Nooduitgangterminal – besturing nooduitgang

In geval van nood moeten alle personen in een gebouw zich razendsnel en zonder gevaar in veiligheid kunnen brengen. De uitdaging bestaat erin nooduitgangen vrij te houden en tegelijkertijd ongewenste bezoekers buiten de deur te houden. Dit is de taak van een nooduitgangterminal of een besturing van een nooduitgang.

Waarom is een besturing van een nooduitgang nodig?

Binnen een gebouw zijn er meerdere potentiële risicofactoren en gevarenbronnen voor aanwezige personen. Hiertoe behoren bijv. branden, rookontwikkeling of ontsnappend gas. Maar ook de mensen in paniek als gevolg van een dreiging of gevaar zijn potentiële risicofactoren

Personen moeten in noodgevallen zo snel mogelijk uit de gevarenzone in veiligheid kunnen komen. De deurcentrale, ook wel nooduitgangterminal of besturing van de nooduitgang genoemd, garandeert in noodgevallen veilige vlucht- en reddingswegen door het gebouw naar het verzamelpunt.

Om de veiligheid van gebouwen te waarborgen, gelden strenge eisen en voorschriften. De besturing van de nooduitgang is er verantwoordelijk voor dat deuren tijdens het dagelijks bedrijf worden bewaakt en in noodgevallen door iedereen kunnen worden geopend. De nooduitgangterminal regelt hiervoor de afzonderlijke deurcomponenten. Bovendien is de besturing verantwoordelijk voor de beveiliging en bewaking van alle openings- en sluitprocessen van de deur.

 

Onderdelen van een nooduitgangterminal

Besturing nooduitgang

In principe bestaat een nooduitgangterminal uit minstens drie elementen. Een sluiting, een bedieningspaneel en een besturingseenheid. Deze bestanddelen zijn essentieel en kunnen afhankelijk van het gebouwencomplex individueel worden uitgebreid. Verschillende gebouwen vereisen een verschillende opbouw van de afzonderlijke componenten. Zo worden bijvoorbeeld actuators voor het openen van de nooduitgang van kleuterscholen ter hoogte van het personeel aangebracht, zodat ze voor kleine kinderen niet bereikbaar zijn.

Vergrendeling: Voor nooduitgangen bestaan er openers die verdekt gemonteerd kunnen worden en ook bij tegendruk openen. Maar ook magnetische sluitingen voor installatie achteraf worden vaak gebruikt.

Gebruikersinterface: dit is het (vaak groene) element dat direct naast de deur wordt geplaatst. Bedieningselementen hebben doorgaans een sleutelschakelaar, noodopeningsfuncties, alarmsignalen en controle-LED 's met sabotagebewaking. Bovendien bestaat de mogelijkheid tot inbouwmontage en de besturing van deuren tegen de vluchtrichting in.

Besturingseenheid: de besturing is verantwoordelijk voor de controle van deuren en de aansluiting op gevarenmeldingsinstallaties en bedieningspanelen. Er kunnen speciale uitvoeringen worden gekozen die een centrale vrijgave van alle deuren mogelijk maken. Bovendien bestaan er combinatieapparaten die bestaan uit een bedieningsapparaat en een bedieningseenheid.


Verdere verbindingen met nooduitgangterminals

Naast de hierboven vermelde verplichte elementen kan de terminal nog naar believen uitgebreid worden. Zo maken verschillende soorten deurcontacten de analyse van deurstatussen door de besturing van de nooduitgang mogelijk. Andere componenten op het gebied van brandmeldingstechniek of alarmorganisatie, zoals brandmelders, akoestische en optische alarmmelders, kunnen eveneens in het systeem worden geïntegreerd.

 

Waarom moeten besturingen van nooduitgangen worden gecontroleerd?

