveres en alarm. Det ansvarlige brandvæsen informeres omgående via fastnettelefon eller mobiltelefon. I den forbindelse informeres ofte flere ansvarlige personer pr. sms eller opkald om brandalarmen.

 

Hvordan fungerer et brandalarmanlæg?

Brandalarmanlægget registrerer ved hjælp af brandalarmens forskellige egenskaber, om der foreligger en brand, og afgør, i hvilket omfang der skal reageres. Følgende egenskaber kan blandt andet anvendes som referencekilde:

 • Fremherskende røgudvikling

 • Rummets temperatur

 • Flammedannelse

 • Installerede brandslukningsanlægs reaktion

Hvad er en brandalarmcentral?

Brandalarmcentralen er det vigtigste element i et brandalarmanlæg. Brandalarmanlægget indsamler alle indkommende signaler og informationer fra de enkelte overvågnings- og brandregistreringssystemer, der befinder sig i bygningen. De indsamlede informationer analyseres og behandles af brandalarmanlægget. Resultatet af denne analyse er grundlaget for den efterfølgende styring af nødvendige handlinger.

Brandalarmcentralen indeholder ofte den centrale styreenhed og et såkaldt brandvæsenbetjeningsfelt. Hvis disse elementer monteres separat, anbringes betjeningsfeltet og andre komponenter i en brandvæsen-informationscentral.

 

Brandalarmcentralens handlinger

En brandalarmcentrals grundlæggende handlinger og reaktioner kan kategoriseres i følgende områder: Melde, alarmere, styre, informere

 

Melde

I første omgang meldes registreringen af ild, glødebrande og påfaldende varmeudviklinger. Men det hører også til et brandalarmanlægs meldefunktion, hvis der opstår synlige og usynlige røgaerosoler.

Alarmere

En af de vigtigste handlinger er at alarmere den ansvarlige brandstation og eventuelle interne sikkerhedspersoner. Personer, der befinder sig i bygningen, alarmeres ligeledes af brandalarmanlægget.

Styre

Brandalarmanlægget styrer forskellige brandsikringskomponenter. Det omfatter eksempelvis alarmeringsanordninger, slukningsanlæg, maskiner, elektrisk udstyr, røg- og varmeudtræk og branddøre/-spjæld.

Informere

Behandlingen af de analyserede informationer kan styres via brandalarmcentralen på forskellige måder. De sædvanlige informationsvarianter omfatter information via et betjeningsfelt, en printer eller via en installeret oversigtsplan.

Konkrete handlingseksempler for en brandalarmcentral

 • Registrering af potentiel brandfare og aktivering af en intern alarm for at kunne kontrollere, om der foreligger en snyde- eller fejlalarm, før det ansvarlige brandvæsen alarmere
 • Direkte videreledning og alarmering af et brandsignal til det ansvarlige brandvæsens kontrolsted
 • Styring og kontrol af elevatorer
 • Aktivering af en intern bygningsalarm med anvisning om rydning af objektet via flugtveje
 • Lukning af brandspærrer samt åbning af røgudledningselementer for at forhindre yderligere brandudvikling
 • Aktivering af bygningskompleksets installerede slukningsanordninger
 • Åbning af døre for at muliggør flugtveje og adgangsveje

Hvad sker der ved aktivering af et brandalarmanlæg?

Så snart brandalarmanlægget aktiveres, kan brandfolk få adgang til bygningen. Brandalarmanlæggets aktiverede melder kan findes af brandvæsnet via displaytavler til brandvæsen eller via en brandalarmtavle. Et brandvæsen-betjeningsfelt understøtter brandfolkene ved styring af brandalarmanlægget.

Hvis en displaytavle til brandvæsen anvendes, kendetegnes den pågældende melder på en plantegning over bygningen ved hjælp af LED. I kortkassen er der rutekort for brandvæsen, der kan bruges af brandfolkene. Takket være disse elementer i brandalarmanlægget kan brandvæsnet omgående finde frem til brændpunktet og planlægge den hurtigste adgangsvej. Brandvæsnet kan afhængigt af objektets størrelse eventuelt kræve en printer til rutekort ved installationen af brandalarmanlægget. Denne gør det i nødstilfælde muligt at printe rutekort på stedet.

 

Hvor anvendes et brandalarmanlæg?

Brandalarmanlæg installeres som regel i bygninger eller komplekser, hvor farepotentialet i tilfælde af en brand er stort. Det omfatter blandt andet skoler, virksomheder, lufthavne, sygehuse, togstationer, kontorbygninger, universiteter, fabrikshaller og alderdomshjem.

 

Er et brandalarmanlæg lovpligtigt?

