Huvudnyckel – en säkerhetsrisk?

Personer med huvudnyckel har ett särskilt ansvar. De befinner sig högst upp i hierarkin i ett mekaniskt tillträdeskontrollsystem och kan när som helst låsa upp och låsa alla dörrar i en byggnad. Läget blir besvärligt om en huvudnyckel tappas bort eller blir stulen. Särskilt i branscher där säkerheten är viktig kan det bli en katastrof med oöverskådliga följder. För att huvudnyckeln inte ska bli en säkerhetsrisk rekommenderas en övergång till digital låsteknik i god tid.

Begreppsförklaring – vad är en huvudnyckel?

Huvudnyckel används i dagligt tal i stället för generalhuvudnyckel. Huvudnyckeln står över flera huvudgruppnycklar. Ett huvudgrupplåssystem med en huvudgruppnyckel används när bara ett fåtal nyckelägare ska ha tillträde till utrymmen i en bestämd byggnadsenhet. Det kan vara ett enfamiljshus eller en avdelning på ett större företag. Principen lyder: Varje dörr går att låsa med en egen nyckel. Ingen av nycklarna går att använda med någon annan dörr. Endast med huvudgruppnyckeln kan man låsa alla dörrar i enheten. Ett huvudgrupplåssystem används framför allt i enfamiljshus samt mindre kontor- och affärslokaler.

 

Huvudnyckeln i ett huvudnyckelsystem

Huvudnyckellåssystemet är en kombination av flera huvudnyckelsystem. De används för olika funktionsområden (till exempel avdelningar) i en byggnad. Huvudnyckeln utgör pyramidens spets. Det är bara den som kan användas för obegränsat tillträde till alla utrymmen i byggnaden. De huvudgruppnycklar som är underordnade huvudnyckeln medger enbart tillträde till bestämda funktionsområden (lager, produktion, kontor). Dessa funktionsområden säkerhetstekniskt delas in i individuella segment med hjälp av ytterligare en nivå av gruppnycklar.

Huvudnyckellåssystem används framför allt i industriföretag, stora bostadshus samt affärs- och kontorslokaler.

In großen Wohnanlagen besitzt die Hausverwaltung oder der Facility Manager häufig einen Generalschlüssel

Teknik i en huvudnyckel

I motsats till sin framträdande hierarkiska betydelse överst i ett huvudnyckellåssystem är huvudnyckelns inneboende teknik jämförelsevis enkel. Det är nödvändigt av systemrelaterade orsaker. En huvudnyckel har det minsta antalet längsgående spår och nedfräsningar. Den breda mekaniska formen gör det möjligt att öppna alla dörrar i byggnaden eftersom huvudnyckeln passar låssystemets samtliga låscylindrar. Ofta låter bostadsförvaltningen tillhandahålla huvudnycklar till Facility Managers eller säkerhetspersonal.

Kopior av huvudnycklar skapar osäkerhet

Det kan bli kritiskt. En huvudnyckel är i princip en skyddad nyckel. Efterbeställning av en huvudnyckel till ett huvudnyckellåssystem är normalt endast möjlig med ett tillhörande säkerhetskort (kodkort). Säkerhetskortets nummer är i regel graverat på varje huvudnyckel. Utan detta bevis är det inte möjligt att skapa en ny huvudnyckel. Kopieringsskyddet är i vissa fall kopplat till särskilda patentlöptider. När det har gått ut är det mycket enklare att kopiera nycklar (se avsnittet om gamla system). På så sätt uppstår de beryktade ”svarta nycklarna” –

huvudnycklar som ingen känner till och vars härkomst är okänd men som fortfarande kan användas.

Ännu värre: Huvudnyckeln är borta…

En huvudnyckel är egentligen alltid i bruk, oberoende av byggnadstyp. Personer som har en huvudnyckel (till exempel chefer, företagsägare, Facility Manager eller säkerhetspersonal) har den av praktiska skäl alltid till hands för att få direkt tillgång till alla utrymmen i byggnaden. Om huvudnyckeln allt följer med föreligger naturligtvis en större risk att tappa bort den och därmed en risk för säkerheten! Om en huvudnyckel förkommer måste samtliga låscylindrar omedelbart bytas ut. Innerdörrar, ytterdörrar, hissar, garage, portar. Det blir ett ofantligt arbete, en tid utan ordentlig säkerhet i byggnaden och naturligtvis enorma kostnader.

Risker med gamla system och huvudnycklar

Många företag har haft sina mekaniska låssystem i decennier. Även om cylindrarna fortfarande fungerar finns det några frågetecken när det gäller säkerheten. Äldre låssystem med huvudnyckel kan eventuellt utgöra en säkerhetsrisk som användarna ofta inte är medvetna om vidden av och som underlättar för skumma figurer att ägna sig åt tvivelaktiga affärer. Patent på cylindrar och nycklar gäller exempelvis bara under bestämda tidsperioder. Därefter kan huvudnycklar för sådana system kopieras lagligt överallt utan att man behöver uppvisa något säkerhetskort. Särskilt problematiskt blir det om det handlar om en huvudnyckel som har överordnad funktion. Under en användningstid på 20 år eller mer tappas alltid nycklar bort – även huvudnycklar – som aldrig dyker upp igen och därmed utgör en stor säkerhetsrisk. Huvudnycklar, huvudgruppnycklar och låscylindrar i system från exempelvis 80- och 90-talet uppvisar visst slitage på grund av kraftig belastning vilket också kan inverka negativt på säkerheten.

När organisationsstrukturen på ett företag ändras är det ofta bara möjligt att anpassa äldre låssystem med huvudnyckel till viss del. Efter så lång tid kanske det inte ens är möjligt att bygga ut systemet. Det vore en god idé att byta ut låssystemet med huvudnyckel mot digital låsteknik. Beroende på aktuell verksamhet som kanske även har ett avsevärt större säkerhetsbehov än tidigare kanske detta byte till och med är tvingande. Det kan vara bra att prata med försäkringsbolaget så att det inte uppstår problem i händelse av skada.

Lösning: Transponder i stället för huvudnyckel

Den som vill undvika problem, spara pengar och njuta av högre komfort satsar på ett toppmodernt digitalt låssystem från SimonsVoss. Digitala låssystem erbjuder många fördelar. En är den ökade säkerheten.

Mekaniska nycklar, såsom en huvudnyckel, byts ut mot moderna tillträdesmedier, t.ex. transpondrar. När ett tillträdesmedium kommer bort kan det hanteras inom några minuter. Transpondern spärras på nolltid så att säkerheten i byggnaden omedelbart återställs. Långa väntetider och höga kostnader vid förlust av en mekanisk huvudnyckel hör också till det förgångna, eftersom systemet mycket snabbt kan programmeras om. Digitala låssystem från SimonsVoss erbjuder högre säkerhet och bekvämlighet. Dessutom är de kostnadseffektivare än den klassiska, mekaniska huvudnyckeln.

Digitale Schließanlage statt Generalschlüssel