Een regelmatige controle van de besturingen en het bijbehorende paniekslot is niet alleen aan te bevelen, maar ook wettelijk voorgeschreven! De reden hiervoor ligt voor de hand: alle componenten en elementen die met een vluchtroute te maken hebben, moeten te allen tijde foutloos functioneren om de veiligheid van personen te waarborgen. Wanneer de eigenaar of exploitant van het gebouw geen vakkundige controle uitvoert, brengt hij de veiligheid of zelfs het leven van de personen die zich in het gebouw bevinden in gevaar. Een defecte nooduitgangterminal brengt dus een hoog risico met zich mee voor de gezondheid van anderen. Maar niet alleen persoonlijk letsel, ook economische schade kan zich voordoen in geval van een defecte besturing van een nooduitgang. Elektrische deuropeners worden permanent belast, door de dagelijkse werking of door externe invloeden. Daarom is een controle bij de inbedrijfstelling van de installatie absoluut noodzakelijk en daarna met regelmatige tussenpozen.

Met betrekking tot de risico's is een regelmatige controle en onderhoud van de besturing van een nooduitgang absoluut noodzakelijk. Maar ook financieel is het onderhoud van de installatie zinvol. De kosten van een niet onderhouden systeem stijgen jaarlijks. Gevolgschade en uitval door storingen zijn een niet te onderschatten kostenfactor.

Nooduitgangterminal

Uitvoeren van controles van de nooduitgangterminal

Bij de controle van installaties met nooduitgangterminals gelden de voorgeschreven richtlijnen. Voorafgaand aan de eerste inbedrijfstelling moet de conformiteit met de geschiktheidstest worden bevestigd door middel van een certificaat van de fabrikant. Bovendien moet een deskundige worden geraadpleegd om vast te stellen of de elektronische sluiting correct is geïnstalleerd en werkt. De deskundige moet bovendien bestaande deuren met elektrische sluitingen in vlucht- en reddingsroutes controleren. De eigenaar van het gebouw ontvangt vervolgens van de expert een attest van de periodieke controle, zodat deze bij de bouwinspectie kan worden voorgelegd.

Indien na een ernstig voorval geen dergelijk attest beschikbaar is, dreigen de exploitant juridische gevolgen. In het ergste geval is de verzekering niet langer gewaarborgd en kan zoiets zelfs leiden tot een volledige sluiting van het bedrijf.

De controle van een installatie met besturingen van nooduitgangen en elektrische sluitingen moet minstens eenmaal per jaar door een deskundige worden uitgevoerd.

 

Toepassingen van nooduitgangterminals

Besturing nooduitgang

Een schoolvoorbeeld van nooduitgangterminals is de toepassing op scholen. Vooral bij basisscholen in stedelijk gebied moet aan de ene kant worden voorkomen dat kinderen onbevoegd het schoolgebouw kunnen verlaten. Aan de andere kant moet in noodgevallen (bijv. brand- of amokalarm) altijd de mogelijkheid bestaan om uit het gebouw te vluchten.

Door een systeem met besturing van nooduitgangen worden in het schoolgebouw de deuren beveiligd en zijn ze alleen in noodgevallen bruikbaar. Met de aan de binnenzijde gemonteerde vrijgaveknop kunnen leerkrachten en ander schoolpersoneel de deur probleemloos openen. Bij gevaar daarentegen wordt door het indrukken van de noodopeningsknop een onmiddellijke vrijgave voor alle personen mogelijk gemaakt. Daarbij mag de maximale montagehoogte van 1,05 m niet worden overschreden.

Maar niet alleen op scholen zijn besturingen van nooduitgangen te vinden. Ook in restaurants, bioscopen, commerciële installaties, winkels, parkeergarages of kantoorgebouwen komen dergelijke systemen aan bod.


Conflicten bij nooduitgangterminals

Het probleem bij het gebruik van deuren met nooduitgangterminals is een belangenconflict tussen verschillende partijen en instellingen. De moeilijkheid is de beveiliging van het gebouw te forceren en tegelijkertijd de veiligheid van personen te garanderen. Exploitanten van gebouwen streven in de regel naar een sluiting van nooduitgangen in beide richtingen om onbevoegden de toegang te ontzeggen. Anderzijds eisen arbeidsinspectie, bouwtoezicht en bedrijfsvereniging dat dergelijke deuren op elk gewenst moment van binnenuit geopend kunnen worden. Bovendien moet de brandweer bij blus- en reddingsacties ongehinderd toegang krijgen tot de bron van gevaar. Daar tegenover staat de eis van de politie om uitgangsdeuren van buitenaf met toegangscontrole af te sluiten.

Nooduitgangterminal in combinatie met digitaal toegangssysteem

Om een optimaal compromis tussen veiligheid en beveiliging te bereiken, wordt de combinatie van besturing van de nooduitgang en een digitaal toegangssysteem aanbevolen. Deze oplossing biedt enerzijds bescherming voor personen en waardevolle voorwerpen en anderzijds is de bescherming van mensen in gevaarlijke situaties gegarandeerd.

Voor deze uiterst gevoelige taken en speciaal voor toepassing in vlucht- en reddingswegen is een antipaniekcilinder ontwikkeld. Het slot wordt geopend met een zogenaamd toegangsmedium (bijv. transponder of SmartCard). Dit type cilinder is tweezijdig vrij draaiend, zodat het slot van beide kanten met een bevoegde transponder kan worden ver- en ontgrendeld. In panieksituaties kan de deur desondanks, dankzij de functie van het antipaniekslot, zonder transponder geopend worden.

 

Montage van digitale cilinders en vluchtterminals

De montage en vervanging van de antipaniekcilinder gebeurt volledig draadloos. Daardoor kunt u deuren in een handomdraai aanpassen, of achteraf verder uitbreiden, zonder boren of speciaal gereedschap. De bijbehorende elektronische cilinders kunt u met maar een paar handbewegingen inbouwen. Ook nog achteraf. Ze zijn voorzien van vele intelligente functies en vanwege het bijzonder geringe energieverbruik vrijwel onderhoudsvrij. Met behulp van tijdschema's kan worden bepaald wie er op welk moment toegang krijgt. In de protocollering is te zien wie op welk moment in een bepaalde ruimte is geweest.

Met de geïntegreerde knoopcellen kunt u de cilinder max. 300.000 maal activeren.

Toegangscontrole – digitaal sluitsysteem


Andere voordelen van besturing van nooduitgangen + digitaal toegangssysteem

Scholen, universiteiten, kantoorcomplexen, restaurants en commerciële installaties hebben intelligente sluitsystemen nodig om de veiligheid voor mensen, gebouwen en inventaris te waarborgen. Dagelijks lopen er vele bezoekers, medewerkers en servicepersoneel in en uit. Gevoelige deuren en sectoren moeten bewaakt zijn, andere moeten vrij toegankelijk zijn. Tegelijkertijd is de bescherming van personen in een gevaarlijke situatie absoluut noodzakelijk. Dit maakt een uitgebreid en intelligent beheer en controle van passages uitermate veeleisend.

Elektronische sluitsystemen zijn de voorwaarde voor de complete beveiliging van elk gebouw. Het digitale sluit- en toegangscontrolesysteem 3060 van SimonsVoss maakt een uitgebreide regeling en controle mogelijk met actief deurmanagement – en combineert maximale veiligheid met de nodige reactiesnelheid.

 

SimonsVoss, uw expert voor digitale sluitsystemen met antipaniek-componenten

SimonsVoss-systemen bieden intelligente, digitale sluitcomponenten en de modernste software. Identificatiemedia met individuele toegangsrechten sluiten en openen deuren met een draadloos signaal. De digitale sluitelementen kunnen naar wens geprogrammeerd worden. Verbonden via een centraal regelbaar systeem kunnen deuren, poorten en slagbomen met een centraal commando voor hele segmenten worden geopend of gesloten. De antipaniekcilinder is speciaal ontwikkeld voor gebruik in besturingen van nooduitgangen en biedt daardoor meer comfort en een gelijkblijvende veiligheid.

 

Stap nu in de KEYLESS World en bescherm personen en gebouwen comfortabel en duurzaam met
kwaliteit Made in Germany!

Bel me alsjeblieft: