Nödutgångsstyrning blir digital

Man vill inte ens tänka tanken att en nödutgång inte skulle fungera i en nödsituation där snabb evakuering av en byggnad är nödvändig. För en nödutgång som är godkänd med provningscertifikat har tekniskt sett alla åtgärder vidtagits för att undvika en sådan situation. Med en modern, digital nödutgångsstyrning kan funktioner och hantering av sådana dörrar byggas ut ytterligare och optimeras jämfört med rent mekanisk nödutgångsstyrning.

 

Utmaning för nödutgångsstyrning

Nödutgångar är grundläggande beståndsdelar i byggnadsinfrastrukturen i förvaltningsbyggnader, biografer, konsertsalar, sjukhus, hotell och skolor. Antalet nödutgångar och deras placering är tydligt fastställda. I händelse av fara kan de tack vare sin tekniska utrustning användas för att utan hinder snabbt evakuera personer från byggnaden.

Nödutgångar öppnas allt i räddningsriktning och det måste alltid vara möjligt för vem som helst att öppna dem inifrån. Samtidigt får de naturligtvis inte skapa någon svag punkt utifrån betraktat som skulle kunna göra det enkelt att tränga in i byggnaden. I denna förmenta motsättning hos funktionaliteten ligger den tekniska utmaningen vid planering och användning av nödutgångar.

 

Mekanisk styrning av nödutgångar har begränsningar

De nya systemen inom digital låsteknik och tillträdeskontroll, exempelvis System 3060 från SimonsVoss, erbjuder några väsentliga fördelar jämfört med mekanisk styrning av nödutgångar, vilket har bidragit till att de används i allt större utsträckning. Varje nödutgång och varje låsnings- och upplåsningspunkt kan registreras centralt och vid behov styras intelligent. Ingen behöver springa genom byggnaden till dessa punkter, utan digital styrning av nödutgångar sker så att säga beröringsfritt. Själva dörrelementen och motsvarande datorverktyg i det digitala programmet visar omedelbart status för de olika nödutgångarna (öppen, stängd, låst). Tack vare sådan DoorMonitoring kan ansvariga i byggnaden reagera sekundsnabbt och med ett klick i programmet centralt aktivera samtliga nödutgångar samtidigt. Det skulle inte vara möjligt med mekanisk styrning av nödutgångar eftersom varje mekaniskt säkrad dörr måste öppnas manuellt av en (flyende) person.

 

Bättre säkerhet och komfort med digital styrning av nödutgångar

Zutrittskontrolle_digitales_Schliesssystem_3D

Den andra avsevärda fördelen med digital styrning av nödutgångar är dokumentationen. För varje nödutgång i byggnaden registreras exakt om och när dörren öppnades och om det skedde inifrån eller utifrån. Störningar kan upptäckas i tid och inte först i en farlig situation, där en dörr kanske inte fungerar felfritt. De låsmedier som är programmerade i det digitala låssystemet (transpondrar eller kort) registrerar även vem som har försökt öppna dörren.

I vissa fall och vid underhållsarbeten kanske man vill eller måste öppna en enskild nödutgång. I en digital styrning av nödutgångar kan man till skillnad från i ett mekaniskt system bekvämt upprätta tidszoner då behöriga personer kan utföra sina arbeten. Den digitala styrningen registrerar på förhand och i efterhand om nödutgångarnas korrekta status återställs. I ett helt mekaniskt system måste detta kontrolleras manuellt av en Facility Manager eller motsvarande.

 

Enkel integration av digital styrning av nödutgångar

Om en byggnad byggs till och det finns nödutgångar även i tillbyggnaden är det inget problem att ansluta även dem till den digitala styrningen. Den ytterligare administrationsinsatsen för detta är i princip lika med noll. En ytterligare fördel jämfört med mekanisk styrning är att digitala system med jämförelsevis liten arbetsinsats kan kopplas samman med befintliga inbrotts- och brandlarmsystem. Dessa funktioner kan integreras i den centrala administrationen med motsvarande programkomponenter och underlättar därmed styrningen av alla processer som är relevanta för säkerheten i byggnaden.