Utbildning kommer att 
vara skyddad. 

Hundratals elever, studenter och lärare rör sig dagligen skol-, universitets- och utbildningslokaler. Det kan därför vara svårt att överblicka vem som egentligen har rätt att vistas i olika lokaler på olika platser. Att garantera säkerheten här är en stor utmaning som kräver ett intelligent system.

En annan viktig faktor är ofta den historiska byggsubstansen. Ombyggnader eller efterinstallationer med vanliga lås är ofta förenat med höga kostnader. Ett digitalt låssystem kan underlätta mycket i detta fall.


Helhetslösningen: System 3060
 

bildungswesen-universitaet-vorlesung

Kraven:

 • Inrättningar som universitet består ofta av olika byggnader
 • Ständigt växlande bokningsscheman för de olika utrymmena
 • Temporär åtkomst till områden som data- och labbarbetsplatser

 

Som vi ser är pågår en mycket dynamisk verksamhet i utbildningsvärlden och det är mycket att ta hänsyn till och mycket som också snabbt kan förändras. Då är det bra att kunna reagera snabbt och flexibelt.

Vid sidan av den rumsliga aspekten tillkommer även den tidsmässiga: Genom att lokalbokningen ser olika ut behöver olika personer tillträdesbehörighet vid olika tider. Med ett vanligt låssystem är dessa krav knappas möjliga att hantera.

Lösning:

System 3060 uppfyller alla krav som utbildningsinstitutioner ställer på ett modernt låssystem:

 • Tillträdeskontroll med samtidig, automatiserad dokumentation
 • Bättre hygien tack vare beröringsfri teknik
 • Kvalitetssäkring genom automatisk loggning och automatiska processer
 • Aktiv säkerhet genom avbildning av känsliga områden (till exempel forskningsinrättningar, historiska inventarier)
 • Passiv säkerhet genom att försvåra stöld och missbruk
 • Låga kostnader tack vare hållbarhet, lång livslängd, mycket låg energiförbrukning, framåt- och bakåtkompatibilitet, anslutning till externa system, ...
bildungswesen-universitaet-labor-1080x721

Säkerhet i utbildningsinstitutioner

 

Ingen oro för borttappade nycklar

 

 • Facility Manager skapar en ersättningstransponder
 • Medarbetaren hämtar den
 • Den förlorade transpondern spärras automatiskt när ersättningstranspondern används i låssystemet för första gången

Huvud- och sidoingångar

 

 • Programmerbart system via nätverket eller online från valfri plats i världen
 • Automatisk öppning av huvudentréer för alla
 • Individuella tillträdesbehörigheter tack vare behörigt identifikationsmedium, även utanför öppettider

Säkerhetsskåp

 

 • Skydd av farligt material (till exempel i kemisalar)
 • Digitala skjutstångslås och möbellås för montering i svängdörrar, kontorsskåp och lådor 
 • Alla låsaktiveringar loggas

Lärare, elever, extern personal

 

 • Tidsberoende tillträde för olika områden
 • Grupper med olika behörigheter för lärare, elever, leverantörer och städpersonal
 • En transponder i stället för många nycklar

Nätverksanslutning: Online eller virtuellt

 

 • Onlineanslutning:
  Ändring av tillträdesbehörigheter och utförande av funktioner i realtid från valfri plats i världen.
 • Virtuellt nätverk:
  Programmering och ändring av tillträdesbehörigheter via gateways till identifikationsmedierna på plats

Bommar och infarter

 
 

 • Enkel tilldelning av tillträdesbehörigheter för parkeringsplatser och infarter med ett musklick
 • Bomöppning: Infart för anställda, elever/studenter och gäster
 • Kombination med befintligt biljettsystem möjlig

Hall med skyddsfunktion​​​​​​

 

 • Central aktivering av skyddsfunktioner (nödaktivering, skottlarmsfunktion)
 • Upplåsning av dörrar vid brandlarm/nödsamtal
 • Avaktivering av samtliga lås

Skydd mot stöld

 

 • Alltid säkert låsta: Stationer och kontorsutrymmen
 • Aldrig mer höga kostnader och säkerhetsproblem vid förlust eller stöld av en nyckel
 • Förlorade identifikationsmedier kan spärras och omprogrammeras på några få sekunder

Dörr med DoorMonitoring

 

 • Trådlös onlinedörrövervakning för känsliga utrymmen
 • Registrerar, loggar och meddelar all dörrstatus med hjälp av sensorer – dörrar som är öppna, stängda, låsta, öppna för länge
 • Larmar säkerhetspersonal vid kritiska händelser

Facility Management​​​​​​

 

 • Central installation och hantering av samtliga System 3060-komponenter med Locking System Management-programmet
 • Fungerar även i flera byggnader och på flera platser
 • Facility Management-stöd tack vare omfattande rapportfunktioner och tidsstyrda behörigheter

Checklista


Vår checklista visar hur digital låsteknik kan användas inom utbildningsväsen.


 

Vilka områden ska skyddas? 
Vilka personer behöver tillträde?
Hur kan hanteringen underlättas?
Vilka krav ställs på programvaran? 
Hur ska personer identifiera sig?
Vilka typer av infarter finns och vilka funktioner har de?
 

Hämta vårt kostnadsfria white paper om digital tillträdeskontroll i utbildningsinstitutioner.

Läs mer om vilka åtgärder du måste vidta för att övergång till digital tillträdeskontroll ska lyckas, vad digital tillträdeskontroll innebär och vilka hjälpmedel som står till buds vid införandet.

Vi önskar dig stort lycka till med projektet!

Fälten markerade med (*) är obligatoriska.

Broschyrer 

Hämta vår kostnadsfria broschyr om användning av System 3060 i utbildningsinstitutioner.

Bagarmossens Skola: 
En idé bildar skola.

Läs mer

Bagarmossens Skola i Stockholm har omkring 450 elever och 73 lärare fördelade på totalt 11 skolbyggnader. Skolan måste vara skyddad mot risker såsom stöld, vandalisering, inbrott och nödfall som brand. Det är ingen lätt uppgift. Varje skolår ändras nämligen beläggningsplanerna för de olika lokalerna och för de enskilda rummen och byggnadsområdena gäller olika beläggningstider. För att inte tala om de växlande användarna och de ständiga nyckelförlusterna. 

Säkerhet är en fråga om inlärning
SimonsVoss har utvecklat en speciell landsversion för Skandinavien: digitala låscylindrar med inkapslad elektronik för dörrar med profilen Skandinavisk Oval. 13 ytterdörrar kan öppnas både med eller utan transponder. Tillträdesbehörigheterna för lärare och annan personal regleras bekvämt med LSM Software. Detta är särskilt praktiskt på grund av de många vikarierna som arbetar här varje dag. Tekniken underlättar även för städpersonal och tekniker som måste ta sig in på skolan på eftermiddagar eller helger. 
Tidigare var skolan låst om kvällarna. Idag kan de allmänna utrymmena, till exempel konferenslokaler eller musikstudion, användas mycket flexiblare. Eftersom dörrarna låses praktisk taget av sig själva upprätthålls säkerheten ändå.

Universitetet i Leeds: 
I en klass för sig.

Läs mer

Universitetet i Leeds grundades 1904 och räknas till en av de främsta högskolorna i Storbritannien. Även när det gäller passerkontroll ligger utbildningsanstalten i framkant i fråga om säkerhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet tack vare system 3060.

Taktisk flexibilitet.
Universitetet i Leeds har nio olika fakulteter, som i sin tur är uppdelade i skolor, institut och centra. Campus sträcker sig över 40 hektar och består av 39 byggnader. Att övervaka och hantera denna kraftigt trafikerade och enorma areal dygnet runt är en enorm uppgift. För att inte tala om de 9 000 medarbetarna, de 37 000 studenterna och otaliga högteknologiska lokaler och kommunikationscentra.
Med System 3060 är det enkelt. Genom åren har flera byggnader tillkommit, men tack vare systemets skalbarhet är inte heller detta något problem. Det digitala systemet har numera växt till att omfatta omkring 2 600 dörrar och mer än 11 000 användare. Högskolan tar även hänsyn till särskilda behov. Funktionshindrade får till exempel en transponder med ett inbyggt proximitychip, som i kombination med en SmartReader kan betjäna dörrar beröringsfritt och därmed ännu bekvämare.

Teknisk informationskunskap vid universitetet i Hannover: Ett beslut för framtiden.

Läs mer

Den nya byggnaden för institutet för teknisk informationskunskap vid universitetet i Hannover har utformats för framtiden redan från start. Med System 3060 från SimonsVoss är den utrustad med ett digitalt system med tillträdeskontroll.

Nätuppkopplad komfort
De totalt 233 dörrarna i byggnaden kan endast öppnas av behöriga medarbetare och studenter så att säkerhets- och tillträdeskraven för labb- och datorarbetsplatserna upprätthålls. Hela låssystemet är nätuppkopplat: Eftersom den nödvändiga kabeldragningen hade tagits med i planeringen kunde systemets olika komponenter kopplas upp mot varandra i ett nätverk. All information överförs från datorn via en tvåtrådsbuss till nätverksnoden, som befinner sig i närheten av det digitala låset. Härifrån vidarebefordras uppgifterna kabellöst till de digitala komponenterna.
Det ger upphov till ett datorstyrt passerkontrollsystem som kan konfigureras och hanteras centralt – bekvämt och tidssparande. Nätuppkopplingen säkerställer en aktuell översikt över hela anläggningen.