Brandsikring

Begrebet brandsikring omfatter alle foranstaltninger til forebyggelse, opståen og udbredelse af brande. I samme forbindelse tales ofte også om "forebyggende brandsikring" eller "brandsikring", når det drejer sig om at beskytte mennesker og dyr og implementere foranstaltninger til beskyttelse imod brand (brandslukning).

Brandsikring vedrører flere niveauer i dagligdagen, hvilket medfører mange krav og forskrifter. Et eksempel er forskellige bygningsreglementer, love om brandsikring, forordninger og retningslinjer i Tyskland.

 

Typer af brandsikring

Forebyggende brandsikring består altid af tre områder: byggeteknisk brandsikring, organisatorisk brandsikring og anlægsteknisk brandsikring.

 

Byggeteknik brandsikring

Den byggetekniske brandsikring vedrører vidt forskellige foranstaltninger som eksempelvis materialer og komponenter, der er reguleret af DIN-forskrifter. Men også flugtvejsplanlægning eller slukningsanlæg i et bygningskompleks reguleres af den byggetekniske brandsikring. Derudover kan der i Tyskland kræves såkaldte brandsikringsattester, der skal indleveres og kontrolleres af byggeteknisk afdeling.

Hvis den byggetekniske brandsikring opdeles, kan de enkelte områder kategoriseres på følgende måde:

  • Brandadfærd for materialer og komponenter
  • Flugtvejskoncepter
  • Bekæmpelse af aktive brande ved hjælp af (automatiserede) slukningsanlæg
  • Enkelte komponenters brandmodstandsevne og varmemodstandsevne

Brandsikringsanordninger omfatter fortsat systemer til beskyttelse imod brand. Disse særlige foranstaltninger omfatter bl.a. branddøre, brandmandsnøgledepoter, brandmandsnøgleskabe, brandalarmer, brandalarmcentraler og brandmure.

 

Anlægsteknisk brandsikring

Anlægsteknisk brandsikring omfatter alt teknisk udstyr og samtlige anlæg til optimering af selve brandsikringen. Den anlægstekniske brandsikring kan deles op i to områder:

Brandsikring af teknisk bygningsudstyr:

Vedrører beskyttelse af tekniske anlæg af høj kvalitet imod brand eller skader ved hjælp af byggetekniske og anlægstekniske brandsikringsforanstaltninger. Det omfatter f.eks. brandsikringsspjæld, skakter eller røgudsugningssystemer.

Brandsikring ved hjælp af teknisk udstyr og anlæg:

Anlæg, hvis foranstaltninger tjener til prævention eller til aktiv brandbekæmpelse, hører under teknisk brandsikringsudstyr. Det kan bl.a. være akustiske/optiske alarmer, maskinel fjernelse af røg, sprinkleranlæg eller branddetektorer.

Organisatorisk brandsikring

Alle organisatoriske foranstaltninger, der træffes af en virksomhed, påhviler organisatorisk brandsikring. Det omfatter planlægning af rednings-, alarm- og flugtplaner, organisering af (små) brandslukkere, information af medarbejdere om brandsikring og eventuelt at udpege en ansvarlig for brandsikring.

 

Brandsikringens enkelte foranstaltninger

Branddøre

Det almene begreb "branddør" er i fagsproget en brandspærre. Hovedopgaven består i, at forhindre ild i at trænge igennem åbninger i vægge. Foruden branddøre omfatter det også brandporte, brandspjæld og brandskodder.

Der kræves især branddøre i åbninger i brandmure eller skillevægge til brugsenheder. I de tyske delstaters byggelove eller i særlige byggeforskrifter er det ligeledes fastlagt, at branddøre er nødvendige ved gange på over 30 m.

Typer af branddøre

Branddøre kan deles op i forskellige kategorier. De enkelte brandmodstandsklasser er kendetegnet med et "T". Det angiver den tid, som branddøren skal kunne holde, inden branden trænger igennem. Selv derefter skal branddøren stadig kunne åbnes.

Der er følgende brandbeskyttelsesklasser, der retter sig efter bygningens krav:

T30: "Brandhæmmende døre"

T60: "Stærkt brandhæmmende døre"

T90: "Brandbestandige døre"

Betjening af branddøre

Branddøre skal absolut være selvlåsende! Det er strengt forbudt og i Tyskland sågar strafbart at holde dem åbne med hjælpemidler (f.eks. kiler). Branddøre må kun holdes åbne via godkendte stopanordninger, der i tilfælde af brand kan styres og lukkes automatisk via en brandalarm.

Branddøre skal ikke absolut være røgtætte. Omvendt er en røgdør ikke nødvendigvis en branddør. Krav til røgdøre er reguleret i DIN 18095. Denne form for dør skal gøre det muligt i akut brandtilfælde at redde mennesker uden åndedrætsværn og skal ligeledes altid være selvlåsende.

 

Flugt- og redningsveje

Ved flugtveje er der tale om veje, som skal bringe mennesker i sikkerhed ved en faresituation i bygninger og anlæg. Det vedrører trapper, gange og udgange til det fri.

Redningsveje giver især adgang for redningsmandskab og udrykningsstyrker som f.eks. brandfolk. Disse veje tjener først og fremmest til redning og bjærgning af tilskadekomne personer og til bekæmpelse af brande for at sikre slukningsarbejdet.

I det normale bygningsreglement sammenfattes begge begreber under "redningsvej", i det særlige bygningsreglement behandles dette dog separat

 

Krav til redningsveje

Kravene til redningsveje er reguleret tydeligt i bygningsreglementet. Der skal således være to flugtveje, der er uafhængige af hinanden, for hver brugsenhed med opholdsrum, der fører til et sikkert sted i det fri. Det betyder, at den anden vej kan anvendes som flugtvej, hvis den første vej er utilgængelig. Redningsveje i en etage kan dog føre over den samme nødvendige gang. Ved bygningskomplekser med flere etager skal der tages højde for, at en redningsvej kan nås via trappen. Den anden redningsvej kan anvendes via brandvæsnets redningsudstyr.

Følgende krav skal altid opfyldes:

  • Døre inden for flugtvejen skal kunne åbnes inden for et sekund ved hjælp af en håndbevægelse uden brug af nøgle
  • Flugtdøre skal åbne udad
  • Rednings- og flugtveje skal kunne passeres gnidningsfrit og må ikke være blokeret

Tekniske krav til redningsveje

Foruden ovennævnte kriterier skal der ved planlægning af redningsveje fortsat tages højde for at anvende døre med passende udstyr. Det omfatter bl.a. panikdørlåse med horisontal aktiveringsstang, der kan betjenes i en nødsituation. Derudover anbefales et flugtvejssystem bestående af flugtdøre med integrerede paniklåse for at leve op til de krævede sikkerhedsstandarder.

Mere sikkerhed: Redningsveje med digitalt adgangssystem

Som beskrevet ovenfor er kravene høje, når det drejer sig om sikker adgang til redningsveje. For det første skal personer nemt kunne forlade bygningen i tilfælde af farer. For det andet skal brandvæsnet have uhindret adgang til alle døre for uden problemer at kunne trænge frem til brændpunktet.

Et traditionelt (mekanisk) låsesystem er ikke længere nok for at leve op til disse krav. Løsningen: Et intelligent, digitalt låsesystem. Helst fra eksperten og pioneren inden for digital låseteknik – fra SimonsVoss!

 

Fordele ved et digitalt låsesystem

Takket være digitale låsesystemer fra SimonsVoss garanteres ikke kun optimal sikring af bygningen imod uautoriseret adgang. De intelligente låseanlæg harmonerer perfekt med komponenterne til redningsveje. Selvudviklede antipanikcylindre er udviklet specielt til anvendelse i antipaniklåse, der blandt andet kan anvendes i flugt- og redningsveje.

Som allerede beskrevet før, anvender paniklåse specielle mekanismer, så personer og udrykningsstyrker kan passere i nødsituationer. Er der ikke tale om en nødsituation, aktiveres og deaktiveres låsen ved hjælp af den fritdrejende panikcylinder på begge sider. Låsen åbner og lukker nemt og berøringsfrit ved hjælp af et berettiget adgangsmedium (transponder eller SmartCard). Så snart der opstår en faresituation, åbner det digitale online-låsesystem lynhurtigt alle døre, så de kan passeres uden adgangsmedium.

Men også digitale adgangssystemer som offlineversion gør det muligt for brandfolkene at få uhindret adgang til samtlige bygningsområder. I dette tilfælde gemmes en speciel transponder til brandvæsnet et kendt sted i bygningen (normalt i nærheden af brandalarmer eller brandalarmcentraler). Alternativt kan transponderen også placeres i et brandmandsnøgledepot udendørs. I tilfælde af brand henter brandfolkene transponderen og kan dermed åbne alle døre for at trænge frem til brændpunktet.

Effektiv brandsikring og sikre flugtveje takket være digitale låsesystemer

Bliv rustet bedst muligt til nødsituationer med digitale adgangssystemer fra SimonsVoss. Eksperten og pioneren inden for digitale låsesystemer er din kontaktpartner, når det handler om bygningssikkerhed. SimonsVoss-systemer er især udviklet til at garantere flugtveje, udstyre branddøre og sikre personer. Den konstante beskyttelse af personer samt den hurtigst mulige adgang til mulige brændpunkter øger bygningens sikkerhedsniveau mange gange.

Derudover nyder ejere af SimonsVoss-systemer godt af komfortable og individuelle adgangsrettigheder, ukompliceret og billig håndtering ved tab af identifikationsmedier, alarm ved uautoriseret adgang eller manipulationsforsøg samt eventuel sammenkobling med tidsregistreringssystemer.

 

Træd ind i en KEYLESS WORLD, og beskyt personer og bygninger komfortabelt og bæredygtigt
med kvalitet Made in Germany!

Vær sød at ringe til mig: