Nödutgångsterminal – nödutgångsstyrning

I en nödsituation måste alla personer som befinner sig i en byggnad blixtsnabbt kunna sätta sig i säkerhet. Utmaningen består i att se till att det går att komma ut genom nödutgångar och samtidigt förhindra att oönskade besökare kan ta sig in. Här kommer en nödutgångsterminal respektive en nödutgångstyrning in i bilden.

Varför behövs en nödutgångsstyrning?

Inuti en byggnad finns det många potentiella riskfaktorer och farokällor för närvarande personer. Hit hör exempelvis eldsvåda, rökutveckling eller utträngande gas. Även många människor som drabbas av panik på grund av ett hot eller en fara är en potentiell riskfaktor.

I en nödsituation måste människor snabbt kunna utrymma det farliga området och sätta sig i säkerhet. Dörrcentralen, även kallad nödutgångsterminal respektive nödutgångsstyrning, säkerställer säkra utrymnings- och räddningsvägar genom byggnaden till samlingsplatsen.

Det finns stränga regler och föreskrifter som reglerar säkerheten i byggnader. Nödutgångsstyrningen övervakar dörrar under daglig drift och låser upp dem för alla i händelse av en nödsituation. Nödutgångsterminalen styr de individuella dörrkomponenterna. Dessutom ansvarar styrningen för att säkra och övervaka dörrens alla öppnings- och stängningsförlopp.

Nödutgångsterminal

Nödutgångsterminalens komponenter

I grunden består en nödutgångsterminal av minst tre element. En låsning, en manöverenhet samt en styrenhet. Dessa delar är nödvändiga men kan kompletteras individuellt beroende på byggnadskomplex. Olika typer av byggnader kräver olika konstruktion hos de enskilda komponenterna. Exempelvis sitter utlösaren som öppnar nödutgångsdörrarna på en förskola i vuxenhöjd så att barn inte kommer åt dem.

Låsning: Det finns nödutgångsöppnare som kan monteras dolda och även låsas upp vid mottryck. Det finns även magnetiska låsningar som kan installeras i efterhand.

Manöverenhet: Här handlar det om ett (ofta grönt) element som monteras direkt intill dörren. Manöverenheter är i regel utrustade med en nyckelbrytare, nödöppningsfunktion, varningssiren och kontrollampor med sabotageövervakning. Dessutom finns möjlighet till infälld montering samt styrning av dörrar mot utrymningsriktningen.

Styrenhet: Styrenheten kontrollerar dörrar samt är ansluten till varningssystem och styrningsöversikter. Det går att välja särskilda utföranden som möjliggör en central aktivering. Dessutom finns det kombienheter så består av en styrenhet och en manöverenhet.

Ytterligare anslutningar till nödutgångsterminalen

Utöver ovan nämnda obligatoriska delar kan terminalen kompletteras enligt önskemål. Olika typer av dörrkontakter möjliggör analys av dörrlägen via nödutgångsstyrningen. Även ytterligare brand- eller larmtekniska komponenter såsom brandlarm samt akustisk och optisk larmgivare kan anslutas till systemet.

 

Varför måste nödutgångsstyrningar kontrolleras?

En regelbunden kontroll av nödutgångsstyrningar och tillhörande paniklås respektive säkerhetslås är inte bara rekommenderat utan föreskrivet enligt lag! Orsaken är uppenbar: Alla komponenter och element som står i förbindelse med en utrymningsväg måste alltid fungera felfritt för att garantera människors säkerhet. Om byggnadens ägare underlåter att låta utföra en fackmässig kontroll utsätts personer i byggnaden för fara och till och med risk att förlora livet. En defekt nödutgångsterminal utgör alltså en stor fara för människors hälsa. Inte bara personskador utan även ekonomiska skador kan uppstå i händelse av en trasig nödutgångsstyrning. Elektriska dörröppnare utsätts ständigt för påfrestning i daglig drift eller genom externa faktorer. En kontroll är därför obligatorisk vid idrifttagning och därefter med regelbundna intervall.

Med tanke på riskerna måste regelbunden kontroll och service av en nödutgångsstyrning ovillkorligen ske. Även ur ekonomiskt hänseende är det nödvändigt att underhålla systemet. Kostnaderna för ett system som inte underhålls stiger varje år. Följdskador och störningsrelaterade driftavbrott är kostnadsfaktorer som inte ska underskattas.

Nödutgångsterminal

Genomföra kontroller av nödutgångsterminalen

Föreskrivna riktlinjer gäller vid kontroll av system med nödutgångsterminal. Före första idrifttagning måste överensstämmelse med lämplighetsförsäkran bekräftas genom ett intyg från tillverkaren. Dessutom måste en sakkunnig på plats kontrollera att den elektroniska låsningen är fackmässigt monterad och fungerar som den ska. Den sakkunnige måste dessutom kontrollera befintliga dörrar med elektriska låsningar längs utrymnings- och räddningsvägar. Byggnadsägaren erhåller sedan ett intyg om den återkommande kontrollen från den sakkunnige som kan uppvisas för byggnadsinspektionen.

Byggnadsägaren riskerar rättsligt efterspel om ett sådant intyg inte kan uppvisas. I värsta fall gäller inte längre försäkringsskyddet vilket kan leda till att hela verksamheten måste ligga nere.

Kontroll av ett system med nödutgångsstyrningar och elektriska låsningar bör utföras av en sakkunnig minst en gång per år.

 

Användningsområden för nödutgångsterminaler

Nödutgångsstyrning

Ett exempel på användning av nödutgångsterminaler är i skolor. Särskilt i grundskolor i städer gäller det att förhindra att barnen lämnar skolbyggnaden utan lov. Å andra sidan måste det i en nödsituation (brandeller skottlarm) alltid vara möjligt att utrymma byggnaden.

Genom ett system med nödutgångsstyrning är skolbyggnadens dörrar säkrade och kan bara användas i en nödsituation. Med aktiveringsknappar som sitter monterade inomhus kan lärare och annan skolpersonal öppna dörrarna utan problem. Aktivering av nödöppningsknappen vid fara utlöser en omedelbar aktivering för alla personer. Det är viktigt att den inte monteras högre än 1,05 meter

Det är inte bara i skolor man hittar nödutgångsstyrningar. Dessa system används även i restauranger, biografer, industrier, detaljhandel, parkeringsgarage och kontorsbyggnader.


Konflikter hos nödutgångsterminaler

Problem vid användning av dörrar med nödutgångsterminaler består i en intressekonflikt mellan parter och institutioner. Svårigheten består i att forcera ett skydd i byggnaden och samtidigt garantera människors säkerhet. Byggnadsägare strävar ofta efter att låsa nödutgångsdörrar i båda riktningar för att hindra obehöriga från att komma in. Å andra sidan kräver myndigheterna att den här typen av dörrar alltid ska vara möjliga att öppna inifrån. Dessutom måste brandkåren ha obehindrat tillträde vid släcknings- och räddningsaktioner. Som motsats till detta kräver polisen att entrédörrar ska låsas utifrån med hjälp av tillträdeskontroll

Nödutgångsterminal i kombination med digitala tillträdessystem

För att uppnå bästa möjliga kompromiss mellan säkerhet och skydd rekommenderas en kombination av nödutgångsstyrning och digitalt tillträdessystem. Denna lösning erbjuder både ett skydd för personer och värdesaker och samtidigt säkerhet för människor i en farlig situation.

Antipanikcylindern utvecklades för dessa högkänsliga uppgifter och särskilt för användning i utrymnings- och räddningsvägar. Låset öppnas med hjälp av ett så kallat tillträdesmedium (t.ex. transponder eller SmartCard). Denna typ av låscylinder roterar fritt på båda sidor vilket innebär att låset kan låsas och låsas upp från båda sidor med en behörig transponder. Tack vare antipaniklåsets funktion kan dörren ändå öppnas utan transponder i ett nödläge.

 

Montering av digitala cylindrar och nödutgångsterminaler

Montering och byte av antipanikcylindern sker helt utan kablar. Första montering eller montering i efterhand på dörrar kan därför utföras i en handvändning utan borr och specialverktyg. Passande elektroniska låscylindrar monteras med några få handgrepp. Även i efterhand. De är utrustade med många intelligenta funktioner och är nästan underhållsfria tack var den ytterst låga energiförbrukningen. Med hjälp av tidsscheman kan man fastställa vem som har tillträde till vilka utrymmen och när. I loggfilen ser man vem som har varit var.

Med de integrerade knappcellerna är upp till 300 000 aktiveringar möjliga.

Zutrittskontrolle – digitales Schließsystem


Ytterligare fördelar med nödutgångsstyrning + digitalt tillträdessystem

Skolor, universitet, kontorskomplex, restauranger och industrier behöver intelligenta låssystem för att garantera säkerheten för människor, byggnader och inventarier. Dagligen passerar många besökare, medarbetare och servicepersonal in och ut. Känsliga dörrar och vissa områden måste övervakas. Andra vara fritt tillgängliga. Samtidigt är det absolut nödvändigt att skydda personer i händelse av fara. Detta ställer mycket höga krav på en omfattande och intelligent administration och kontroll.

Elektroniska låssystem är en förutsättning för omfattande säkerhet i samtliga byggnader. Det digitala lås- och tillträdeskontrollsystemet 3060 från SimonsVoss möjliggör omfattande styrning och kontroll med aktiv dörrhantering och kombinerar maximal säkerhet med nödvändig reaktionssnabbhet.

 

SimonsVoss är din specialist på digitala låssystem med antipanikkomponenter

SimonsVoss-systemen erbjuder intelligenta, digitala låskomponenter och modernaste programvara. Identifikationsmedier med individuella tillträdesbehörigheter stänger och öppnar dörrar trådlöst. De digitala låsen kan programmeras enligt önskemål. Dörrar, portar och bommar kan anslutas till ett centralstyrt system och öppnas eller stängas segmentvis med ett centralkommando. Antipanikcylindern har utvecklats särskilt för användning i nödutgångsstyrningar och möjliggör därmed högre komfort utan att göra avkall på säkerheten.

 

Ta steget in i en KEYLESS World och skydda personer och byggnader bekvämt och varaktigt med
kvalitet Made in Germany!

Snälla ring mig: