SimonsVoss
Brancheløsninger

Vore låseanlæg med adgangskontrol kan indsættes meget fleksibelt og præcist, så de opfylder Deres behov. Teknologi, individualitet og design passer til næsten alle bygningsstørrelser og branchekrav.

Finansområdet

Sikkerhed frem for alt, især inden for finansområdet. Banker stiller særdeles høje sikkerhedskrav til låsesystemer og adgangskontrol. I åbningstiden er der mange besøgende, men også uden for dette tidsrum er sikkerhed et vigtigt tema.

Følsomme kundeoplysninger skal beskyttes, forskellige persongrupper kræver adgang på forskellige tidspunkter, og hver især har individuelle rettigheder. Derudover har banker ofte mange filialer med en central administrationsenhed. En intelligent, digital systemløsning skaber rentabilitet, komfort og sikkerhed.

Mere om denne branche

Uddannelsesinstitutioner

Skoler, universiteter og læreanstalter besøges dagligt af flere hundrede elever, studerende og lærere eller mere. En situation, hvor det er svært at bevare overblikket over, hvem der egentlig må opholde sig i hvilke lokaler. Det er en stor udfordring at garantere sikkerheden, hvilket kræver et intelligent system.

En anden vigtig faktor er ofte også de historiske bygninger. Det er ofte særdeles dyrt at ændre eller eftermontere disse med traditionelle låse. Her kan et digitalt låseanlæg gøre tingene meget nemmere.

Mere om denne branche

Forsikringsvirksomheder

En forsikring stiller særdeles høje udfordringer til adgangskontrol. For den indeholder mange følsomme data om den forsikrede, der kun skal være tilgængelige for det pågældende sted. Dertil kommer persontrafikken, der ligeledes skal styres, så sikkerhed altid er et stort tema.

Der skal ligeledes tages højde for, at der er vidt forskellige afdelinger i forsikringsvirksomheder. Foruden håndteringen af forsikringssager er der eksempelvis bogholderi, juridisk afdeling, personaleaffærer og meget mere. Også her gælder det om at tildele adgangsrettigheder, så alle har de rigtige rettigheder til deres individuelle opgaveområde.

Mere om denne branche

Offentlige myndigheder

På offentlige kontorer og administrationer kommer det desværre ofte til konflikter. Med et digitalt låse- og adgangskontrolsystem med beskyttelsesfunktion kan De styre adgangsrettigheder individuelt og dermed skabe sikkerhed for både borgere og ansatte.

 

Mere om denne branche

Industrivirksomheder

I dag står industrivirksomheder over for store udfordringer. Der skal ikke kun tages højde for den stigende sammenkobling, men også for stadig flere regler. Foruden skiftende krav om databeskyttelse er der branchespecifikt også flere ting at tage højde for, eksempelvis HACCP-principperne inden for fødevareindustrien og GMP-reglerne inden for farmaindustrien.

Dertil kommer strukturen i en virksomhed, der hele tiden kan ændre sig: Midlertidige projektteams, hierarkistrukturer, sammenkobling af eksisterende bygningskomplekser... Her kan et digitalt låseanlæg i en tid med globalisering og digitalisering forenkle mange ting.

Mere om denne branche

Sundhedsvæsenet

Antallet af patienter, der kræver den bedst mulige medicinske pleje, vokser.Det konstant stigende omkostningstryk i sundhedsvæsenet og sygeplejen udgør dog en stadig større udfordring. Samtidig bliver kravene til sikkerhed, dokumentation og kvalitetssikring i sygehuse og klinikker konstant højere.

Et digitalt låseanlæg yder et vigtigt bidrag til sundhedsvæsenet for at leve op til patienternes krav og rentabilitet

Mere om denne branche

Ejendomsadministrationer

Når man tænker på boligkomplekser, ser man i første omgang et større bygningskompleks for sig, hvor mange personer bor til leje eller i ejerlejligheder. Først og fremmest er det altid vigtigt, at de kan komme ind i bygningen uden problemer. Men foruden de enkelte boligenheder er der også andre lokaler, som alle skal have adgang til. Det kan f.eks. være vaskekældre, fitnessrum eller parkeringsgarager.

 

Dertil kommer fyrrum, elevatormaskinrum og andet. Også her skal berettiget personale have adgang, når der skal udføres arbejde dér, men det skal også sikres, at adgangsrettighederne kun gælder i den periode, hvor det pågældende arbejde skal udføres. Altså meget, som ejendomsadministrationen skal have styr på foruden beboerne.

Mere om denne branche

Offentlige Bygninger

Myndigheder, kommuner, offentlige institutioner: Bygninger, der oftest er offentligt tilgængelige og underlagt en meget dynamisk persontrafik. Men samtidigt skal medarbejdere også kunne arbejde uforstyrret og beskyttet. For adgangskontrollen betyder det: Den skal planlægges ned til mindste detalje og med nøjagtigt definerede opholdsrettigheder.

Her drejer det sig om at beskytte følsomme data, give adgang for forskellige persongrupper på forskellige tidspunkter og at kunne reagere fleksibelt på forandringer. Derudover er kommuner og myndigheders forskellige afdelinger ofte fordelt over flere bygninger. En intelligent, digital systemløsning skaber rentabilitet, komfort og sikkerhed.

Mere om denne branche

ældrecentre

I ældreboliger og plejehjem er der dagligt enormt meget bevægelse. De forskellige behov, som beboere, besøgende, plejepersonale, men også håndværkere og rengøringsmedarbejdere har, skal forenes. Alle skal kunne bevæge sig frit, uden at beboernes privatsfære mistes. Ifølge AVPfleWoqG (den tyske forordning om udførelse af lov om pleje- og boligkvalitet) skal værelsesdørene kunne aflåses, men i nødstilfælde kunne åbnes udefra.

Dertil kommer områder, hvor kun bestemte personer skal have adgang, eksempelvis plejeområder og særdeles følsomme områder som medicinlagre. Et digitalt låseanlæg kan forenkle meget, så overblikket bevares.

Mere om denne branche

Mindre Handelsvirksomheder

Firmaer og virksomheder skal ikke være særlig for store, før der er meget trafik. Selv i mindre virksomheder som handelsagenturer, advokatkontorer, apoteker eller caféer er der hurtigt meget bevægelse. På den ene side er der naturligvis medarbejderne, men på den anden side er der også kunder, gæster samt eksterne serviceudbydere, der skal have adgang til lokalerne.

Der opstår komplekse situationer, for de enkelte personers adgangsrettigheder kan variere kraftigt. Der er således lokaler som kontorer til enkeltpersoner, der kun er beregnet til den pågældende medarbejder, men også lokaler til materialeopbevaring, som alle skal have adgang til. Andre lokaler som f.eks. serverrum og arkiver hører muligvis til de særdeles følsomme områder og er kun forbeholdt enkelte medarbejdere.

Mere om denne branche