Byggeforskrifterne foreskriver montering af et brandalarmanlæg som led i det særlige bygningsreglement. Derudover er det en forudsætning, at anlægget er tilsluttet den ansvarlige brandstation. Bygningstilsynet kan ved behov kræve montering af et brandalarmanlæg. Derudover kan der tages højde for et brandalarmanlæg for at begrænse forsikringspræmien.

 

Kategorier af brandalarmanlæg

Ved klassificering af brandalarmanlæg kategoriseres følgende beskyttelsesmåder:

Kategori 1: Fuld beskyttelse af hele bygningskomplekset

Kategori 2: Delvis beskyttelse af et eller flere enkelte brandafsnit

Kategori 3: Beskyttelse af flugt- og redningsveje i bygningen

Kategori 4: Indretningsbeskyttelse til eksempelvis værdifulde genstande

 

Fordele ved brandalarmanlæg

Fordelene ved et brandalarmanlæg er hurtig registrering af brande. Uafhængigt af, om der er personer til stede, kan nødvendige foranstaltninger træffes hurtigt og effektivt. De alarmerede personer kan med et hurtigt indgreb eventuelt bekæmpe brande allerede, når de opstår, og forhindre, at der sker værre ting. Især i følsomme områder som skoler, sygehuse eller hoteller anvendes et brandalarmanlæg til personbeskyttelse og alarmerer omgående de personer, der befinder sig i bygningen. Men også en fejlalarm eller aktivering af brandalarmen med vilje skal håndteres af brandalarmanlæg for at undgå fejlmeddelelser.

Ulemper ved brandalarmanlæg

Brandalarmanlæg kritiseres dog også ofte. En årsag er det faktum, at ældre anlæg ofte ikke længere lever op til de aktuelle tekniske krav. Derudover er betjening af et anlæg forbundet med en vis faglig viden, som kun uddannet personale har. I faresituationer kan betjeningsfejl have fatale følger. Åbning af døre for at bringe personer i sikkerhed garanteres dermed ikke længere 100 procent. Også brandfolks adgang til farekilden kan blive et problem ved betjeningsfejl eller forældet teknik.

Løsningen: Brandalarmanlæg i forbindelse med digitale adgangssystemer

Kombinationen af brandalarmanlæg og digitalt adgangssystem leverer det bedste fra to verdener, så menneskelige betjeningsfejl udelukkes og en gnidningsløs nødplan kan realiseres. Adgangssystemer fra SimonsVoss muliggør en lynhurtig adgang til brandalarmcentralen eller brandalarmanlægget.SimonsVoss-systemers online-sammenkobling giver den højeste sikkerhedsstandard i tilfælde af brand. Så snart en brandalarm aktiveres, ledes signalet videre til det pågældende brandalarmanlæg.

Dette informerer ikke kun brandvæsnet, men samtidigt alle adgangskomponenter. Den intelligente SimonsVoss-teknologi åbner omgående alle døre, så personer kan komme direkte i sikkerhed. Samtidigt får brandfolk adgang til samtlige områder, uden først at miste kostbar tid på at studere adgangsveje.

Online-adgangssystemet beskytter dog ikke kun i tilfælde af brand. Også ved andre nødstilfælde har systemerne fra SimonsVoss enestående beskyttelsesfunktioner ved dørovervågningen - f.eks. "at spærre døre ved trusselsscenarier" eller automatiske meldinger ved fejl og faresituationer.

Adgang til alle områder også mulig offline

Hvis der ikke er monteret noget online-netværk, gør et digitalt adgangssystem fra SimonsVoss det alligevel muligt at give brandfolkene øjeblikkelig adgang til alle områder. Et brandmandsnøgledepot kan være placeret et kendt sted inden i bygningen. En sikker opbevaring er ligeledes mulig udendørs i et brandmandsnøgleskab. Under alle omstændigheder bør denne plads helst befinde sig i nærheden af brandalarmanlægget. Ved ankomst henter brandfolkene den gemte transponder fra depotet eller skabet og får med denne adgang til alle døre i bygningskomplekset og kan trænge direkte frem til brændpunktet.

SimonsVoss – din ekspert inden for digitale låsesystemer i forbindelse med brandalarmanlæg

Med digitale adgangssystemer fra SimonsVoss sikres bygningen ved hjælp af intelligente, digitale låsekomponenter, der kan sammenkobles direkte med de integrerede sikkerhedssystemer. Den uovervindelige kombination af brandalarmanlæg eller brandalarmcentral og SimonsVoss-systemer garanterer sikkerhed på højeste niveau. Den konstante beskyttelse af personer samt den hurtigst mulige adgang til mulige brændpunkter øger bygningens sikkerhedsniveau mange gange.

 

Træd ind i en KEYLESS WORLD, og beskyt personer og bygninger komfortabelt og bæredygtigt med
kvalitet Made in Germany!

Vær sød at ringe til mig: