Brandbeveiliging

De term brandbeveiliging omvat alle maatregelen, ter voorkoming, het ontstaan en de verspreiding van branden. Vaak wordt in dezelfde context ook van "preventieve brandbeveiliging“ of „brandpreventie“ gesproken, wanneer het erom gaat mensen en dieren te beschermen en maatregelen te nemen voor de bescherming tegen brand (brandbestrijding).

Brandbeveiliging betreft meerdere niveaus van het dagelijks leven, met tal van eisen en voorschriften tot gevolg. Een voorbeeld hiervan zijn verschillende bouwverordeningen, brandweervoorschriften, verordeningen en richtlijnen.

 

Soorten brandbeveiliging

In principe bestaat de preventieve brandbeveiliging uit drie sectoren: de bouwtechnische brandbeveiliging, de organisatorische brandbeveiliging en de installatietechnische brandbeveiliging.

 

Bouwtechnische brandbeveiliging

De bouwtechnische brandbeveiliging betreft de meest uiteenlopende maatregelen, zoals bijv. bouwmaterialen en componenten die door DIN-voorschriften geregeld zijn. Maar ook de planning van vluchtroutes of blusinstallaties in een gebouwencomplex worden door de bouwtechnische brandbeveiliging geregeld. Bovendien kunnen in Duitsland zogenaamde brandwerende keurmerken worden aangevraagd, die bij de bouwinspectie moeten worden ingediend en gecontroleerd.

Wie een indeling maakt van de bouwtechnische brandbeveiliging kan de afzonderlijke categorieën als volgt rubriceren:

  • brandgedrag van bouwmaterialen en -materialen
  • vluchtwegconcepten
  • bestrijding van branden door middel van (geautomatiseerde) blusinstallaties
  • brandweerstand en hitteweerstand van afzonderlijke componenten
Brandbeveiliging

Tot de brandbeveiligingsinrichtingen behoren nog steeds beschermende voorzieningen tegen brand. Deze speciale maatregelen omvatten o.a. branddeuren, brandweersleuteldepots, brandweersleutelkluizen, brandmeldinstallaties, brandmeldcentrales en brandwerende wanden.

 

Brandbeveiliging

Installatietechnische brandbeveiliging

Tot de installatietechnische brandbeveiliging behoren alle technische inrichtingen en installaties voor de optimalisatie van de brandbeveiliging zelf. De installatietechnische brandbeveiliging kan op zijn beurt worden onderverdeeld in twee categorieën:

brandbeveiliging van de technische uitrusting van het gebouw:

Betreft de bescherming van hoogwaardige technische installaties tegen brand of schade door middel van bouwtechnische en installatietechnische brandbeveiligingsmaatregelen. Daartoe behoren bijv. brandbeveiligingskleppen, schachten of rookaanzuigsystemen.

brandbeveiliging door middel van technische voorzieningen en installaties:

Installaties die maatregelen voor de preventie of voor actieve brandbestrijding dienen, vallen onder de technische brandbeveiligingsinrichting. Dit kunnen o.a. akoestische/optische alarmen, machinale rookafvoer, sprinklerinstallaties of branddetectoren zijn.

Organisatorische brandbeveiliging

Alle door een onderneming genomen organisatorische maatregelen vallen onder de organisatorische brandbeveiliging. Hieronder vallen de planning van reddings-, alarm- en vluchtplannen, het organiseren van (kleine) brandblussers, informeren van medewerkers over brandveiligheid en eventueel het benoemen van een brandbeveiligingsfunctionaris.

 

Afzonderlijke maatregelen van de brandbeveiliging

Brandbeveiligingsdeuren

Wat we in de volksmond een "branddeur" noemen, heet in vaktaal een weerstand tegen branddoorslag. De hoofdtaak is het beschermen van openingen in muren tegen het doordringen van vuur. Naast branddeuren of brandwerende deuren vallen ook brandwerende poorten, kleppen of rolluiken hieronder.

In het bijzonder in openingen van brandmuren of scheidingswanden van gebruikseenheden zijn branddeuren vereist. In de bouwverordening of in speciale bouwvoorschriften wordt eveneens de noodzaak voor branddeuren bij gangen vanaf 30 m lengte vastgelegd.

Soorten branddeuren

Brandwerende deuren kunnen in verschillende categorieën worden ingedeeld. De afzonderlijke brandweerstandsklassen worden met een "T“ gekenmerkt. Dit geeft de tijd aan die de branddeur moet kunnen weerstaan voordat de brand doordringt. Zelfs daarna moet de branddeur nog geopend kunnen worden.

De volgende brandveiligheidsklassen richten zich naar de eisen van het gebouw:

T30: "brandwerende deuren

T60: "uiterst brandvertragende deuren“

T90: "brandbestendige deuren“

Bedieningen van branddeuren

Brandwerende deuren moeten absoluut zelfsluitend zijn! Openhouden met hulpmiddelen (bijv. wiggen) is ten strengste verboden en zelfs strafbaar. Brandwerende deuren mogen alleen via toegelaten openhouders worden opengehouden, die in geval van brand via een brandmelder kunnen worden aangestuurd en automatisch worden gesloten.

Branddeuren hoeven niet noodzakelijk rookdicht te zijn. Omgekeerd is een rookwerende deur niet noodzakelijk een branddeur. Eisen aan rookwerende deuren worden geregeld in DIN 18095. Dit type deur moet bij acute brand het redden van mensen zonder adembeschermingsmaskers mogelijk maken en moet ook altijd zelfsluitend zijn.

 

Vlucht- en reddingsroutes

Vluchtwegen zijn wegen waarmee mensen in een gevaarlijke situatie gebouwen en installaties kunnen verlaten om zich in veiligheid te brengen. Dit betreft trappen, gangen en wegen naar buiten.

Reddingsroutes zijn toegangen voor reddingswerkers en hulpdiensten zoals bijv. de brandweer. Deze routes dienen hoofdzakelijk voor het redden en bergen van gewonden en voor het bestrijden van branden om bluswerkzaamheden te garanderen.

In het normale bouwreglement worden de twee begrippen samengevat onder "reddingsroute“, maar in het bijzondere bouwrecht wordt dit afzonderlijk behandeld.

 

Eisen aan de reddingsroute

In het modelbouwreglement worden de eisen aan reddingsroutes duidelijk geregeld. Zo moeten voor elke gebruikseenheid met verblijfsruimten twee van elkaar onafhankelijke vluchtwegen bestaan, die naar een veilige plaats buiten leiden. Dit betekent dat bij uitval van een route de tweede als uitwijkmogelijkheid kan worden gebruikt. Reddingsroutes op een bepaalde verdieping kunnen echter over dezelfde noodzakelijke gang lopen. Bij gebouwen met meerdere verdiepingen moet erop worden gelet dat een reddingsroute via de trap te bereiken is. De andere reddingsroute kan via reddingstoestellen van de brandweer worden gebruikt.

In principe moet aan de volgende eisen worden voldaan:

  • deuren binnen de vluchtroute moeten binnen één seconde met een handbeweging zonder gebruik van een sleutel te openen zijn.
  • Nooduitgangen moeten naar buiten toe opengaan
  • Reddings- en vluchtroutes moeten probleemloos passeerbaar en niet versperd zijn

Technische eisen voor reddingsroutes

Naast de bovengenoemde criteria moet er bij de planning van reddingsroutes verder op gelet worden dat deuren met de juiste uitrusting worden gebruikt. Hiertoe behoren o.a. panieksloten met horizontale bedieningsstang, die in een noodsituatie geactiveerd kunnen worden. Bovendien is een vluchtwegsysteem uit nooduitgangen met geïntegreerde panieksloten aan te bevelen om aan de vereiste veiligheidsnormen te voldoen.

Hogere veiligheid: reddingsroutes met digitaal toegangssysteem

Zoals hierboven beschreven, gelden er hoge eisen voor de veilige toegang tot reddingsroutes. Ten eerste moeten personen het gebouw bij gevaar gemakkelijk kunnen verlaten. Anderzijds heeft de brandweer ongehinderde toegang tot alle deuren nodig om ongehinderd tot de bron van gevaar te kunnen doordringen.

Om aan deze eisen te kunnen voldoen, is een conventioneel (mechanisch) sluitsysteem niet meer voldoende. De oplossing: een intelligent digitaal sluitsysteem. Het beste van de expert en pionier op het gebied van digitale sluittechniek – van SimonsVoss!

 

Reddingsroute – digitaal toegangssysteem

Voordelen van een digitaal sluitsysteem

Door digitale sluitsystemen van SimonsVoss garandeert u niet alleen de optimale beveiliging van uw gebouw tegen toegang door onbevoegden. De intelligente sluitsystemen passen perfect bij de componenten van reddingsroutes. Speciaal ontwikkelde antipaniekcilinders zijn bedoeld voor het gebruik in antipanieksloten, die onder andere in vlucht- en reddingsroutes worden toegepast.

Zoals eerder beschreven, maken panieksloten gebruik van speciale mechanismen, zodat personen en hulpdiensten in noodgevallen kunnen passeren. Wanneer er geen paniekgeval is, vergrendelt of Beeldtag: „Vluchtroute – reddingsroute“ Stock-fotografie ID: reeds aangeschaft ontgrendelt het slot zich door de tweezijdig vrij draaiende paniekcilinder. Met een bevoegd toegangsmedium (transponder of SmartCard) opent of sluit het slot comfortabel en zonder aanraking. Zodra er een gevaarlijke situatie ontstaat, opent het digitale onlinesluitsysteem binnen enkele seconden alle deuren, zodat ze zonder toegangsmedium te passeren zijn.

Maar ook digitale toegangssystemen als offline versie bieden de brandweerlieden ongehinderde toegang tot alle zones van het gebouw. In dit geval wordt een speciale transponder voor de brandweer bewaard op een bekende plaats in het gebouw (gewoonlijk in de buurt van brandmeldsystemen of brandmeldcentrales). Als alternatief kan de transponder ook in een speciaal depot voor brandweersleutels buiten worden bewaard. In geval van brand nemen de hulpdiensten van de brandweer de transponder weg en kunnen zo alle deuren openen om door te dringen naar de brandhaard.

Effectieve brandbeveiliging en veilige vluchtroutes door digitale sluitsystemen

Dankzij de digitale toegangssystemen van SimonsVoss bent u bij gevaar optimaal uitgerust. De expert en pionier van digitale sluitsystemen is uw aanspreekpunt voor de beveiliging van gebouwen. SimonsVoss-systemen zijn speciaal ontwikkeld om vluchtroutes te waarborgen, branddeuren uit te rusten en de veiligheid van personen zeker te stellen. De continue bescherming van personen en de snelst mogelijke toegang tot mogelijke brandhaarden verhoogt het veiligheidsniveau van uw gebouw enorm.

Bovendien profiteren bezitters van SimonsVoss-systemen van comfortabele en individuele toegangsrechten, ongecompliceerd en voordelig gebruik bij verlies van identificatiemedia, alarm bij onbevoegde toegang of manipulatiepogingen en optionele koppeling met tijdregistratiesystemen.

 

Stap nu in de KEYLESS World en bescherm personen en gebouwen comfortabel en duurzaam met
kwaliteit Made in Germany!

Bel me alsjeblieft: