großer wohnkomplex

Digital låsteknik i bostadsområden 

Om man tänker på ett bostadsområde ser man för sitt inre öga ett antal större byggnadskomplex där ett stort antal personer bor i hyres- eller bostadsrätter. Det är naturligtvis viktigt att dessa personer kommer in i byggnaden utan problem. Men vid sidan av de enskilda bostäderna finns det även andra utrymmen som används gemensamt. Det kan exempelvis vara tvättstugor, träningslokaler eller parkeringsgarage.

Dessutom tillkommer pannrum, hissmaskinrum och andra liknande utrymmen. Även här måste man se till att behörig personal har tillträde när arbeten måste utföras men även att tillträdesbehörigheten bara gäller under den tid som arbetena pågår. En bostadsförvaltning måste alltså hålla ordning på mycket vid sidan av de som bor i området.

Helhetslösningen: System 3060 

Kraven:

 • Dynamiska händelser som snabbt måste gå att överblicka
 • Flexibla reaktioner på olika krav
 • Olika områden med olika och växlande tillträdesbehörigheter

Utöver kraven i ett bostadsområde har bostadsförvaltningen ofta ansvar för fler än en byggnad. Även här kan System 3060 vara till nytta eftersom tillträdesbehörigheter kan delas ut även för flera byggnader och ändå styras centralt från en dator.

Dessutom begränsar sig tillträdesbehörigheter inte bara till dörrar. Behörigheter kan delas ut även till andra områden, exempelvis om det finns ett parkeringsgarage i området där man måste låsa upp en bom.

Lösning:

System 3060 uppfyller alla krav som bostadsförvaltningar ställer på ett modernt låssystem:

 • Snabb spärr av förlorade låsmedier
 • Kvalitetssäkring genom automatisk loggning och automatiska processer
 • Aktiv säkerhet genom avbildning av områden som måste skyddas särskilt (t.ex. pannrum och hissmaskinrum)
 • Passiv säkerhet genom att försvåra stöld och missbruk
 • Låga kostnader tack vare hållbarhet, lång livslängd, mycket låg energiförbrukning, framåt- och bakåtkompatibilitet, möjlig anslutning till externa system, ...

Säkerhet i bostadsförvaltningen
 

Ingen oro för borttappade nycklar

 

 • Facility Manager skapar en ersättningstransponder
 • Användaren hämtar den
 • Den förlorade transpondern spärras automatiskt när ersättningstranspondern används i låssystemet för första gången

Bommar/parkeringsgarage

 

 • Enkel tilldelning av tillträdesbehörigheter för parkeringsplatser och parkeringsgarage med ett musklick
 • Säkras utan lås genom Smartreläer
 • Dessa kan styra bommar, rullportar, hissar och belysning

Skydd mot stöld

 

 • Känsliga områden alltid säkert låsta
 • Aldrig mer höga kostnader och säkerhetsproblem vid förlust eller stöld av en nyckel
 • Förlorade identifikationsmedier kan spärras och omprogrammeras på några få sekunder

Skydda brandfarliga utrymmen

 

 • Bättre skydd för t.ex. pannrum, olje-/pelletsförråd, hissmaskinrum
 • Kan anslutas till brandlarmssystem

Underhåll/reparation

 

 • Dela ut tillträde till hantverkare under vissa tider
 • En transponder i stället för många nycklar

Huvud- och sidoingångar

 

 • Programmerbart system via nätverket eller online från valfri plats i världen 
 • Individuell tillträdesbehörighet tack vare behörigt identifikationsmedium, även för städpersonal och andra externa leverantörer

Hall med skyddsfunktion

 

 • Central aktivering av skyddsfunktioner (nödaktivering, skottlarmsfunktion)
 • Upplåsning av dörrar vid brandlarm/nödsamtal
 • Avaktivering av samtliga lås

Säkerhetsskåp​​​​​​

 

 • Skydd av material och känsliga uppgifter
 • Digitala skjutstångslås och möbellås för montering i svängdörrar, kontorsskåp och lådor 
 • Alla låsaktiveringar loggas

Dörr med DoorMonitoring

 

 • Trådlös onlinedörrövervakning för känsliga utrymmen
 • Registrerar, loggar och meddelar efter önskemål all dörrstatus med hjälp av sensorer – dörrar som är öppna, stängda, låsta, öppna för länge
 • Larmar säkerhetspersonal vid kritiska händelser

Facility Management​​​​​​

 

 • Central installation och hantering av samtliga System 3060-komponenter med Locking System Management-programmet
 • Fungerar även i flera byggnader och på flera platser
 • Facility Management-stöd tack vare omfattande rapportfunktioner och tidsstyrda behörigheter

Checklista


Vår checklista visar hur digital låsteknik kan användas inom obostadsområden.

Vilka områden ska skyddas?
 
Vilka personer behöver tillträde? 
Hur kan hanteringen underlättas?
Vilka krav ställs på programvaran? 
Hur ska personer identifiera sig?
Vilka typer av infarter finns och vilka funktioner har de?

Hämta vårt kostnadsfria white paper om digital tillträdeskontroll i bostadsområden.

Läs mer om vilka åtgärder du måste vidta för att övergång till digital tillträdeskontroll ska lyckas, vad digital tillträdeskontroll innebär och vilka hjälpmedel som står till buds vid införandet.

Vi önskar dig stort lycka till med projektet!

Fälten markerade med (*) är obligatoriska.