Brandskydd

Begreppet brandskydd omfattar alla förebyggande åtgärder i syfte att förhindra uppkomst och utbredning av bränder. Man talar i detta sammanhang om förebyggande brandskydd när det gäller att skydda människor och djur samt inleda åtgärder för att avvärja brand (brandsläckning).

Brandskydd gäller flera nivåer i det dagliga livet vilket innebär att det finns en mängd krav och föreskrifter att ta hänsyn till. Några exempel är olika byggregler, brandkårslagstiftning, förordningar och riktlinjer i respektive land.

 

Typer av brandskydd

I grunden består förebyggande brandskydd av tre områden: byggnadsmässigt brandskydd, organisatoriskt brandskydd och systemtekniskt brandskydd.

 

Byggnadsmässigt brandskydd

Det byggnadsmässiga brandskyddet gäller olika åtgärder som regleras av standarder, exempelvis byggnadsmaterial och komponenter. Även planering av utrymningsvägar eller släckningssystem i ett byggnadskomplex regleras genom det byggnadsmässiga brandskyddet. Dessutom kan det i vissa fall krävas brandskyddsintyg som ska kontrolleras av byggnadsinspektionen.

Delar man in det byggnadsmässiga brandskyddet kan det kategoriseras på följande sätt:

  • Branduppförande hos byggmaterial
  • Koncept för utrymningsvägar
  • Bekämpning av aktiva bränder med (automatiserade) släckningsanordningar
  • Enskilda komponenters beständighet mot brand och hetta

Vidare hör brandskyddsanordningar till det byggnadsmässiga brandskyddet. Dessa speciella åtgärder omfattar bland annat branddörrar, nyckeldepå eller nyckelsäkerhetsskåp för brandkåren, brandlarmsystem, brandlarmcentraler och brandskyddsväggar.

 

Systemtekniskt brandskydd

Till det systemtekniska brandskyddet räknas samtliga tekniska anordningar och system i syfte att optimera brandskyddet. Det systemtekniska brandskyddet kan delas upp i två områden:

Brandskydd för den tekniska byggnadsutrustningen:

Det omfattar skyddet av avancerade tekniska system mot bränder eller skador genom byggnadseller systemtekniska brandskyddsåtgärder. Hit räknas exempelvis brandskyddsspjäll, schakt eller rökbortledningssystem.

Brandskydd genom tekniska anordningar och system:

System som används i förebyggande syfte eller vid aktiv brandbekämpning faller under det tekniska brandskyddet. Det kan bland annat handla om akustiska/optiska larm, maskinella brandgasventilatorer, sprinklersystem eller brandvarnare.

Organisatoriskt brandskydd

Det organisatoriska brandskyddet omfattar alla organisatoriska åtgärder som ett företag vidtar. Hit räknas framtagning av räddnings-, larm- och utrymningsplaner, placering av (små) brandsläckare, brandskyddsutbildning av medarbetare och i förekommande fall utnämning av en brandskyddsansvarig.

 

Enskilda åtgärder i brandskyddet

Branddörrar

Branddörrar, eller brandskyddsdörrar som de även kallas, faller under brandskyddsisolering. Syftet med dessa dörrar är att skydda väggöppningar mot inträngande eld. Till brandskyddsisolering räknas även brandskyddsportar, brandskyddsspjäll och brandskyddsjalusier.

Framför allt i öppningar i brandskyddsväggar eller skiljeväggar i nyttjandeenheter. Enligt byggregler eller särskilda byggföreskrifter ska det även finnas branddörrar i korridorer som är längre än 30 meter.

Typer av branddörrar

Branddörrar kan delas in i olika kategorier. De olika brandbeständighetsklasserna kännetecknas med ett ”T”. Detta anger hur länge en branddörr måste stå emot innan eld tar sig igenom. Därefter ska branddörren fortfarande kunna öppnas.

Följande brandbeständighetsklasser finns som riktar sig efter byggnadens krav.

T30: ”brandhämmande dörrar

T60: ”mycket brandhämmande dörrar

T90: ”brandbeständiga dörrar”

Manövrering av branddörrar

Branddörrar måste ovillkorligen vara självstängande! Det är absolut förbjudet att ställa upp dörrarna med exempelvis kilar och är till och med straffbart i vissa länder. Branddörrar får endast hållas öppna via tillåtna uppställningssystem som i händelse av brand styrs via ett brandlarm och automatiskt kan stänga dörren.

Branddörrar behöver inte vara röktäta. Omvänt är en rökskyddsdörr inte nödvändigtvis en branddörr. Kraven på rökskyddsdörrar regleras i DIN 18095. Denna typ av dörr ska göra det möjligt att rädda människor utan andningsmask vid akut brand och även dessa måste vara självstängande.

 

Utrymnings- och räddningsvägar

Utrymningsvägar är vägar som människor använder för att lämna byggnader och anläggningar i en farlig situation så att de kan sätta sig i säkerhet. Det gäller trappor, korridorer och dörrar ut i det fria.

Räddningsvägar är vägar som räddnings- och brandkårspersonal använder för att ta sig in i en byggnad. Dessa vägar används främst till att rädda och föra ut skadade och för brandbekämpning och släckningsarbeten.

I vanliga byggregler faller dessa båda under begreppet ”räddningsväg” men i särskilda byggregler behandlas de separat.

 

Krav på en räddningsväg

Kraven på räddningsvägar är tydligt reglerade i byggreglerna. I varje nyttjandeenhet med uppehållsrum måste det exempelvis finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar som leder till en säker plats i det fria. Det innebär att om en väg inte kan användas så finns det ytterligare en möjlighet att komma ut. Räddningsvägar inom ett våningsplan kan dock gå via samma nödvändiga korridor. I byggnadskomplex med flera våningar måste man se till att en räddningsväg går att nå via trappan. Den andra räddningsvägen kan användas genom brandkårens räddningsutrustning.

I princip ska följande krav uppfyllas:

  • Dörrar inom en utrymningsväg måste gå att öppna på mindre än en sekund med en handrörelse och utan att använda nyckel.
  • Nödutgångsdörrar ska öppnas utåt. Bildtext: ”Branddörr” Stockfoto-ID: redan köpt
  • Räddnings- och utrymningsvägar ska kunna användas utan problem och får inte vara spärrade

Tekniska krav på räddningsvägar

Utöver ovannämnda kriterier måste man vidare se till att använda dörrar med motsvarande utrustning vid planering av räddningsvägar. Hit hör bland annat panikdörrslås med horisontell manöverstång som kan användas i en nödsituation. Dessutom rekommenderas ett utrymningsvägsystem med nödutgångsdörrar som har integrerade paniklås för att följa den säkerhetsstandard som krävs.

Ökad säkerhet: Räddningsvägar med digitalt tillträdessystem

Som beskrivits ovan gäller höga krav när det gäller säker tillgång till räddningsvägar. Dels måste personer i en byggnad lätt kunna lämna den i en farlig situation. Dels behöver brandkåren obehindrat tillträde till alla dörrar för att kunna ta sig fram till platsen för faran

Ett vanligt (mekaniskt) låssystem är inte längre tillräckligt för att uppfylla dessa krav. Lösning: Ett intelligent digitalt låssystem. Förslagsvis från en specialist och pionjär inom digital låsteknik – från SimonsVoss!

 

Fördelar med ett digitalt låssystem

Med digitala låssystem från SimonsVoss säkerställer du inte bara optimalt skydd av byggnaden mot tillträde från obehöriga. De intelligenta låssystemen harmonierar perfekt med komponenter i räddningsvägar. Den särskilt framtagna antipanikcylindern har utvecklats särskilt för användning i antipaniklås, till exempel i utrymnings- och räddningsvägar.

Som tidigare beskrivits använder paniklås särskilda mekanismer så att personer och utryckningsstyrkor kan passera i en nödsituation. Om panik inte råder sker låsning och upplåsning Bildtext: ”Utrymningsväg – räddningsväg” Stockfoto-ID: redan köpt genom panikcylindern som är friroterande på båda sidor. Med ett behörigt tillträdesmedium (transponder eller SmartCard) kan man enkelt och beröringsfritt låsa och låsa upp. Så snart en farlig situation uppstår öppnar det digitala onlinelåssystemet sekundsnabbt alla dörrar så att de kan passeras utan tillträdesmedium.

Även digitala låssystem i offlineversion ger brandkårspersonal obehindrat tillträde till samtliga utrymmen i byggnaden. I detta fall kan man förvara en särskild brandkårstransponder på en känd plats i byggnaden (normalt i närheten av brandlarmsystem eller brandlarmcentraler). Alternativ kan transpondern förvaras i en brandkårsnyckeldepå utomhus. I händelse av brand kan brandkårspersonalen hämta transpondern och öppna alla dörrar för att nå fram till brandhärden.

Effektivt brandskydd och säkra flyktvägar med digitala låssystem

Tack vare digitala tillträdessystem från SimonsVoss är du rustad på bästa sätt i händelse av fara. Specialisten och pionjären inom digitala låssystem är din kontakt när det handlar om byggnadssäkerhet. SimonsVoss-system är särskild framtagna för att säkerställa utrymningsvägar, utrusta brandskyddsdörrar och skydda människor. Det ständiga skyddet av personer och snabb åtkomst till en möjlig brandhärd höjer säkerhetsnivån i byggnaden många gånger om.

Dessutom drar ägare av SimonsVoss-system nytta av bekväma och individuella tillträdesbehörigheter, okomplicerad och kostnadseffektiv hantering vid förlust av identifikationsmedier, larm vid obehörigt tillträde eller manipulationsförsök samt möjlig anslutning till tidsregistreringssystem som tillval.

 

Ta steget in i en KEYLESS World och skydda personer och byggnader bekvämt och varaktigt med
kvalitet Made in Germany!

Snälla ring mig: